15.10.2015 |08:00 -23:55- Vučić i Đurić – Apisi 21.veka za budućnost Srba na KiM!


Znamo od prvog dana kad ste nas IZDALI, i od onog dana kad ste počeli da se borite protiv branitelja Srbije NA KiM… Eto čisto da stoji ta potvrda, u vezi vaših konačnih rezultata rada za Šiptare, zajedno sa VAŠIM NAPREDNIM stručnjacima bez škole ili sa pumpe, ulice, švercerskog klana…

Poglavlje 35 (DOKUMENT): Šta EU očekuje od Srbije za Kosovo a kako to Srbija komentariše!

15.10. 2015, 0:11

„Sveobuhvatna normalizacija“ odnosa sa Kosovom, „rešavanje problema menadžmenta“ hidrosistema Gazivode imenovanog od strane Srbije, prestanak finansiranja i podrške „srpskim strukturama“ (privremenim organima i opštinskim službenicima) na Kosovu, puno poštovanje zakona Kosova na Severu – posebno u pogledu javnih nabavki i opštinskih statuta (upotreba pečata i obeležja u skladu sa zakonima Kosova), transparentnost finansiranja Zajednice srpskih opština, implementacija sporazuma o registarskim tablicama na Severu Kosova za stanovnike Kosova i prihvatanje vidljivih obeležja prilikom zvanične korespondencije (pečati, simboli i zaglavlja pisama) – samo su neke od 35 tačaka – zahteva koje je pred Srbiju postavila Evropska unija u okviru poglavlja 35 – navodi se u Analizi „prelaznih merila“ predloženih u Nacrtu zajedničke pregovaračke pozicije za poglavlje 35, u koju je KoSSev imao uvid. U istom dokumentu se navodi da se od Srbije traži i blokiranje svih alternativnih putnih pravaca i prelaza, usvajanje posebne zakonske regulative u vezi sa Zakonom o sedištima i teritorijalnoj jurisdikciji sudova i tužilaštva u RS, ali i rešavanje pitanja izmeštenih carinskih ispostava sa prostora Kosova i prestanak izdavanja carinske dokumentacije sa pečatima izmeštenih carinarnica. Beograd, sa druge strane, u ovoj analizi, u sekcijama pod nazivom „komentar“ ističe da je „utisak da primedbe srpske strane na prethodni nacrt izveštaja o skriningu od 18. septembra nisu ozbiljno razmatrane, niti uvažene,“ da pitanje menadžmenta Gazivoda „nije samo pitanje upravljanja hidro-sistemom, jer ono otvara pitanje imovine, vodosnabdevanja i proizvodnje električne energije,“ da je nemoguće raspuštanje privremenih organa pre formiranja ZSO u njenom punom kapacitetu, da je pitanje potpunog poštovanja kosovskih zakona na Severu moguće u potpunosti ispuniti tek u trenutku kada ZSO bude formirana, ili neposredno nakon toga, ali i da je nemoguće ispuniti zahtev o registarskim tablicama na Severu „u kratkom vremenskom periodu,“ jer bi „otpor stanovništva“ bio takav da bi to „dovelo do destabilizacije bezbednosne situacije na Severu KiM-a“. U nastavku objavljujemo integralnu verziju dokumenta sa komentarima iz Beograda.

Analiza prelaznih merila predloženih u Nacrtu zajedničke pregovaračke pozicije za poglavlje 35

„Evropska spoljna politička služba (European External Action Service, EEAS) je 30. septembra 2015. godine državama članicama EU dostavila dokumente koji se odnose na predstojeću raspravu o prelaznim merilima za poglavlje 35 u komitetu za proširenje (CoELA), čime je zvanično započeta procedura za usvajanje dokumenata koji se tiču otvaranja pregovaračkih poglavlja 35 (izveštaja o skrining-u i nacrta zajedničke pregovaračke pozicije).

Finalni nacrt izveštaja EEAS za pregovaračko poglavlje 35 ne sadrži delove koji se odnose na opis usklađenosti sadržaja sa evropskim komunitarnim pravom.

Izveštaj ne sadrži ni standardne delove koji se odnose na ‘Country Alingment and Implementation capacity’ i ‘Assesment of the Degree of the Alingment and Implementation capacity’.

Umesto toga, drugi deo izveštaja se odnosi na Napredak i procenu normalizacije odnosa sa Kosovom (Country process and assesment in the normalization of relations with Kosovo) sa preporukama za definisanje merila.

U izveštaju su nabrojane preporuke za definisanje tzv. ‘prvog seta’ prelaznih merila (A first set of interim benchmarks), a dodat je i treći deo koji se odnosi na zaključak i preporuke (Conclusions and recommendations) za otvaranje poglavlja 35 bez početnih merila.

S tim u vezi, u nacrtu zajedničke pregovaračke pozicije (Draft Common Position – DCP) predloženo je 35 posrednih merila i jedno opšte načelno merilo, što ukupno iznosi 36 merila (u sklopu prvog seta prelaznih merila), sa mogućnošću dodavanja novih prelaznih merila u zadatom izveštajnom periodu (dva puta godišnje).

Utisak je da primedbe srpske strane na prethodni nacrt izveštaja o skrining-u od 18. septembra nisu ozbiljno razmatrane, niti uvažane.

Prelazna merila (Interim benchmarks)

Izbori (dva merila) – ocenjeno kao visoko zadovoljavajuće i funkcionalno.

(1) – Prestanak finansiranja i podrške srpskim strukturama (npr. privremeni organi i opštinski službenici) u cilju konsolidovanja opštinskih administracija u skladu sa kosovskim zakonodavstvom.

KomentarRaspuštanjem privremenih organa (opština koje funkcionišu u srpskom sistemu) bez posla bi ostalo oko 5.000 ljudi, što znači da bi potencijalno bila ugrožena egzistencija oko 20.000 ljudi. Takođe, ovo bi dovelo i do dodatnog urušavanja autoriteta države kod lokalnog stanovništva i do umanjenja kapaciteta Republike Srbije da deluje u srpskim sredinama na KiM-u. Imajući to vidu, ovo merilo nije moguće sprovesti pre formiranja ZSO u njenom punom kapacitetu, jer tek tada će biti stvoreni preduslovi za integraciju bar vitalnijeg dela postojeće strukture lokalnih samouprava u strukture ZSO, odnosno u njene kancelarije u svim srpskim sredinama.

(2) Puno poštovanje zakona i propisa Kosova u opštinama na severu Kosova, posebno u pogledu javnih nabavki i preostalih otvorenih pitanja vezanih za opštinske statute (npr. upotreba pečata i obeležja u skladu sa zakonima Kosova).

Komentar: Ovo merilo je delom moguće ispuniti uporedo sa formiranjem ZSO (usaglašavanje opštinskih statuta), mada je potpunu ispunjenost navedenih zahteva moguće dostići tek u trenutku kada ZSO bude formirana, ili neposredno nakon toga. Otpor lokalnog stanovništva i kontinuirano nepoštovanje dogovorenog od strane Prištine, čine realizaciju navedenih zahteva nesvrsishodnim pre trenutka formiranja ZSO.

Zajednica srpskih opština (dva merila) – nije data ocena implementacije, napomenuto da budući statut ZSO tek treba da se usaglasi na visokom političkom nivou.

(3) Doprinos nastavku procesa (pisanje Statuta) u skladu sa dogovorenim rokovima i sa zakonima tzv. Kosova, Prvim sporazumom i Principima od 25. avgusta.

Komentar: Usvajanje Statuta ZSO je ključno pitanje u nastavku dijaloga sa Prištinom. Predviđeni rok za njegovo usvajanje (4 meseca od dogovora o Principima postignutog 25. avgusta), po svemu sudeći, neće biti ispoštovan, jer Priština odlaže usvajanje dogovorene uredbe Vlade i početak procedure pred Ustavnim Sudom. Šta više, Priština ovih dana pokušava jednostranim tumačenjima dogovorenog da odloži i početak izrade Statuta ZSO do konačne odluke ustavnog suda o Principima usvojenim u Briselu.

Imajući to u vidu, predviđeni rok od četiri meseca (25. decembar) biće teško ispoštovati u uslovima očigledne opstrukcije od strane Prištine, osim u slučaju značajnih koncesija srpske strane u pogledu suštinskih odredba Statuta.

(4) Transparentnost finansiranja ZSO od strane Republike Srbije.

Komentar: Iako je Principima usvojenim 25. avgusta Srbiji priznato pravo na direktno i neograničeno finansiranje ZSO, realno je očekivati da će biti pokušaja tokom izrade Statuta ZSO da se ovo pravilo što više redukuje, i da se na taj način RS i njen uticaj dodatno potisne sa teritorije KiM-a. Ovo merilo će verovatno vremenom biti šire tumačeno kao problem finansiranja institucija koje funkcionišu u sistemu RS, tako da je ono u perspektivi vezano i za pitanje eventualne integracije opština koje funkcionišu u srpskom sistemu u buduće strukture ZSO. Bez toga verovatno neće biti moguće postići punu transparentnost finansiranja na način kako je tumače najuticajnije članice EU i Priština. Ako se zadrži samo uže tumačenje kojim se tretira samo transparentno finansiranje ZSO, onda to ne bi trebalo da predstavlja problem osim u segmentu prilagođavanja unutrašnje zakonske regulative i planiranja budžeta RS.

Policija (1 merilo) – ocenjeno kao zadovoljavajuće.

(5) Podnošenje kvartalnih izveštaja Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova o isplatama penzija penzionisanim pripadnicima MUP RS koji su integrisani u strukture KPS-a.

Komentar: Primedba Srbije da integracija pripadnika MUP nije okončana na dogovoren način, odnosno da još uvek ima pripadnika MUP koje Priština odbija da integriše, nije uzeta u obzir. Ovako formulisano merilo nije obaveza koju je Srbija preuzela bilo kojim sporazumom. Takođe, za takvo postupanje ne postoji osnov u važećim zakonima i propisima RS. Štaviše, institucije RS ni ne mogu da vrše direktnu korespondenciju sa MUP Kosovom, a kamoli da mu podnose izveštaje.

Pravosuđe (4 merila) – ocenjeno kao funkcionalno sa potrebom daljeg unapređenja:

(6) Konstruktivno angažovanje Srbije na postizanju dogovora o sedištu zgrade suda i administrativnom osoblju.

Komentar – Ovo merilo je moguće ispuniti u relativno kratkom roku kada je u pitanju zgrada suda. Kada je u pitanju dogovor o administrativnom osoblju, tu je veliki problem nemogućnost dogovora o sekretaru suda, jer je to ključna pozicija za funkcionisanje institucije.

(7) Potvrđivanje prestanka dužnosti srpskih sudija i tužilaca koji su integrisani u pravosudne institucije na Kosovu.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti sa završetkom integracije sudije i tužilaca u Kosovski sistem.

(8) Usvajanje posebne zakonske regulative vezano za Zakon o sedištima i teritorijalnoj jurisdikciji sudova i tužilaštva u RS.

Komentar: Ovo merilo je nemoguće ispuniti u skladu sa važećim Ustavom i zakonima.

(9) Podnošenje kvartalnih izveštaja kosovskom savetu sudije i tužilaca o isplatama penzija penzionisanim sudijama i tužiocima koji su integrisani u pravosudne institucije na Kosovu.

Komentar: Ovako formulisano merilo nije obaveza koju je Srbija preuzela bilo kojim sporazumom, takođe, za takvo postupanje ne postoji osnov u važećim zakonima i propisima u RS. Štaviše, institucije RS ni ne mogu da vrše direktnu korespondenciju sa tzv. kosovskim savetom sudija i tužilaca, a kamoli da mu podnose izveštaje.

Civilna zaštita (1 merilo) – ocenjeno kao zadovoljavajuće.

(10) Usvajanje odgovarajuće zakonske regulative za prekid finansiranja plata i finansijskih sredstava za civilnu zaštitu na Kosovu.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti uporedo sa završetkom integracije pripadnika civilne zaštite u Kosovske institucije.

Dogovor o oficirima za vezu (4 merila) – ocenjeno kao zadovoljavajuće i funkcionalno sa potrebom daljeg unapređenja:

(11) Dosledno poštovanje odredbi o posetama zvaničnika.

Komentar: Sa srpske strane ne postoji problem da se poštuje dogovoreni režim poseta, međutim, trenutno su u toku nastojanja Prištine da se unošenjem novih elemenata u postojeći režim poseta zapravo ograniči mogućnost delovanja Direktoru Kancelarije za KiM i da se ovo svede isključivo na promovisanje rešenja postignutih u briselskom dijalogu. Na osnovu poslednjih razgovora na tehničkom nivou, stiče se utisak da Priština uživa podršku EEAC po ovom pitanju.

(12) Podrška funkcionisanju srpskog oficira za vezu Beograda (na primer – plaćanje troškova zakupa za kancelariju u Prištini).

Komentar: Ovo merilo je moguće relativno lako ispuniti. Procenjeni dug za zakup prostorija koje koristi oficir za vezu u zgradi EU u Prištini je oko 23.000 evra. Trebalo bi ipak imati u vidu da je ta zgrada uzurpirana imovina PIO fonda Republike Srbije.

(13) Prihvatanje vidljivih obeležja, čiji izgled još uvek nije dogovoren, prilikom zvanične korespondencije (pečati, simboli i zaglavlja pisama).

Komentar: Ispunjavanje ovog merila može biti problematično, jer je namera Prištine da na pečatu i memorandumu stoje oznake tzv. Republike Kosovo, a naše institucije dokumenta sa takvim obeležjima ne bi mogla u skladu sa važećim propisima da prihvate.

(14) Obezbeđivanje bezbednosne podrške, kao i pristupa predstavnicima srpske administracije srpskog oficira za vezu.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti, mada se u narednom periodu mogu očekivati zahtevi Prištine da njihov oficir za vezu bude zvanično primljen od strane Vlade i predsednika Republike Srbije, kako bi se percepcija njegove pozicije simbolično jačala, i u perspektivi izjednačavala sa pozicijom ambasadora međunarodno-priznatih država. Na osnovu poslednjih razgovora na tehničkom nivou, stiče se utisak da ova inicijativa Prištine uživa podršku službenika EEAC.

(15) Podrška procesu normalizacije između KOSST i EMS, uključujući KOSTT koji bi se odnosio na celu teritoriju Kosova, kao i podrška članstvu KOSTT u ENTSO-e.

Komentar: Ovo merilo je preuzeta obaveza Republike Srbije na osnovu prihvaćenog dogovora.

(16) Formiranje kompanije za snabdevanje električnom energijom pod imenom „Elektro Sever“ i ispunjavanje uslova propisanih kosovskim zakonodavstvom i regulatornim okvirom za dobijanje licence za snabdevanje električnom energijom.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti u relativnom kratkom vremenskom periodu, uprkos trenutnoj opstrukciji Prištine. Najveći problem u vezi sa funkcionisanjem novih energetskih kompanija će svakako biti uspostavljane sistema naplate električne energije potrošačima. Nemogućnost da se naplati utrošena električna energija u roku od dva meseca bi dovela do bankrota i stečaja novouspostavljenih kompanija.

(17) Doprinos postizanju komercijalnog sporazuma između novoosnovane kompanije „Elektro Sever“  i postojeće distributivne kompanije o pružanju distributivnih usluga.

Komentar: Razgovori sa KEDS-om o komercijalnoj saradnji još uvek nisu ni započeti i nejasno je u kom pravcu će se razvijati. KEDS je u vlasništvu turskih kompanija i trenutno u skladu sa kosovskim propisima ima pravo monopola na teritoriji Kosova i Metohije. KEDS u ovom trenutku ne vrši distribuciju električne energije na Severu Kosova.

(18) Rešavanje problema menadžmenta imenovanog od strane Republike Srbije za upravljanje hidro-sistemom „Gazivode“:

Komentar: Ovo merilo uvodi veoma snažno pitanje Gazivoda u dijalog bez prethodne saglasnosti obe strane. Pitanje Gazivoda nije samo pitanje upravljanje hidro-sistemom, jer ono otvara pitanje imovine, vodosnabdevanja i proizvodnje električne energije.

Sporazum o telekomunikacijama (4 merila) – ocenjeno kao umereno konstruktivno angažovanje Srbije.

(19) Formiranje kompanije MTS po važećim zakonima i pravnim regulativama Kosova, koja će imati trajnu licencu za rad u fiksnoj telefoniji.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti u relativnom kratkom vremenskom periodu.

(20) Poštovanje odluka iz Akcionog plana vezano za alokaciju transfernog pozivnog broja za Kosovo i istovremenu registraciju srpske kompanije koja će imati privremenu dozvolu za pružanje mobilnih usluga  na Kosovu.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti ukoliko se obe strane budu držale odredbi Akcionog plana.

(21) Podrška Srbije saradnji telekomunikacionih regulatornih tela.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti.

(22) Saglasnost Srbije da ITU dodeli trocifreni broj za Kosovo, kao i na tekst odluke koja će biti objavljena u službenom biltenu ITU.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti u slučaju da su svi prethodni koraci ispunjeni u skladu sa Akcionim planom.

Carina (2 merila)- ocenjena kao zadovoljavajuća.

(23) Rešavanje pitanja izmeštenih carinskih ispostava sa prostora Kosova.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti. To je stvar političke odluke sa simboličkim značenjem, za čije sprovođenje bi bila i neophodna i promena važećih propisa.

(24) Prestanak izdavanja carinske dokumentacije sa pečatima izmeštenih carinarnica u suprotnosti sa obavezama preuzetim dogovorom od 17. januara 2013. godine.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti. To je stvar političke odluke sa simboličkim značenjem, za čije sprovođenje bi bila i neophodna i promena važećih propisa.

Integrisano upravljanje administrativnim prelazima (3 merila) – ocenjeno kao zadovoljavajuće.

(25) Završetak uspostavljanja dogovorenih zajedničkih tačaka prelaza.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti.

(26) Procesuiranje zahteva za pružanje uzajamne pravne pomoći.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti i nedavno su od strane Ministarstva pravde otkrivene preporuke za sprovođenje.

(27) Unapređivanje kontrole i blokiranje svih alternativnih putnih pravaca i prelaza, kako bi se osiguralo da svi putnici i roba koji ulaze, ili izlaze sa Kosova prelaze samo na zvaničnim tačkama prelaza.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti, iako je teško naći uporište u pozitivnim propisima.

Sloboda kretanja (2 merila) – ocenjeno kao funkcionalno.

(28) Omogućavanje ulaska državljana trećih država sa Kosova i Srbije.

Komentar: Ovo merilo je formulisano na neprihvatljiv i statusno pristrasan način, jer izraz „državljani trećih država“ implicira da je Kosovo država.

(29) Implementacija sporazuma o registarskim tablicama na severu Kosova za stanovnike Kosova.

Komentar: Ovo merilo nije moguće ispuniti u kratkom vremenskom periodu. Otpor stanovništva sprovođenju ovakve mere bi bio takav da bismo verovatno bili suočeni sa destabilizacijom bezbednosne situacije na severu KiM. U kombinaciji sa početkom naplate struje, ovakva mera bi imala za posledicu potpuno urušavanje autoriteta države i njene sposobnosti da sprovodi politiku Vlade Republike Srbije na KiM. Trebalo bi pokušati sa odlaganjem razgovora o ovoj temi bar dok se ne steknu uslovi za otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici za saobraćaj i dok dogovor o mostu ne zaživi bar godinu dana. Pretpostavka je da bi tada ovo pitanje moglo postepeno da izgubi relevantnost.

Sloboda kretanje/most u Kosovskoj Mitrovici (2 merila) – ocenjeno da zahteva dodatne napore ka postizanju suštinskog pomaka:

(30) Javna podrška u sprovođenju dogovora od 25. avgusta 2015. godine, posebno predviđenih rokova kako bi most na Ibru bio otvoren za sav saobraćaj do leta, najkasnije do kraja juna 2016. godine.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti, ukoliko Priština prethodno ispuni preuzetu obavezu da do 10. oktobra omogući usvajanje Memoranduma o katastarskim razgraničenjima Severne i Južne Mitrovice u naselju Brđani.

(31) Poštovanje rokova naznačenih u Sporazumu od 25. avgusta 2015. godine.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti, ukoliko i Priština bude poštovala preuzete obaveze i rokove predviđene dogovorom od 25. avgusta 2015. godine.

Regionalna saradnja (2 merila) – ocenjeno kao zadovoljavajuće:

(32) Omogućavanje učešće Prištine u preostalim regionalnim inicijativama.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti, s tim što je neophodno svaki zahtev zasebno razmotriti, uzimajući u obzir potrebu da Kosovo bude asimetrično predstavljeno u odnosu na suverene države.

(33) Podrška uključivanju predstavnika Kosova u upravljačka tela i administrativne organe regionalnih organizacija.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti u slučajevima gde članstvo i mesta u upravljačkim telima i administraciji nisu rezervisani isključivo na države.

Matične knjige (bez merila) – ocenjeno kao zadovoljavajuće.

Katastar (bez merila) – ocenjeno kao zadovoljavajuće.

Komentar: Niti jedna odredba Sporazuma o katastru se ne primenjuje. Jedina aktivnost po ovom Sporazumu je kopiranje katastarskih podataka za teritoriju KiM koje sprovodi Republički geodetski zavod (RGZ) po projektu EU. Priština i EU nisu ispunile ništa od preuzetih obaveza i srpska strana je bila prinuđena da pokrene pitanje sprovođenja ovog sporazuma tokom poslednje runde tehničkog dijaloga. Sva tela i mehanizmi koji su trebalo da budu ispunjeni po sporazumu u saradnji Beograda, Prištine i EU, ostalo je do danas mrtvo slovo na papiru. To se pre svega odnosi na Tehničku agenciju i tripartitnu komisiju, koje su predviđene sporazumom, a čiju ulogu Priština sada pokušava jednostrano da zameni osnivanjem sopstvene Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine.

Priznavanje univerzitetskih diploma (1 merilo) – ocenjeno da nije dalo očekivan rezultat:

(34) Konstruktivno angažovanje na uspostavljanju doslednih procedura u cilju implementacije sporazuma iz 2011. godine.

Komentar: Ovo merilo moguće je ispuniti i razgovori po ovom pitanju su već u toku. Problem koji bi mogao da onemogući postizanje dogovora bilo bi odbijanje Prištine da prihvati činjenicu da Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici funkcioniše u sistemu Republike Srbije.

Saradnja sa EULEX-om (1 merilo) – ocenjeno kao zadovoljavajuće, ali sa potrebom unapređenja daljeg odnosa saradnje:

(35) Pružanje podrške u javnosti sprovođenju sudskih procesa koje vodi EULEX, uključujući postupke koje vodi Specijalno veće i tužilaštvo EULEX-a.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti samo na bazi procene postupanja EULEX-a svakom pojedinačnom procesu.

Budući sporazumi i napredak u normalizaciji odnosa (1 merilo opšteg karaktera).

(+1) Srbija treba da ostane posvećena dijalogu u drugim oblastima, omogućavajući dalju normalizaciju u dobroj meri i postepeno težeći sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Srbije i Kosova u skladu sa pregovaračkim okvirom.“

Krađa u manastiru Sokolica na dan slave

Nepoznata osoba ukrala je, na dan slave manastira Sokolica, ogrlicu sa mramorne statue Presvete Bogorodice iz 14. veka koja na njoj stoji 10 godina.Manastir Sokolica

Kako se navodi u saopštenju iz tog manastira, krađa se dogodila juče, u kasnim popodnevnim časovima, kada je nepoznata osoba iskoristila trenutno odsustvo sestara i vernika zbog slave.

Ovakvo svetogrđe se vekovima nije desilo u sokoličkom manastiru, navodi se u saopštenju i dodaje da je ukradena ogrlica molitveni dar žene iz inostranstva koja je tražila i dobila porod.

„Predlažemo počiniocu svetogrđa da ogrlicu časno vrati, da se pokaje i ispovedi. Manastir garantuje da će njegovo ime ostati u tajnosti“, dodaje se u saopštenju.

Manastir Sokolica je ženski manastir koji se nalazi na padinama brda Sokolice, u ataru sela Boljetina, u blizini Zvečana.

Đurić sutra u Pomoravlju

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić posetiće sutra Kosovsko Pomoravlje i tom prilikom obići Kosovsku Kamenicu.Marko Đurić 

Kako je saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju Đurić će svoju posetu početi obilaskom Osnovne škole „Desanka Maksimović“.

“Ova škola redak je primer srpske obrazovne institucije na KiM koja je uspela da se održi u gradu sa većinskim albanskim stanovništvom, a interesantno je da deli dvorište sa albanskom osnovnom školom”, kažu iz Kancelarije.

U istoj zgradi smeštene su i srednje škole, Gimnazija i Tehnička škola.

Nakon toga, Đurić će posetiti predškolsku ustanovu “Pčelica Maja” i crkvu Svetog Nikole u čijoj će porti razgovarati sa meštanima.

Predviđen je i sastanak sa političkim predstavnicima Srba iz Kosovskog Pomoravlja. Sastanku će, pored predstavnika Kancelarije za KiM, prisustvovati tri srpska člana vlade Kosova, načelnik okruga i predsednici privremenih organa i opština u Kosovskom Pomoravlju.

Kosovska policija uhapsila pljačkaše manastirskog blaga iz Banjske

15.10. 2015, 23:36 Izvor: KoSSev

Foto: Novosti (arhiva)

Kosovska policija je danas, posle dužeg operativnog rada, uhapsila dva lica zbog krađe skoro pola kilograma zlatnog nakita sa čudotvorne ikone Majke Božje iz manastira Banjska, dok je treće lice identifikovano i za njim se traga. Zlatni nakit, među kojima i komadi stari preko 120 godina, koji su vernici ostavljali na ovu ikonu u znak zahvalnosti i molitve, nije još uvek pronađen. Nakit je nestao u proteklim mesecima. Zbog radova koji su u toku u ovom manastiru, ikone su sklonjene u pripratu crkve, među kojima je bila i ikona Majke Božije.

„Nakon dužeg operativnog rada i prikupljenih informacija, pripadnici Regionalne direkcije policije –Mitrovica Sever danas su uhapsili dva lica koja su priznala izvršenje ovog krivičnog, takođe identifikovano je i treće osumnjičeno lice. Operativni rad sa licima je još uvek u toku, uz stalnu konsultaciju sa nadležnim tužilaštvom,“ potvrdio je za KoSSev šef regionalne operative Kosovske policije za sever, Željko Bojić.

U cilju dalje istarage, Bojić u ovoj fazi istrage nije mogao da saopšti tačno vreme kada je krađa nastala.

Reč je o neprocenjivoj vrednosti nakita, jer su neki komadi stariji oko 120 godina, težina je 475 gr zlata, a njihova vrednost je oko 16.000 evra dodao je Bojić.

Čudotvorna ikona, inače replika Majke Božije – Kazanske, donešena je sa Svete Gore u Prizren, odakle je, posle martovskog pogroma 2004., sklonjena u Studenicu, da bi potom, ubrzo bila donešena u manastir Banjska. Narod veruje da ima isceliteljske moći.

“Kamenovanje crkve za svaku osudu”

Srpski predstavnici u Vladi Kosova osudili su danas kamenovanje kapije crkve Uspenja presvete Bogorodice u Orahovcu.Crkva Uspenja presvete Bogorodice u Orahovcu 

Zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović, ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić i administracije i lokalne samouprave Ljubomir Marić istakli su u zajedničkom saopštenju da ovakvi i slični incidenti nanose ogromnu štetu ne samo srpskoj Pravoslavnoj crkvi, nego i svim Srbima na Kosovu.

„Napad na crkvu na dan velikog crkvenog praznika Pokrova Presvete Bogorodice je incident koji je nedopustiv. U želji da stvaramo bolje okruženje, bolji život i sigurniju, kvalitetniju i bolju budućnost moramo nedvosmisleno i sada, zaustaviti ovakve incidente”, navedeno je u saopštenju.

Oni dodaju da je potrebno odmah uhapsiti onekoji su počinili ovo delo nešto kako bi se ubuduće izbegli incidenti.

“Ne može se kreirati bolje sutra i ne mogu brinuti o svetinjama oni koji ih skrnave. Za mir i toleranciju je potrebno poštovanje tuđe vere, a iskreno verujemo da je takvih na Kosovu u velikoj većini”, ističu srpski predstavnici.

Najavljuju da će uložiti napore i “zakucati na vrata svih institucija, međunarodnih i domaćih da zaštite crkvu, srpsku kulturnu baštinu i sve one ljude koji žele bolji život i bolju budućnost”.

Nikolić: U slučaju priznanja Kosova izbio bi građanski rat

Srbija želi da bude u Evropskoj uniji, to i ja želim, ali Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, rekao je predsednik Srbije Tomislav Nikolić delegaciji novinara iz Nemačke.

U jednočasovnom razgovoru sa nemačkim novinarima, Nikolić je ocenio „da smo veoma blizu toga da Evropa potpuno otvori svoje karte“ i ukazao da ne zna zašto je neko u Briselu izgubio živce, prenosi Fonet.

Izjava Tomislava Nikolića
„Mogli su da nas ovako još tretiraju kao da nas poštuju“, rekao je Nikolić, koji smatra da je „znak da nas ne poštuju previše“ to što je premijer Srbije na neformalnoj večeri u utorak u Briselu dočekan sa novim zahtevima i amandmanima o kojima ništa nije znao.

Nikolić je istakao da ne odustaje od ideje da Srbija bude član EU, kao i da, sve dok je to moguće, ona želi da učestvuje u razgovorima sa Prištinom i u Briselu sa EU, sve dok EU ne odustane od tih razgovora.

Unija može da odustane od razgovora tako što bi „ogoljeno“ rekla da treba priznati nezavisnost Kosova i Metohije, objasnio je Nikolić i konstatovao da „oni, međutim, izbegavaju da kažu da mi treba da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije“.

Nikolić smatra i da je Srbija sada, posle svih pohvala za reforme koje sprovodi ova vlada, vraćena mnogo godina unazad u odnosu sa EU.

„Da li je Srbija napravila neku grešku? Nije. Da li se dogodilo nešto novo? Nije. Mislim da je samo postala brutalno otvorena politika zahteva da Srbija prizna nezavisnost Kosova i Metohije“, ocenio je Nikolić.

Prema njegovim rečima, možda će se nekada u Srbiji roditi političar koji će reći da treba priznati nezavisnost Kosova i Metohije i pobediti na izborima, ali danas to nije moguće.

Osvrćući se na razgovore sa Prištinom u Briselu, Nikolić je rekao da EU dostavlja okvir u kojem se razgovara i da je „ovaj novi okvir – okvir EU“.

„Otvoreno ću vam reći – nešto mi liči na ultimatum Austrougarske Srbiji“, ocenio je Nikolić i primetio da se nemački novinari „mršte“ na to poređenje, za koje ne bi voleo da se iskoristi u naslovima njihovih tekstova.

Nikolić je podsetio da je Austrougarska posle Sarajevskog atentata tražila da njeni policijski inspektori u Srbiji istražuju pozadinu, dok se danas od Srbije traži da podnosi izveštaje Prištini o radu policije i pravosuđa u Srbiji.

Smatra da bi, u slučaju da Srbija prizna nezavisnost Kosova, došlo da građanskog rata i da je u to ubeđen.

Nikolić je, pozivajući se na sudbinu nekadašnjeg jugoslovenskog i srpskog predsednika Slobodana Miloševića, podsetio da su građani bili presrećni kada je prestalo bombardovanje, ali da su ga posle kaznili na izborima jer je napustio Kosovo i Metohiju.

Ta veza Srba sa Kosovom i Metohijom je sudbonosna, napomenuo je Nikolić, koji je, povodom zahteva Kosova da postane član Uneska, ocenio da je „počela ofanziva za ponos srpskog naroda“.

Složio bih se da Albanci čuvaju ono što su Albanci gradili i da sa tom baštinom budu član Uneska, a da Srbi čuvaju ono što je srpska kulturna baština, rekao je Nikolić.

On je, pri tome, predočio da Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija omogućava povratak jednog broja srpskih vojnika i policajaca na Kosovo.

Naši vekovi se vide u kamenu, „a ne znam u čemu se vide, gde vi nalazite tragove albanskog prisustva na Kosovu i Metohiji starije od 50 godina“, upitao je Nikolić i konstatovao da su i džamije nove.

Govoreći o migrantskoj krizi, on je istakao „najljudskiji odnos Srbije prema izbeglicama pokazan u Evropi“, ali je ukazao da je o humanosti lako govoriti sa strane.

Ljudska sebičnost se pokaže tek kada izbeglice dođu kod vas. Interesuje me kako će reagovati građani pojedinih evropskih zemalja kada, gledano u procentu prema broju stanovnika, budu imali toliko izbeglica koliko Srbija, rekao je Nikolić.

Upitan o odnosima sa Moskvom, Nikolić je rekao da Srbija ne mora da uvodi sankcije Rusiji i poručio da bi Unija „otvoreno trebalo da nam kaže ako nas zbog toga kažnjava“.

„Zvanični stav EU je da ovaj naš stav prema Rusiji još može da se toleriše i to je dobro“, naglasio je Nikolić.

Ističe da je Bosna i Hercegovina suverena država i da je Srbija njen dobar sused, ali je ocenio da ta država ne funkcioniše.

Za to nisu krive ni Srbija, ni Hrvatska, objasnio je Nikolić, koji smatra da je krivica na EU, koja vodi računa o toj državi.

Evropska unija svoje greške ne može da ispravlja tako što će nametati nova rešenja, BiH je država u kojoj narodi treba da se dogovaraju, poručio je Nikolić.

Ukazuje da je to nefunkcionisanje BiH osetio jednom kada je trebalo da članovi Predsedništva BiH borave u Beogradu, pa su dvojica odustala, kao i kada je pozvan da dođe u Sarajevo, ali je jedan član rekao da nije dobar trenutak.

„Ne znam kada će se sva trojica članova Predsedništva BiH složiti da me ponovo pozovu da dođem u Sarajevo, ali ću, naravno, odmah otići“, zaključio je Nikolić.

Drašković: Da kažu šta su posledice odbrane Kosova

Lider SPO Vuk Drašković naveo je da građanima mora biti predočeno i šta će sve biti ugroženo ako se odluči da se podigne kosovski zid prema EU i Zapad.

IZVOR: BETA ČETVRTAK, 15.10.2015. | 22:05

foto: Tanjug
foto: Tanjug

„Surovo bi, i ekonomski i demokratski, postradala cela Srbija. Žrtva haosa, beznađa i propadanja i države i naroda bili bi, takođe, i Srbi sa Kosova“, napisao je Drašković u autorskom tekstu za list „Danas“.

Prenoseći reči patrijarha srpskog Irineja da je „Srbija bez Kosova trup bez glave“, Drašković piše da to znači da je Srbija „mrtva, da je nema, već 15 godina“.

„Srbija je u mukama, i to velikim, ali je Srbija, i bez izgubljenog Kosova, živa, hoće i mora da živi. Da ojača, da se uspravi, da stekne moćne saveznike, da se odveže od mrtvih mitova i, na žalost, još živog poretka koji je i skrivio gubitak Kosova“, napisao je Drašković u tekstu pod naslovom „Kazati Srbiji istinu“.

On je naveo i to da, ako će, na referendumu ili vanrednim izborima, građani Srbije odlučivati između „odbrane Kosova“ i članstva u EU, obaveza je i Vlade i Crkve i Skupštine i SANU i svih medija, da narodu saopšte punu istinu o tome šta se to „brani“ i kakve će, neizbežno, biti posledice opredeljenja za „odbranu Kosova“.

Drašković je naveo da je Srbija 1999. godine „proterana“ sa teritorije Kosova, da je uspostavljena uprava UN i trasiran etapni put ka nezavisnosti, što se i desilo 2008. godine, kao i da je Međunarodni sud pravde u Hagu presudio da proglašenje nezavisnosti Kosova nije protivno ni međunarodnom pravu ni Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN.

„Velika je i silna država Kina, koja nam, uz Rusiju, u SB UN, „čuva“ Kosovo u Srbiji. Za ozbiljno promišljanje je i da li je, baš, prijateljski kada vas neko podstiče da branite ono što nemate, uz rizik golemi da postrada i ono što imate“, naveo je Drašković.

Prema njegovim rečima, nezavisnost Kosova do sada je priznala ubedljiva većina članica UN i 23, od 28, članica EU, kao i da će se taj broj samo povećavati.

Drašković je kao „tragično i za trajnu osudu“ nazvao to što su albanski ekstremisti, u martu 2004, spalili, teško oštetili i oskrnavili više od sto srpskih crkava i manastira na Kosovu i dodao da je „tragično i za trajnu osudu i to što su, u aprilu i maju 1999. vojne i paravojne snage Srbije porušile više od 200 džamija, medresa i tekija, među njima i Bazar džamiju iz 1761, Halil efendijinu džamiju iz 1526, tekiju Bektašija iz 1790. godine“.

„Brojni i varvarski zločini počinjeni su nad kosovskim Srbima 1998. i 1999, ali ta zlodela su praćena i još masovnijim zločinima nad Albancima, čiji su leševi bacani, čak, i u reke i jezera po Srbiji ili tajno zakopavani na poligonima policije u Beogradu. Zlo se ne pobeđuje pamćenjem samo tuđeg zla i ćutanjem o sopstvenom“, naveo je Drašković.

On je ocenio i da srpske crkve, manastire i duhovnu srpsku baštinu na Kosovu, kao i bezbednost Srba, može štititi samo tamošnja policija, mešovita albansko-srpska policija, a EU je vrhovni garant zaštite.

„EU i NATO. Niko drugi. Ne smemo nikada zaboraviti da su nam, u vekovima turske okupacije, i Pećku patrijaršiju i Devič i Gračanicu i Dečane, i stotine još crkava i manastira po Kosmetu, čuvale i sačuvale porodice i bratstva albanskih manastirskih vojvoda“, napisao je Drašković.

Povodom dijaloga o normalizaciji odnosa, koji se vodi u Briselu, Drašković je naveo da u Briselu pregovaraju premijeri Srbije i Kosova, a ne gradonačelnici Beograda i Prištine, dodajući – „lažni nazivi za suštinu ne mogu promeniti suštinu“.

14.07.2013 | 11:19 > 17:37 Njujork Tajms: ‘‘Zmija‘‘ koja bi želela da postane državnik


Izvor: Tanjug | 

Kosovski premijer Hašim Tači želeo bi da ostane upamćen kao državnik, koji ima bliske veze sa Zapadom, ali ga ratna prošlost i dalje proganja, iako on negira učešće u bilo kakvim zločinima, piše Njujork tajms, a prenosi Tanjug.

Foto KIM

Američki dnevnik, opisijući Tačija, navodi da su ga saborci zvali „Zmija“ i da je važio za nemilosrdnog komandanta, koga su se najviše bojali tokom rata na Kosovu 1999. godine.

„Bivši komandanti OVK i zapadne diplomate kažu da je on takav bio, da je naređivao hapšenja, ubistva i čistke u redovima pobunjeničke vojske, da bi se otarasio potencijalnih rivala“, piše njujorški list, dodajući da Tači sve to snažno negira.

„Većina ljudi u Srbiji smatra da je Tači ratni zločinac koji nije optužen i da je to personifikacija duplih standarda pobedničke pravde“, prenosi Njujork tajms reči predsednice Udruženja novinara Srbije Ljiljane Smajlović.

„On sad želi da zaboravi svoju prošlost, kao što svaki gospodar rata sa prostora bivše Jugoslavije sebe sada pretvara u liberalnog demokratu“, navodi srpska novinarka.

Tači u intervjuu za ovaj list odbija sve te ocene, ističući da se on bori protiv „nasilnog neprijatelja tokom rata“.

„Borio sam se na pravoj strani istorije, oslobađajući moj narod tiranije, protiv nemilosrdnog neprijatelja koji je pokušao da izvrši genocid“, tvrdi aktuelni kosovski premijer.

Međutim, prošlost ga i dalje goni, ocenjuje Tajms i podseća da ga je Savet Evrope 2010. godine optužio da je predvodio trgovinu ljudskim organima, kao i da je učestovao u krijumčarenju heroina i oružja, za vreme i posle sukoba.

„Tako nešto se nikada nije dogodilo, mi ne mamo šta da krijemo“, odgovara Tači na pitanje o Žutoj kući, dodajući da će za Kosovo biti bolje da se što pre cela priča istraži, jer on veruje u „istinu i pravdu“.

Njujork tajms piše da ga je američki potpredsednik Džozef Bajden nazvao „Džordžom Vašingtonom Kosova“, ali da se i pored toga njegova vlada suočava sa stalnim optužbama za bujanje korupcije.

„U maju je on doživeo još jedan udarac, kada je EU naredila hapšenje sedam bivših komandanata OVK zbog optužbe za ratne zločine, od kojih su dvojica njegovi bivši bliski saradnici“, piše njujorški dnevnik.

Tači i te optužbe odbija, rekavši da su njegovi ljidi bili samo „borci za pravdu“.

14.07.2013 | 15:53

U Zočištu proslavljena manastirska slava. Vulin pozvao na jedinstvo

Izvor: KIM |

U manastiru Svetih Vrača, Kozme i Damjana u Zočištu danas je obeležena slava ovog manastira. Srbi na KiM moraju da budu ujedinjeni, poručio u Zočištu Aleksandar Vulin.

Slava u Zočištu (Foto Olivera Radić)

Kako javlja novinarka Olivera Radić, liturgiju je služio iguman manastira Svetih Arangela arhimandrit Mihajlo, uz sasluženje igumana manastira Sveti Vrači arhimandrita Stefana i sveštenstva raško-prizrenske eparhije.

U besedi otac Mihajlo je između ostalog rekao:

“Mi smo ovde na Kosovu  i Metohiji gde je bilo mnogo stradanja, ali vidimo da se ponovo vaskrsava život i ponovo je puna porta i okupili smo se sa svih strana da proslavimo Boga. Svaki put kada ovde dođemo vidimo i nešto novo,manastir se obnavlja, što trudom igumana i bratije njegove se postiže”, kazao je otac Mihajlo.

Otac Mihajlo se zahvalio direktoru Kancelarije za KiM Aleksandru Vulinu na svemu što čini za Srbe na Kosovu.

Po završetku liturgije iguman Stefan je uručio zahvalnicu Aleksandru Vulinu i Kancelariji za Kosovo i Metohiju, koji najviše pomažu obnovu manastira, a Vulinu i ikonu Svetih vrača Kozme i Damjana za njegov lični trud.

Vulin: Srbi na KiM moraju biti ujedinjeni

Direktor Kancelarije za KiM, Aleksandar Vulin, kazao je u Zočištu da je suština Vlade Srbije je da se obnovi život Srba na Kosovu i Metohiji. On je istakao da Srbi treba da budu jedinstveni sa Vladom.

„Moramo da postignemo političko i svako drugo jedinstvo, a svaki Srbin će doneti odluku da li će da ostane uz svoju državu, jer svako od najvišeg do najnižeg odgovara za svoje postupke“.

Vulin je dodao da je Zočište svedok velikog stradanja i da je sada i svedok velike obnove.

„Zočište je svedok velikog nasilja, ljudi su  svedoci velikog nasilja. Još uvek ne postoje čvrste i jasne garancije da su Srbi bezbedni na Kosovu i Metohiji. Možda je donošenje Zakona o amnestiji početak davanja odgovarajuće garancije, možda je donošenje tog zakona početak jednog novog, drugačijeg života, ali bez vraćanja  potpune bezbednosti za Srbe na Kosovo i Metohiji  nije mogući organizovani povratak“.

2.04.2013 | 00:01 -> 18:21 – Dok su pregovori u Briselu, Šiptari prave i dalje incidente na raznim frontovima a lokalni političari čekaju na svoje predstavnike, kao da je stao život zbog neizvesnosti!


2.04.2013 | 00:01 -> 18:21

8. runda: Opet bilateralni sastanci

IZVOR: B92, BETA, TANJUGBeograd — U Briselu od 14h traje trilateralni sastanak Beograda, Prištine i EU. Atmosfera je napeta. U 18h počeo novi bilateralni susret Ketrin Ešton i delegacije Srbije.

Delegacija Beograda (Foto: EU)
Delegacija Beograda (Foto: EU)
 Detalje o današnjim razgovorima za B92 je ispričao direktor vladine kancelarije za KiM Aleksandar Vulin, koji je takođe u Briselu. On je rekao da je atmosfera mučna i zategnuta, ali da Srbija ne odustaje. Tanjugu je u delegaciji Beograda rečeno da je oko 17.20 određena pauza zbog konsultacija i da se očekuje da razgovori budu nastavljeni ubrzo.

Izveštač B92 iz Brisela javlja da je u 18 časova počeo novi bilateralni susret visoke predstavnice EU Ketrin Ešton i delegacije Beograda.
Prethodno je njena portparolka Maja Kocijančič odgovarajući na pitanje novinara da li je na trojnom sastanku određena pauza navela da sastanak 8. runde dijaloga još traje. 
Zamenik premijera Kosova Hajredin Kuči, koji je takođe u Briselu, rekao je za kosovsku televiziju KTV da je prekid u pregovorima napravljen na zahtev srpske strane, kao i da veruje u mogućnost postizanja sporazuma
Na trojnom sastanku u delegaciji Srbije, pored premijera Dačića, je i Aleksandar Vučić. Svaki premijer uz sebe ima po dva člana delegacije i prevodioca. Za sada nema procene koliko dugo bi ovaj trilateralni sastanak mogao da traje. 
Kocijančič je posle početka trilateralnog sastanka između Ivice Dačića, Hašima Tačija i Ketrin Ešton navela da je cilj EU da se u dijalogu Beograda i Prištine postigne normalizacija odnosa između Srbije i Kosova

Pre početka trojnog sastanka visoka predstavnica EU Ketrin Ešton imala je odvojene bilateralne sastanke s predstavnicima Beograda i Prištine.

Konvoj vozila s delegacijom Srbije stiže na sastanak (Foto: B92)
Konvoj vozila s delegacijom Srbije stiže na sastanak (Foto: B92)

Osma runda dijaloga Beograda i Prištine počela u 10.30 kada je sa Eštonovom razgovarao tim iz Srbije. Pregovarački tim Srbije došao je u konvoju crnih vozila, ušao direktno u zgradu, tako da nije bilo moguće dobiti bilo kakve izjave. Ključno pitanje je autonomija za Srbe na KiM.


Zatim je oko 12.25 počeo bilateralni sastanak Eštonove s prištinskom delegacijom i taj susret je završen nešto posle 13 časova. 

Prateći 8. rundu dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, reporter B92 uočio je ispred sedišta EU jednu lisicu. Šta je ona tražila oko zgrada EU pročitajte u posebnoj vesti.

Nakon srpske delegacije u zgradu u kojoj se održavaju današnji sastanci stigao je i kosovski premijer Hašim Tači, koji je, odgovarajući na pitanja okupljenih novinara, rekao da kosovska strana neće prihvatiti ništa što je izvan Ustava Kosova. „Spremni smo za dijalog, ali neće biti promene stava. Kosovo je na dobrom putu prema integracijama i ja kao vođa kosovske delegacije sam spreman za dogovor na ovom sastanku, ako bude prilike za njega“, kazao je on.

Inače, u delegaciji Prištine su i potpredsednici kosovske vlade Hajredin Kuči, Edita Tahiri i Slobodan Petrović. 
Kako javlja izveštač B92, obe delegacije još u ponedeljak su stigle u Brisel i to u pojačanom sastavu, u odnosu na sedmu rundu dijaloga. U srpskom timu to pojačanje je prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić i potpredsednica zadužena za evrointegracije Suzana Grubješić, a u Brisel je jutros otputovao i Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova. 
Atmosfera pred današnju rundu razgovora bila je veoma napeta, jer će na stolu biti do sada najosetljivija pitanja, oko čijih finesa će se lomiti koplja, tako da se očekuju pritisci na obe delegacije. 
Kako se nazvanično govorilo u Briselu, pre susreta s visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbednost pregovarački timovi je trebalo da se sastanu odvojeno sa visokim američkim diplomatom Filipom Rikerom, kao što su radili i do sada. Za sada je stigla potvrda toga da se s Rikerom sastao Hašim Tači. 

Predviđeno je da nakon razgovora s Rikerom obe delegacije, takođe odvojeno, odu na razgovor sa Eštonovom, a tek nakon toga svi će sesti za isti sto.

Kako javlja izveštač B92 iz Brisela, niko ne može da predvidi koliko će današnji pregovori trajati, s obzirom na izuzetno osetljive teme koje su pred učesnicima dijaloga, a svi kažu da je jedino sigurno da ništa nije sigurno. 

Podsetimo, državni vrh Srbije je na sastanku juče, uoči osme runde dijaloga, postigao dogovor o tome šta je minimum srpskih zahteva i koji će biti sastav delegacije.

Stiže i Hašim Tači (Foto: B92)
Stiže i Hašim Tači (Foto: B92)

I u prethodnim rundama dijaloga, pored trilateralnog sastanka, visoka predstavnica EU je odvojeno razgovarala sa Dačićem i kosovskim premijerom Hašimom Tačijem.

Takođe, u nekoliko ranijih rundi Dačić i Tači su se odvojeno sastajali i sa američkim diplomatom zaduženim za Balkan Filipom Rikerom. 
Mnogi smatraju da je današnji sastanak odlučujući, pošto Evropska komisija sredinom aprila treba da predstavi izveštaj o napretku Srbije u procesu evrointegracija, koji će obuhvatiti i napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. 
Predsednik Tomislav Nikolić izjavio je, posle jučerašnjeg sastanka državnog vrha, da Srbija ne traži idealno rešenje i da ništa ne odbija unapred, ali da je za Beograd neprihvatljivo sve ispod zahteva da građani zajednice srpskih opština odlučuju o sudstvu i policiji, i obavezno bez prisustva vojske. 
„Ono na čemu insistiramo je pravosuđe, policija i da nikada vojska ne bude na teritoriji zajednice srpskih opština“, rekao je Nikolić i dodao da bi garant toga trebalo da bude EU. 
Predsednik Srbije je ocenio da Vučićev odlazak u Brisel predstavlja potvrdu jedinstva državnog vrha u nameri da se s Prištinom postigne najoptimalnije rešenje.

Delegacija Prištine (Foto: EU)
 Delegacija Prištine (Foto: EU) 

Tači je, pred polazak za Brisel, izjavio da neće biti lako postići sporazum i ponovio da zajednica srpskih opština neće moći da ima ni zakonodavna ni izvršna ovlašćenja. Prema Tačijevim rečima, cenu za eventualni izostanak sporazuma platiće Beograd, u vidu kašnjenja u procesu evropskih integracija.
Nikolić je ocenio da ono što nudi prištinska administracija nije dovoljno i upozorio je da poruke prištinskih lidera da „ništa neće da popuste“ ne deluju ohrabrujuće, ali je istakao da „sutra ništa neće biti konačno“, mada je visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Ketrin Ešton posle sedme runde dijaloga, 20. marta izjavila da će 2. aprila biti održan „završni sastanak“
Eštonova je u ponedeljak izrazila uverenje da je sporazum Beograda i Prištine nadohvat ruke, ali i upozorila da postizanje dogovora neće biti nimalo lako. 
„Verujem da je sporazum nadohvat ruke, iako to neće biti lako“, navela je Eštonova u poruci koju je novinarima pročitala njena predstavnica za štampu Maja Kocijančič. 
I drugi evropski zvaničnici izrazili su nadu u pozitivan ishod dijaloga i postizanje kompromisnog rešenja, ali još nema informacija o tome da li će Eštonova izneti dvema stranama drugačiji predlog od „non pejpera“ koji je Beograd u prethodnoj rundi odbacio kao apsolutno neprihvatljiv.

Na pitanje o mogućnosti da Eštonova spremi inoviran predlog, Kocijančičeva je podsetila da EU ima ulogu posrednika u dijalogu i da se svaki predlog zasniva na predlozima Beograda i Prištine.

Američki Stejt department izrazio je nadu da će nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu biti uspešna. 
U međuvremenu, Srbi sa severa Kosova i Metohije već pripremaju odgovor za slučaj da u Briselu bude postignut dogovor koji njima ne bi odgovarao, najavljujući formiranje autonomije. 
Oni su u ponedeljak, na nešto manje od jednog sata, blokirali integrisani prelaz Jarinje, poručivši da neće učestvovati u sprovođenju eventualnih dogovora Beograda i Prištine ako budu protivustavni i na štetu građana sa severa pokrajine.

2.04.2013 | 15:42 -> 19:38

Pregovori mučni, ali ne odustajemo

IZVOR: B92, TANJUGBrisel — Aleksandar Vulin, koji je u srpskom timu u Briselu, kaže da je dijalog do sada tekao mučno i zategnuto, da još nema pomaka ali da Srbija ne odustaje.

Vulin (Beta, arhiva)
Vulin (Beta, arhiva)

Atmosfera je veoma zategnuta i napeta, ali tim Srbije ima jedan novi kvalitet otkako se njemu pridružio prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić, izjavio je Aleksandar Vulin specijalnom izveštaču B92 iz Brisela, što, kako je rekao, podiže očekivanja i u međunarodnoj zajednici i u domaćoj javnosti.

On kaže i da je sve o čemu se pregovaralo do sada i o čemu se sada razgovara poznato, odnosno da svi znamo ko šta hoće i ko šta ne želi, ali je i dodao da je Srbija spremna na kompromis.

Međutim, ostaje da vidimo da li će i druge strane razumeti tu našu spremnost i da li će i oni biti spremni na kompromis, istakao je Vulin.
Inače, pojavile su se i nezvanične informacije da predstavnici Beograda i Priština razgovaraju „povišenim tonom“, ali i da se svi nadaju da je nekakav kompromis moguć. 
Vulin je nešto kasnije potvrdio da je tokom današnjeg dijaloga bilo povišenih tonova, i da je za takvim manirom, kako je rekao, posegnula delegacija Prištine, predvođena Hašimom Tačijem. 
„Nije bilo incidenta, ali bilo bilo je povišenih tonova. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić ume da se izbori za ono u šta veruje, tako da verujem da mu je glas umeo biti i te kako povišen“, rekao je Vulin. 
Takve situacije su, kako je objasnio, moguće kada za sagovornika imate nekog ko ne razume ili neće da razume argumente koji se stavljaju pred njega i još hoće da vas ubedi da je to dobro po vas. 
Vulin je naglasio da vicepremijer Vučić nije prvi koji je povisio ton, ali je sigurno da „nije ostao dužan i nije dozvolio da na njega neko pokušava da povisi glas“. 
„Nije dobar način da povisujete ton na predstavnike naše delegacije, nije pametno“, rekao je Vulin. On je objasnio da je posle razgovora povišenim tonom sastanak prekinut, i da je posle pauze srpska delegacija nastavila bilateralni susret sa visokom predstavnicom EU Ketrin Ešton. 
„Naša delegacija ponovo razgovara sa Ketrin Ešton kako bismo videli u kojoj meri možemo da nastavimo sa dijalogom i koliko je Priština daleko od kompromisa, jer srpska strana je jasno pokazala da je spremna na kompromis“, rekao je Vulin. 

Kako je zaključio, za Srbiju nijedan dan nije „dan D“, i razgovori i traganje za rešenjem će, što se Beograda tiče, biti nastavljeni.Direktor vladine Kancelarije za KiM Aleksandar Vulin kazao je, nešto ranije, za vesti TV B92 da je

Srbija spremna na kompromis, ali nije sama u tom procesu, da su teme delikatne, a pregovori teški i mučni i Srbija pokušava da nađe u tim razgovorima rešenje za sveobuhvatan život na Kosovu.

Na pitanje da li će danas, kako se spekuliše, biti postignut dogovor bez potpisa, i kakav je papir ponuđen Srbiji, on je rekao da „još nije bilo nikakvog papira“. „Papir ako ga bude bilo proizaćiće iz razgovora“, kazao je Vulin. 
„Ništa se spektakularno ovde ne dešava“, dodao je Vulin. 
Na pitanje da li je današnja runda i poslednja i da li će se ona danas završiti, budući da predstavnica EU već sutra neće biti u Briselu, Vulin kaže: „Što se Srbije tiče, ovo nije poslednja runda“. 
„Spremni smo da pregovaramo dok se ne nađe rešenje, mi nismo ovde da bismo robovali datumima. . . Mi ove pregovore ne povezujemo sa datumom“, kazao je Vulin, koji je nakratko napustio sastanak i obratio se medijima.

Prema njegovim rečima, problemi na KiM traju vekovima i bilo bi previše optimistično očekivati da sve u jednom danu bude rešeno i završen.

„Čak i da se dve strane sporazumeju ne može se očekivati da će to biti potpuno gotova i konačna stvar, pa čak da sam sporazum bude postingut ne možete da zamislite kolika je još masa detalja potrebna da bi on bio funkcionalan“, kazao je Vulin i dodao da je preterano očekivati da dve delegacije reše probleme koji su gomilali vekovima.

2.04.2013 | 18:55

Kuči: Očekujem sporazum večeras

IZVOR: B92, BETABrisel — Zamenik premijera Kosova Hajredin Kuči kaže da je optimista i da očekuje da u osmoj rundi dijaloga Beograda i Prištine bude postignut dogovor.

Hajredin Kuči (Beta, arhiva)
Hajredin Kuči (Beta, arhiva)
 Kuči, koji je deo prištinske delegacije u Briselu, rekao je za kosovsku televiziju KTV da je prekid u pregovorima napravljen na zahtev srpske strane, koja je želela da se dodatno konsultuje.

Kuči je naveo i da je optimista i da misli da će večeras biti postignut sporazum.

„Dobro smo pripremljeni i spremni da donesemo odluke u korist građana i naše zemlje“, rekao je Kuči.

U Briselu se danas održava osma runda dijaloga Beograda i Prištine. Trilateralni sastanak delegacije Beograda, Prištine i EU traje od 14 časova. Izvori tvrde da je atmosfera napeta. Tok dijaloga možete pratiti u našoj posebnoj vesti.

02.04.2013 | 15:44  Incident kod manastira Svetih Vrača u Zočištu

Izvor: KIM | 

Grupa od oko 15 albanskih srednjoškolaca, verbalno je danas oko 13 sati napala i provocirala monaha manastira Svetih Vrača u Zočištu, saznaje KIM radio.

Manastir Sv. Vrača (Foto arhiva KIM)

Albanski srednjoškolci su, prolazeći pored manastira, prišli manastirskoj staklenoj bašti u kojoj je radio monah Dionisije i jedan od manastirskih radnika i počeli da im uzvikuju: „Ovo je Republika Kosovo“, „UČK“ a potom im dobacivali pogrdne i uvredljive reči.

Na molbu monaha Dionisija da ne galame, jedan od njih se izdvojio iz grupe i krenuo prema njemu uzvikujući: „Šta tražite ovde, ovo je naše“, „Idite odavde, ovo je Republika Kosovo“.

Kada im je prišao i manastirski radnik mladić se povukao. Da bi ih odvratio od daljih provokacija monah Dionisije im je zapretio da će se obraditi Kosovskoj policiji, na šta su mu oni odgovarali da, navodno, ne razumeju šta im govori. Potom se grupa povukla, počela je da psuje i peva pesmu o Oslobodilačkoj vojsci Kosova, preneli su KIM radiju meštani Orahovca.

Manastih svetih Vrača u Zočištu obezbeđuje Kosovska policija. O ovom incidentu je odmah obavešten dežurni policajac na punktu ispred ulaza u manastir, koji je rekao da je video grupu albanskih srednjoškolaca kako se putem pored manastira vraća kući u selo, ali da nije čuo njihove provokacije.

02.04.2013 | 08:49

Izgorela kancelarija Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici

Izvor: KIM |

U požaru koji je izbio sinoć oko 23 sata izgorele su kancelarije Građanske inicijative – Srbija, demokratija, pravda Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici.

Oliver Ivanović (Foto arhiva KIM)

Odmah po izbijanju vatre intervenisali su pripadnici vatrogasne jedinice, koji su brzo lokalizovali i zatim ugasili vatru, a na lice mesta je izašla i kosovska policija.

Portparol Kosovske policije Besim Hoti KIM radiju je kazao da policija čeka procenu stručnih ekipa, na osnovu čega će odlučiti ima li osnova za pokretanje istrage.

„Procedura je takva da najpre stručne ekipe koje rade pri vatrogasnoj službi procenju uzrok izbijanja požara, ukoliko ima indicija da je požar podmetnut, policija će pokrenuti istragu“, kazao je Hoti.

U požaru, niko nije povređen, ali su potpuno izgorele obe kancelarije i sve što je bilo u njima.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Sbije najoštrije osuđuje podmetanje požara u kome su izgorele kancelarije Građanske inicijative – Srbija, demokratija, pravda Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici.

(Foto TV Most)

“Tražimo od nadležnih da se što pre pronađu i kazne počinioci ovog nedela”,  navodi se u saopštenju kancelarije dostavljenom KIM radiju.

U požaru, za koji se pretpostavlja da je podmetnut, niko nije povređen, ali su potpuno izgorele dve kancelarije i sve što je bilo u njima.

02.04.2013 | 10:21

Opština Kosovska Mitrovica osuđuje podmetanje požara u prostorijama GI SDP

Izvor: KIM |

Opština Kosovska Mitrovica najoštrije osuđuje podmetanje požara u prostorijama Građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda – Olivera Ivanovića (GI SDP).

Kosovska Mitrovica (Foto arhiva KIM)

U saopštenju dostavljenom KIM radiju ocenjuje se da ovaj incident i slični njemu idu na štetu srpskog naroda “u danu punom iščekivanja i briga u kome se brani integritet i suverenitet naše zemlje”.

Dodaje se da su svi politički činioci na Kosovu i Metohiji, kao i celokupan srpski narod odlučni da brane i poštuju svoj ustav i svoju zemlju, Republiku Srbiju.

“Pozivamo sve građane na severu KiM da sačuvaju jedinstvo i slogu jer nas očekuju dani puni iščekivanja u kojima moramo pokazati smirenost, hrabrost, mudrost i odlučnost kako bi sačuvali naša vekovna ognjišta”, piše u saopštenju.

02.04.2013 | 14:06

Leposavić: Sutra zajednička sednica odbornika

Izvor: TV Most |

Zajednička sednica odbornika sve četiri opštine sa severa Kosova biće održana sutra u Leposaviću. Raspravljaće se o osmoj rundi dijaloga Beograda i Prištine.

Odbornici sa severa Kosova (Foto arhiva KIM)

Sednica je zakazana za podne, a biće održana u sali Doma kulture u Leposaviću.

„Tema razgovora biće osma runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Ketrin Ešton u Briselu“, rekao je predsednik SO Zubin Potok Stevan Božović.

Biće to prilika da se odbornici iz Kosovske Mitrovice, Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka upoznaju sa rezultatima pregovora, a očekuje se i donošenje zaključaka o eventualnim briselskim dogovorima.

Predstavnici Srba sa severa Kosova ranije su najavili da će, ukoliko rešenja ne budu povoljna po njih, formirati skupštinu severa Kosova koja bi, po njihovim rečima, sprovodila Ustav i zakone Srbije.

02.04.2013 | 16:17

Opština Štrpce pruža podršku Srbima sa severa KiM

Izvor: KIM |

Opština Štrpce koja radi po sistemu Republike Srbije podržava Srbe sa severa Kosova i poziva Srbe južno od Ibra da se „uključe u političku borbu za očuvanje celovitosti Srbije“.

Nakon održanog sastanka povodom pregovora u Briselu, rukovodstvo opštine u saopštenju dostavljenom KIM radiju naglašava da će eventualno postizanje sporazuma o ukidanju srpskih insrtitucija imati nesagledive posledice po srpski narod koji živi na KiM.

„Smatramo da planirana Zajednica srpskih opština sa dogovorenim ovlašćenjima za koju se zalaže naš pregovarački tim ne može ni na koji način da odražava interese Srba na KiM jer će je činiti opštine koje rade po kosovskom sistemu bez obzirom na to ko će se nalaziti na njihovom čelu“.

Rukovodstvo Opštine Štrpce smatra da treba razgovarati i o drugim pitanjima kao što su povratak Srba, problemi uzurpacije imovine, privatizacije, kao i rasvetljavanje najtežih krivičkih dela.

14.03.2013 | 11:26 > 15:43 Šiptari trude se da ugoste Ketrin Ešton, u njihovom gostoprimstvu ne treba da se sumnja


14.03.2013 | 11:26 > 15:43

Kancelarija za KiM: Martovski pogrom “Zločin bez kazne”

Izvor: KIM |

Pod sloganom “Zločin bez kazne“ Kancelarija za Kosovo i Metohiju obeležiće u nedelju, 17. marta, devetu godišnjicu martovskog pogroma.

Spaljena crkva u Prištini, mart 2004. (Foto arhiv KIM)

Povodom obeležavanja devete godišnjice martovskog nasilja na Kosovu, Kancelarija za Kosovo i Metohiju organizovaće niz aktivnosti kojima želi da podseti svetsku i domaću javnost na zločin koji je 17. i 18. marta 2004. godine počinjen nad srpskim i nealbanskim narodom, saopšteno je iz Kancelarije.

Sve akcije u više gradova u Srbiji, i u inostranstvu, odvijaće se pod sloganom „Zločin bez kazne“, kaže se u saopštenju dostavljenom KIM radiju.

U Prištini će u nedelju, 17. marta, u 9 sati u crkvi Svetog Nikole biti služena liturgija i pomen nastradalima u pogromu, a liturgiju će služiti vladika raško-prizrenski Teodosije. Prisutnima će se nakon liturgije obratiti direktor Kancelarije za KiM Aleksandar Vulin.

U severnoj Kosovskoj Mitrovici biće održana akademija „Pesmom protiv zveri“, na kojoj će, kako se navodi u saopštenju, učestvovati srpski pesnici iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, a specijalni gost biće Marija Šerifović.

Dodaje se da će od 17. do 24. marta u srpskim mestima na Kosovu na otvorenom biti organizovane izložbe fotografija.

U napadima na srpska naselja i verske objekte, koji su trajali dva dana, stradalo je 19 civila, 11 Albanaca i osam Srba, a više od 900 osoba je povređeno. Uništeno je ili oštećeno oko 800 kuća, kao i 35 pravoslavnih crkava i manastira, a nekoliko hiljada Srba pobeglo je iz svojih kuća.

Dokumentarni film „Kosovsko proleće“ koji govori o martovskom nasilju 2004. možete pogledati OVDE.

14.03.2013 | 11:42

Ketrin Ešton sa kosovskim zvaničnicima

Izvor: KIM |

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Ketrin Ešton počela je jutros u Prištini razgovore sa kosovskim zvaničnicima.

Ketrin Ešton (Foto arhiva KIM)

Ona se najpre u zgradi Vlade srela sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, a potom su zajedno razgovarali i sa kosovskom predsednicom Atifetom Jahjagom.

Za sada nema izjava za medije, a u toku je i sastanak sa predstavnicima političkih partija na Kosovu. Sastanku, od srpskih predstavnika prisustvuje zamenik premijera Kosova i lider Samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost razgovarala je u Prištini sa predsednicom i premijerom Kosova kao i sa predstavnicima političkih partija. Saopšteno je da razgovori idu u dobrom pravcu.

Kosovski premijer Hašim Tači izjavio, posle sastanka sa Ketrin Ešton, da se dijalog Beograda i Prištine nalazi u završnoj fazi i da je optimista što se tiče postizanja sporazuma o normalizaciji odnosa.

„Želim da naglasim da smo u ovom trenutku u fazi poslednjeg definisanja sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, potpune normalizacije stanja na severu, kako bismo imali slobodno kretanje ljudi i robe, rasformiranje svih ilegalnih struktura bezbednosti i početak funkcionisanja pravosuđa prema zakonima Kosova“, rekao je Tači.

“Zajednica srpskih opština neće imati izvršni i zakonodavni mandat. Ipak ja sam optimista  jer verujem da se  stvari kreću u „potrebnom pravcu“. Očekujemo da će Beograd biti pragmatičniji prema Kosovu i da će priznati de fakto situaciju na terenu“, dodao je kosovski premijer.

Upitan da prokomentariše izjavu predsednika Srbije Tomislava Nikolića da je „Priština popustila“, Tači je rekao da su u Briselu i u Beogradu svi bili iznenađeni tom izjavom.

Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je, nakon tog sastanka, da je optimista, da se nada dogovoru Prištine i Beograda u dijalogu.

“Dijalog se nastavlja. U današnjim razgovorima nije bilo nikakvim pritisaka od strane EU. Spremni smo za dalje razgovore o svemu pa i kada je reč o Asocijaciji srpskih opština. Za sada konačnog dogovra nema ali se nadamo brzom postizanju rešenja”, kazao je Haradinaj.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost danas je u Prištini, osim s premijerom, razgovarala i sa kosovskom predsednicom Atifete Jahjagom i sa predstavnicima političkih partija u parlamentu . Tom sastanku prisustvovali su predstavbnici svih partija izuzev Samoopredeljenja Aljbina Kurtija, dok je u ime Samostalne liberalne stranke u razgovoru učestvovao njen predsednik i potpredsednik kosovske vlade Slobodan Petrović.

Kao i mnogo puta ranije novinarima brojnih srpskih redakcija koji su pratili ovaj događaj nije bio obezbeđen prevod na srpski jezik.

Šefica evropske diplomatije koja je sinoć doputovala u Prištinu, tokom dana posetiće i Beograd gde će se sastati sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem.

A.Jahjaga: Pronaći dugoročno rešenje

Izvor: KIM |

Nezavisnost i teritorijalni integritet Kosova je nepovratan proces o kojem se ne može pregovarati, kazala je Atifete Jahjaga visokoj predstavnici EU Ketrin Ešton na sastanku u Prištini.

Jahjaga i Ešton (Foto predsedništvo Kosova)

Poseta visoke predstavnce EU Ketrin Ešton pomoći će da se razume važnost dijaloga u Briselu, a čiji je cilj normalizacija odnosa dve zemlje, saopšteno je iz kabineta predsednice Kosova nakon susreta u Prištini.

Jahjaga je još jednom podržala dijalog Prištine i Beograda ocenivši da će čitavom region doneti mir i stabilnost. Prema njenim rečima potrebno je da se postigne dugoročno rešenje koje može biti uspešno realizovano a istovremeno neće uticati na “funkcionalnost Kosova”.

“Kosovo je ušlo u dijalog posvećeno poboljšanju položaja srpske zajednice, sa ciljem da ih integriše u institucionalni i politički život”, istakla je Jahjaga i dodala da dijalog ne otvara pitanja koja se odnose na status Kosova.

Jahjaga je kazala da EU treba da bude oštrija na insistiranje Prištine da Vlada Srbije ukine ilegalne i paralelne strkture na severu Kosova.

Visoka predstavnica EU Ketrin Ešton je, prema istom saopštenju, naglasila koliko je važno da dve strane pronađu rešenja za probleme i istovremeno pohvalila konstruktivnost strana u dijalogu.

Eštonova je istakla da je došlo do značajnog napretka u dijalogu i ukazala na značaj implemenacije svih postignutih sporazuma.

14.03.2013 | 15:24 > 15:26

Dalibor Jevtić novi ministar za zajednice i povratak

Izvor: KIM |

Ministara za zajednice i povratak u Vladi Kosova Radojica Tomić podneo ostavku. Tači imenovao Dalibora Jevtića na ovu funkciju.

Dalibor Jevtić (Foto KIM)

U saopštenju koje je dostavljeno KIM radiju iz Kancelarije premijera Kosova navodi se da je Hašim Tači nakon usvajanja ostavke dosadašnjeg ministra Radojice Tomića na ovu funkciju imenovao izvršnog direktora Samostalne liberalne stranke Dalibora Jevtića.

23.01.2013 | 08:00 – 19:00 – Dani 17-tog marta iz 2004-te u 2013-toj ponavljaju se kroz šiptarski teror na srpskim grobljima i crkvama ali i kroz napade na živote Srba!


23.01.2013 | 15:36 > 15:41

Osojane: Albanac vređao devojku a potom pucao

Izvor: KIM |

U centru Osojana Albanac pucao iz pištolja nakon što je grupa Srba pokušala da odbrani devojku koju je napadač verbalno napao, saznaje KIM radio.

Osojane (Foto KIM)

Ovu informaciju KIM radiju je potvrdio Mitar Repanović predstavnik sela Osojane kod Kline koji je bio očevidac današnjeg incidenta.

Repanović je KIM radiju ispričao da se incident dogodio jutros u prepodnevnim satima kada je Albanac koji je inače prodavac kupusa u centru sela počeo da vređa Natašu Popović koja je tuda prolazila na putu do posla.

“Taj Albanac celu zimu prodaje kupus u centru Osojana u blizini škole. I on nju već duže vreme provocira što je uradio i danas dok je sedeo u svom automobilu. Nataša mu je ukazala da to ne radi da ne zviždi i da je ne provocira. On je potom izašao iz auta i počeo da psuje i viče na albanskom a onda je izvadio pištolj”, kazao je Repanović.

Prema njegovim tvrdnjama  Albanac je potom pucao u vazduh nakon čega je pobegao iz Osojana.

Srbi iz Osojana su incident prijavili policiji koja je obavlja uviđaj a zgrada opštine Istok u Osojanu je blokirana.

Repanović kaže da mu nije poznat identitet Albanca koji je danas izazvao incident i da jedino zna da je iz susednog Zablaća.

Regionalni portparol Kosovske policije za region Peći Dževad Ibraj potvrdio je da se incident dogodio ali nije mogao da iznese vise detalja. Ovaj incident dodatno je uznemirio Srbe iz Osojana.

Osojane je prvo mesto u Metohiji u koje su se Srbi vratili nakon 1999.godine. Danas tu živi oko četiri stotine Srba.

23.01.2013 | 10:40

RTK: „Srbi rušili spomenike“, Šiptarske falcifikatorske metodologije kojima lažu svet zadnjih 100 godina!

Izvor: Tanjug |

Radio-televizija Kosovo (RTK) prenela je da kosovska informativna agencija poseduje informacije da su određene grupe Srba ovih dana oštetile svoja groblja.

Izvor iz kosovske informativne agencije rekao je za RTK da su Srbi to uradili “kao deo političkog scenarija Srbije da krivicu bace na Albance”.

„Određene bezbednosne strukture Srbije su direktno uključene u organizovanje uništavanja srpskih grobalja u nekim delovima Kosova sa ciljem da se u velikoj meri ublaži i oslabi međunarodno reagovanje na akciju srpske Žandarmerije u kojoj je uklonjen spomenik herojima OVPMB u Preševu“, rekao je za RTK izvor iz kosovske informativne agencije.

Prema istom izvoru, Srbija uz pomoć svojih elemenata na Kosovu pokušava da uništi svaki dosadašnji uspeh države Kosovo želeći da na taj način oslabi jake pozicije koje Kosovo kao država postiže na međunarodnoj sceni.

„Ponavljanje scenarija iz 1981. godine sa rušenjem srpskih grobalja kada je to uradila sama Srbija kako bi krivicu prebacila na Albance je zločinački poduhvat u kome Albanci treba da budu vrlo svesni mračne pozadine pošto sada svi napori Srbije idu u pravcu uništavanja države Kosovo i izazivanja događanja koja su, bez svake sumnje, teška, neprihvatljiva i protiv albanske tradicije, kao što je rušenje srpskih grobalja na Kosovu“, naglasio je izvor iz kosovske informativne agencije.

23.01.2013 | 11:26

Bresje: Molotovljevi kokteli na domaćinstvo Jovanovića

Izvor: KIM |

Nepoznate osobe bacile su predhodne noći na domaćinstvo braće Aleksandra i Nebojše Jovanović iz Bresja u opštini Kosovo Polje dva ‘molotovljeva koktela’, koja su pričinila manju materijalnu štetu, saznaje KIM radio.

Jovanovićima zapaljeno seno na imanju (Foto KIM)

Aleksandar Jovanović je KIM radiju ispričao da su molotovljevi kokteli bačeni na štalu, da niko nije povređen i da je šteta minimalna.

“Jutras u šest sati krenuo sam da nahranim stoku i onda sam primetio razbijene flaše sa benzinom. U manjem požaru izgorelo je nešto stočne hrane, veća šteta je izbegnuta jer je bilo vlažno pa vatra nije mogla da se proširi”, kazao je Jovanović.

Porodica Jovanović je jedna od preostalih 15 srpskih porodica u Bresju, a tokom prošle godine oni su u svojoj štali zatekli naoružanog Albanca, koga su tu držali zatvorenog dok policija nije došla. Takođe do sada nepoznati počinioci su im na parceli zapalili preko dve hiljade bala sena.

Aleksandar Jovanovići kaže da je njegova prodica gotovo svakodnevno izložena različitim pritiscima i da su čak i fizički napadani.

„Albanci žele da odemo iz ovog mesta. Na kraju ispašćemo da smo mi krivi zato sto smo tu, jer da nismo ne bi bilo problema”, kazao je Aleksandar KIM radiju.

Jovanovići su slučaj prijavili Kosovskoj policiji koja je izvršila uviđaj.

23.01.2013 | 13:34 > 13:42

Priština: Policija nastavlja da obezbeđuje crkve

Izvor: KIM | komentara: 1

Situacija u Prištini gde je juče oskranavljeno staro groblje u blizini crkve Svetog Nikole je mirna. Policija Kosova međutim još uvek obezbeđuje imovinu SPC u ovom gradu.

Uništeni spomenik na starom groblju u Prištini (foto KIM)

Prištinski paroh, otac Stevo Mitrić za Radio KIM je kazao je da je porušeno pet nadgrobnih spomenika koji su i u ranijim skrnavljenjima bili oštećeni.

“Ovakvi istorijski spomenici koji su potvrda da je srpski narod ovde živeo vekovima upravo su atak na sam srpski narod i nepoželjnost da srpski narod živi i opstane ovde. Kako kaže sveti Stefan Nemanja u svom zaveštanju ako ne znate gde su granice vaše države pogledajte groblja i ona će vam reći jer tamo gde živi vaš narod tamo je i vaša država”, kazao je otac Stevo.

Zamenik premijera Kosova Slobodan Petrović, koji je na prištinsko groblje došao u pratnji ambasadora Albanije na Kosovu Isama Lauka još jednom je osudio skrnavljenje spomenika na pravoslavnim grobljima širom Kosova.

“Nadam se da ćemo i u narednom periodu imati mnogo više aktivnosti kojima ćemo ohrabriti sve ljude dobre volje da nastavimo putem evropskih integracija i zajedničkog suživota koji je u interesu svih nas zajedno”, kazao je Petrović.

Crkva Svetog Nikole zajedno sa parohijskim domom spaljena je, a pravoslavno groblje oskrnavljeno u martovskom pogrom 2004. godine. Zalaganjem eparhije raško-prizrenske crkva je obnovljena, a dvojica sveštenika vratila su se u ovaj hram čime je liturgijski život obnovljen.

23.01.2013 | 13:46

U Kosovskom Pomoravlju policija čuva groblja

Izvor: Klokot radio | 

Nakon skrnavljenja više od 30 nadgrobnih spomenika u Klokotu i Vitini, policija je pojačala patrole i čuva gotovo sva groblja, crkve i istorijske spomenike u ovom regionu, potvrđeno je Klokot radiju iz Policije Kosova.

Gnjilane (Foto arhiva KIM)

„Policija Kosova je preduzela dodatne mere u obezbeđivanju pravoslavnih grobalja kao i verskih objekata“, kazao je Ismet Hašani, portparol Kosovske policije u Gnjilanu.

„Povećali smo patrole u mnogim sredinama u regionu Gnjilana a naročito oko grobalja, crkava i drugih kulturno istorijskih spomenika“, kazao je Hašani.

Sveštenik Zvonko Kostić, u čijoj je parohiji su sela vitinske i klokotske opštine poziva stanovništvo na mir, uzdržanost i toleranciju.

„Naša crkva je pokazala ljubav i smirenje. Naš Bog je Bog ljubavi i mi služimo tom Bogu. Nećemo dozvoliti da na zlo odgovaramo zlom i nikada nećemo propagirati mržnju i nasilje“, kazao je otac Zvonko.

Nakon rušenja spomenika borcima NOB-a Kosovska plicija suspendovala je petoro policajaca iz vitinske policijske stanice uključujući i komandira. Rušenje ovog spomenika najoštrije je osudio i gradonačelnik kosovske opštine Vitina Nedžmedin Arifi.

23.01.2013 | 15:36

UNS i DNKiM: RTK poziva na linč Srba

Izvor: KIM |

Udruženje novinara Srbije i Društvo novinara Kosova i Metohije apeluju i zahtevaju od OEBS-a, EULEKS-a, KFOR-a, medijskih profesionalnih udruženja, ambasada u Prištini i Beogradu da odmah zaustave medijsku histeriju i objavljivanje netačnih vesti kojima se optužuju Srbi za rušenje svojih grobalja.

Javni servis Radio televizija Kosova objavio je u centralnom dnevniku i na svom sajtu da su „određene bezbednosne strukture direktno uključene u organizovanje uništavanja srpskih grobalja u nekim delovima Kosova“  pozivajući se na neimenovane izvore u Kosovskoj informativnoj agenciji, kao i da takve srpske akcije “idu u pravcu uništavanja države Kosovo“.

UNS i DNKiM upozoravaju da je ovakvo izveštavanje direktno pozivanje na linč čitavog jednog naroda i usmeravanje nasilja sa grobalja, crkva i spomenika prema Srbima koji su ostali da žive ne Kosovu i Metohiji.

“Sledeći ovakvu logiku izveštvanja i oblikovanja javnosti sasvim je izvesno da rušitelji, nasilnici, ekstremne grupe i delovi institucija, kao što je to uradila Kosovska policija dok je rušen spomenik antifašistima u Vitini, mogu, vrlo brzo, okrenuti svoj bes i krenuti u novi pogrom i etničko nasilje.

Ovakve, neproverene vesti  „pouzdanih neimenovanih izvora“, mogu poslužiti za izazivanje novog pogroma i haosa, na isti način kao što je to RTK uradila 17. marta 2004. godine, kada je objavila lažnu vest da su Srbi u Ibar naterali albansku decu koja su stradala. I danas se Radio televizija Kosova ponaša kao okidač koji može izazvati nasilje nesagledivih razmera”, navodi se u saopštenju Društva.

Izvor na kog se poziva Javni servis Kosova podseća i kao istorijsku istinu iznosi tvrdnju da je Srbija i 1981. godine sama porušila svoja groblja, kao i da rušenje grobalja nije u albanskoj tradiciji. Iz takvih informacija koje prenosi RTK jasno je da je rušenje spomenika deo srpske tradicije.

UNS i DNKiM apeluju na Srbe koji su u Upravnom odboru Radio televizije Kosova kao i na direktora RTK kanala na srpskom jeziku Žarka Joksimovića da hitno reaguju ili se povuku iz ovih institucija.

UNS i DNKiM podsećaju da je kod Orahovaca krajem oktobra 2012. srušeno spomen obeležje otetim i nestalim novinarima RTV Priština Đuru Slavuju i Ranku Pereniću koje su 30. avgusta postavila ova Udruženja koja insistiraju na pronalaženju otmičara svojih kolega bez obzira na etničku pripadnost.

23.01.2013 | 16:40

Grafiti OVPBM na pravoslavnoj crkvi u centru Uroševca

Izvor: KIM |

Grafiti uvredljive sadržine i natpisi Oslobodilačkoj vojsci Preševa, Medveđe i Bujanovca (OVPBM) ispisani su na crkvi Svetog cara Uroša u centru Uroševca koju već nekoliko dana čuva Kosovska Policija, saznaje KIM radio.

Crkva cara Dušana u Uroševcu (Foto slobodnaevropa.org)

Uroševački paroh otac Živojin Kojić KIM radiju je izjavio da su grafiti ispisani sa južne strane.

„Grafiti su ispisani sa južne strane prema pruzi, znači nisu sa strane koja je okrenuta ka putu gde se nalazi patrola Kosovske policije. Policija čuva crkvu i ja stvarano ne znam kako se to desilo“, kazao je Kojić.

Otac Živojin kaže da je on lično slučaj prijavio Kosovskoj Policiji na osnovu anonimne prijave koju je dobio.

U pogromu 17. marta, crkva u Uroševcu je teško devastirana i oštećena iako su je tada čuvali grčki vojnici KFOR-a.

23.01.2013 | 18:05

P. Blomajer: Mir je osnova svake ljudske civilizacije

Izvor: KIM |

Nemačka ambasada u Prištini osuđuje skrnavljenje srpskih pravoslavnih grobalja na Kosovu i navodi da je mir osnova svake ljudske civilizacije.

Peter Blomajer (Foto alexengwete.blogspot.com)

Ambasador Nemačke Peter Blomajer u Prištini je, povodom pedesetogodišnjice potpisivanja Jelisejskog ugovora, izjavio  da je cilj EU očuvanje mira što pokazuje i prošlogodišnja Nobelova nagrada za mir dodeljena EU.

Na svečanosti u Palati omladine u Prištini, koja je organizovana u saradnji sa francuskom ambasadom, Blomajer je kazao da je potrebno svakodnevno zalaganje za pomirenje Srba i Albanaca.

„Dobar znak je politički dijalog između premijera Kosova i Srbije. Želim da podstaknem sve da podrže ovaj dijalog i da ne posmatraju ustupke kao znak slabosti“, kazao je on.

Poslednjih dana, po rečima nemačkog ambasadora, svedoci smo kakav je odnos između Srba i Albanaca.

„Ni u koje vreme i ni iz kog razloga se ne smeju napadati grobovi pokojnika i ometati njihov mir. Ovo je osnova svake ljudske civilizacije. Onaj ko čini ovakva dela greši se o čast spostvenog naroda“, rekao je Blomajer.

24.05.2012 | 12:33 Srbin iz Hoče u vinogradu pronašao bombu i minu


Izvor: B 92 |

Jedan kosovski Srbin iz Velike Hoče pronašao je u svom vinogradu neeksplodirane ručnu bombu i tromblonsku minu, kaže portparol kosovske policije Hazir Beriša.

Jedan od vinograda u Hoči (Foto arhiva KIM)

“Ekspolozivne naprave meštanin Velike Hoče pronašao je dok je radio u svom vinogradu”, rekao je Beriša i dodao da su nakon policije na lice mesta izašli pripadnici specijalizovanih jedinica za deminiranje Kfora i Kosovskih bezbednosnih snaga.

“Eksplozivne naprave su uništene, a pretpostavljamo da se radi o eksplozivnim napravama koje datiraju od sukoba na Kosovu”, rekao je policijski portparol ne navodeći ime Srbina, vlasnika vinograda.


Kamenom na manastir Svetih Vrača u Zočištu

Izvor: KIM |

Manastir Svetih Vrača Kozme i Damjana u Zočištu juče je ponovo bio meta napada nepoznatog albanskog mladića, starosti do 15 godina, koji je oko 14:45 časova, gađao kamenicom jednog od radnika koji izvode radove na obnovi manastirskog kompleksa.

Manastir Zočište (Foto KIM)

Kada se počinilac okrenuo i počeo da beži sa mesta napada, vikao je „UĆK“ i „Kosova republjik“, tako da su radnici uspeli da ga vide samo sa leđa kada je putem zamakao u selo, saznaje KIM radio.

Manastirska bratija je o ovome izvestila dvojicu dežurnih pripadnika Kosovske policije koji obezbeđuju manastir, od kojih je jedan odmah došao i napravio uviđaj na licu mesta, a zatim obavestio i Policijsku stanicu Orahovac, koja je poslala patrolu da ispita slučaj i uzme izjavu od radnika koji je gađan kamenicom.

Iako pripadnici Kosovske policije obezbeđuju manastir, dežurajući na punktu ispred glavnog manastirskog ulaza, oni, po navodima monaha, često nisu u mogućnosti da sa tog mesta motre na suprotnu stranu manastira, prema selu, odakle najčešće dolaze ovakve provokacije.

Predsednik Opštine Orahovac Marijan Šarić ponavlja da ovo nije prvi put kako se radnici manastirskog kompleksa kamenuju.

„To je još jedan vid pritiska albanske zajednice na sprku zajednicu pred predsedničke izbore koji se održavaju sutra, ali i zbog stanja na severu Kosova. To je pritisak kojim pokazuju da mi nismo poželjni kao građani srpske zajednice u Opštini Orahovac“ , kazao je Šarić za KIM radio.

U policiji još nismo uspeli da dobijemo detalje istrage.

04.11.2011 – 10:02 – Negativna kampanja protiv Srba u toku na internetu


OBAVESTAVAMO SVE KOJI POŠTUJU SRPSKI NAROD da je u toku anti-srpska kapanja na internetu i pozivamo sve stručnjake da se uključe kako bi sprečili da čitav svet veruje da smo ovakvi kakvim nas predstavljaju.

O čemu se radi? Kada se u google pretraživaču unese reč WHY, prva rečenica koja se pojavljuje u listi ponuđenih je „ why are serbians so violent „. Očigledno da je ovo delo anti-srpskih lobista (John Owen ali i drugi) koji su aktivno uključeni u ovoj medijskoj hajci jer su učestali njihovi napadi na sve Srpsko a na internetu po srpskim web portalima.

Šta mi mozemo da uradimo? Neka svi vlasnici sajtova na svojim web portalima postave baš ove ključne reči, jer će tada google izbacivati druge portale koji su normalni. Ove loše etikete koje su nam zlonamerni „zalepili“ kako bi nas jos vise omalovažili, treba pod hitno „odlepiti“!!!

Počnimo sa pro-srpskom kampanjom! Dodajte dobre ključne rečenice pored ove koja je negativna. Svi smo odgovorni i treba da brinemo za svoju naciju! Što se nas tiče, mi smo dodali na našem portalu već neke reči, kako bi počelo poništavanje ovih negativnih efekata. Dodajte na vašim web portalima korisne reprezentativne linkove Srbije kako bi svi oni koji žele da vide negativnosti o nama, videli upravo ono sto je suprotno!!!

Svi mi treba da smo odgovorni prema slici svoje nacije, odnosno kako nas drugi vide. Niko drugi nije odgovoran za svoju naciju sme nas samih.

Počnimo od sebe, da radimo na pravilnom prezentovanju nacije!

Pogledaj  još ove njihove negativne prezentacije na GOOGL-U ali YAHOO drži odgovore na ta njhova uvrnuta razmišljanja i podržava negativnu kampanju protiv Srba!

Serbia the Violent Nation,

why are serbians so hated

why are serbians so nationalistic

Why are Serbians so racist

Why Serbia is so Aggressive