15.10.2015 |08:00 -23:55- Vučić i Đurić – Apisi 21.veka za budućnost Srba na KiM!


Znamo od prvog dana kad ste nas IZDALI, i od onog dana kad ste počeli da se borite protiv branitelja Srbije NA KiM… Eto čisto da stoji ta potvrda, u vezi vaših konačnih rezultata rada za Šiptare, zajedno sa VAŠIM NAPREDNIM stručnjacima bez škole ili sa pumpe, ulice, švercerskog klana…

Poglavlje 35 (DOKUMENT): Šta EU očekuje od Srbije za Kosovo a kako to Srbija komentariše!

15.10. 2015, 0:11

„Sveobuhvatna normalizacija“ odnosa sa Kosovom, „rešavanje problema menadžmenta“ hidrosistema Gazivode imenovanog od strane Srbije, prestanak finansiranja i podrške „srpskim strukturama“ (privremenim organima i opštinskim službenicima) na Kosovu, puno poštovanje zakona Kosova na Severu – posebno u pogledu javnih nabavki i opštinskih statuta (upotreba pečata i obeležja u skladu sa zakonima Kosova), transparentnost finansiranja Zajednice srpskih opština, implementacija sporazuma o registarskim tablicama na Severu Kosova za stanovnike Kosova i prihvatanje vidljivih obeležja prilikom zvanične korespondencije (pečati, simboli i zaglavlja pisama) – samo su neke od 35 tačaka – zahteva koje je pred Srbiju postavila Evropska unija u okviru poglavlja 35 – navodi se u Analizi „prelaznih merila“ predloženih u Nacrtu zajedničke pregovaračke pozicije za poglavlje 35, u koju je KoSSev imao uvid. U istom dokumentu se navodi da se od Srbije traži i blokiranje svih alternativnih putnih pravaca i prelaza, usvajanje posebne zakonske regulative u vezi sa Zakonom o sedištima i teritorijalnoj jurisdikciji sudova i tužilaštva u RS, ali i rešavanje pitanja izmeštenih carinskih ispostava sa prostora Kosova i prestanak izdavanja carinske dokumentacije sa pečatima izmeštenih carinarnica. Beograd, sa druge strane, u ovoj analizi, u sekcijama pod nazivom „komentar“ ističe da je „utisak da primedbe srpske strane na prethodni nacrt izveštaja o skriningu od 18. septembra nisu ozbiljno razmatrane, niti uvažene,“ da pitanje menadžmenta Gazivoda „nije samo pitanje upravljanja hidro-sistemom, jer ono otvara pitanje imovine, vodosnabdevanja i proizvodnje električne energije,“ da je nemoguće raspuštanje privremenih organa pre formiranja ZSO u njenom punom kapacitetu, da je pitanje potpunog poštovanja kosovskih zakona na Severu moguće u potpunosti ispuniti tek u trenutku kada ZSO bude formirana, ili neposredno nakon toga, ali i da je nemoguće ispuniti zahtev o registarskim tablicama na Severu „u kratkom vremenskom periodu,“ jer bi „otpor stanovništva“ bio takav da bi to „dovelo do destabilizacije bezbednosne situacije na Severu KiM-a“. U nastavku objavljujemo integralnu verziju dokumenta sa komentarima iz Beograda.

Analiza prelaznih merila predloženih u Nacrtu zajedničke pregovaračke pozicije za poglavlje 35

„Evropska spoljna politička služba (European External Action Service, EEAS) je 30. septembra 2015. godine državama članicama EU dostavila dokumente koji se odnose na predstojeću raspravu o prelaznim merilima za poglavlje 35 u komitetu za proširenje (CoELA), čime je zvanično započeta procedura za usvajanje dokumenata koji se tiču otvaranja pregovaračkih poglavlja 35 (izveštaja o skrining-u i nacrta zajedničke pregovaračke pozicije).

Finalni nacrt izveštaja EEAS za pregovaračko poglavlje 35 ne sadrži delove koji se odnose na opis usklađenosti sadržaja sa evropskim komunitarnim pravom.

Izveštaj ne sadrži ni standardne delove koji se odnose na ‘Country Alingment and Implementation capacity’ i ‘Assesment of the Degree of the Alingment and Implementation capacity’.

Umesto toga, drugi deo izveštaja se odnosi na Napredak i procenu normalizacije odnosa sa Kosovom (Country process and assesment in the normalization of relations with Kosovo) sa preporukama za definisanje merila.

U izveštaju su nabrojane preporuke za definisanje tzv. ‘prvog seta’ prelaznih merila (A first set of interim benchmarks), a dodat je i treći deo koji se odnosi na zaključak i preporuke (Conclusions and recommendations) za otvaranje poglavlja 35 bez početnih merila.

S tim u vezi, u nacrtu zajedničke pregovaračke pozicije (Draft Common Position – DCP) predloženo je 35 posrednih merila i jedno opšte načelno merilo, što ukupno iznosi 36 merila (u sklopu prvog seta prelaznih merila), sa mogućnošću dodavanja novih prelaznih merila u zadatom izveštajnom periodu (dva puta godišnje).

Utisak je da primedbe srpske strane na prethodni nacrt izveštaja o skrining-u od 18. septembra nisu ozbiljno razmatrane, niti uvažane.

Prelazna merila (Interim benchmarks)

Izbori (dva merila) – ocenjeno kao visoko zadovoljavajuće i funkcionalno.

(1) – Prestanak finansiranja i podrške srpskim strukturama (npr. privremeni organi i opštinski službenici) u cilju konsolidovanja opštinskih administracija u skladu sa kosovskim zakonodavstvom.

KomentarRaspuštanjem privremenih organa (opština koje funkcionišu u srpskom sistemu) bez posla bi ostalo oko 5.000 ljudi, što znači da bi potencijalno bila ugrožena egzistencija oko 20.000 ljudi. Takođe, ovo bi dovelo i do dodatnog urušavanja autoriteta države kod lokalnog stanovništva i do umanjenja kapaciteta Republike Srbije da deluje u srpskim sredinama na KiM-u. Imajući to vidu, ovo merilo nije moguće sprovesti pre formiranja ZSO u njenom punom kapacitetu, jer tek tada će biti stvoreni preduslovi za integraciju bar vitalnijeg dela postojeće strukture lokalnih samouprava u strukture ZSO, odnosno u njene kancelarije u svim srpskim sredinama.

(2) Puno poštovanje zakona i propisa Kosova u opštinama na severu Kosova, posebno u pogledu javnih nabavki i preostalih otvorenih pitanja vezanih za opštinske statute (npr. upotreba pečata i obeležja u skladu sa zakonima Kosova).

Komentar: Ovo merilo je delom moguće ispuniti uporedo sa formiranjem ZSO (usaglašavanje opštinskih statuta), mada je potpunu ispunjenost navedenih zahteva moguće dostići tek u trenutku kada ZSO bude formirana, ili neposredno nakon toga. Otpor lokalnog stanovništva i kontinuirano nepoštovanje dogovorenog od strane Prištine, čine realizaciju navedenih zahteva nesvrsishodnim pre trenutka formiranja ZSO.

Zajednica srpskih opština (dva merila) – nije data ocena implementacije, napomenuto da budući statut ZSO tek treba da se usaglasi na visokom političkom nivou.

(3) Doprinos nastavku procesa (pisanje Statuta) u skladu sa dogovorenim rokovima i sa zakonima tzv. Kosova, Prvim sporazumom i Principima od 25. avgusta.

Komentar: Usvajanje Statuta ZSO je ključno pitanje u nastavku dijaloga sa Prištinom. Predviđeni rok za njegovo usvajanje (4 meseca od dogovora o Principima postignutog 25. avgusta), po svemu sudeći, neće biti ispoštovan, jer Priština odlaže usvajanje dogovorene uredbe Vlade i početak procedure pred Ustavnim Sudom. Šta više, Priština ovih dana pokušava jednostranim tumačenjima dogovorenog da odloži i početak izrade Statuta ZSO do konačne odluke ustavnog suda o Principima usvojenim u Briselu.

Imajući to u vidu, predviđeni rok od četiri meseca (25. decembar) biće teško ispoštovati u uslovima očigledne opstrukcije od strane Prištine, osim u slučaju značajnih koncesija srpske strane u pogledu suštinskih odredba Statuta.

(4) Transparentnost finansiranja ZSO od strane Republike Srbije.

Komentar: Iako je Principima usvojenim 25. avgusta Srbiji priznato pravo na direktno i neograničeno finansiranje ZSO, realno je očekivati da će biti pokušaja tokom izrade Statuta ZSO da se ovo pravilo što više redukuje, i da se na taj način RS i njen uticaj dodatno potisne sa teritorije KiM-a. Ovo merilo će verovatno vremenom biti šire tumačeno kao problem finansiranja institucija koje funkcionišu u sistemu RS, tako da je ono u perspektivi vezano i za pitanje eventualne integracije opština koje funkcionišu u srpskom sistemu u buduće strukture ZSO. Bez toga verovatno neće biti moguće postići punu transparentnost finansiranja na način kako je tumače najuticajnije članice EU i Priština. Ako se zadrži samo uže tumačenje kojim se tretira samo transparentno finansiranje ZSO, onda to ne bi trebalo da predstavlja problem osim u segmentu prilagođavanja unutrašnje zakonske regulative i planiranja budžeta RS.

Policija (1 merilo) – ocenjeno kao zadovoljavajuće.

(5) Podnošenje kvartalnih izveštaja Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova o isplatama penzija penzionisanim pripadnicima MUP RS koji su integrisani u strukture KPS-a.

Komentar: Primedba Srbije da integracija pripadnika MUP nije okončana na dogovoren način, odnosno da još uvek ima pripadnika MUP koje Priština odbija da integriše, nije uzeta u obzir. Ovako formulisano merilo nije obaveza koju je Srbija preuzela bilo kojim sporazumom. Takođe, za takvo postupanje ne postoji osnov u važećim zakonima i propisima RS. Štaviše, institucije RS ni ne mogu da vrše direktnu korespondenciju sa MUP Kosovom, a kamoli da mu podnose izveštaje.

Pravosuđe (4 merila) – ocenjeno kao funkcionalno sa potrebom daljeg unapređenja:

(6) Konstruktivno angažovanje Srbije na postizanju dogovora o sedištu zgrade suda i administrativnom osoblju.

Komentar – Ovo merilo je moguće ispuniti u relativno kratkom roku kada je u pitanju zgrada suda. Kada je u pitanju dogovor o administrativnom osoblju, tu je veliki problem nemogućnost dogovora o sekretaru suda, jer je to ključna pozicija za funkcionisanje institucije.

(7) Potvrđivanje prestanka dužnosti srpskih sudija i tužilaca koji su integrisani u pravosudne institucije na Kosovu.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti sa završetkom integracije sudije i tužilaca u Kosovski sistem.

(8) Usvajanje posebne zakonske regulative vezano za Zakon o sedištima i teritorijalnoj jurisdikciji sudova i tužilaštva u RS.

Komentar: Ovo merilo je nemoguće ispuniti u skladu sa važećim Ustavom i zakonima.

(9) Podnošenje kvartalnih izveštaja kosovskom savetu sudije i tužilaca o isplatama penzija penzionisanim sudijama i tužiocima koji su integrisani u pravosudne institucije na Kosovu.

Komentar: Ovako formulisano merilo nije obaveza koju je Srbija preuzela bilo kojim sporazumom, takođe, za takvo postupanje ne postoji osnov u važećim zakonima i propisima u RS. Štaviše, institucije RS ni ne mogu da vrše direktnu korespondenciju sa tzv. kosovskim savetom sudija i tužilaca, a kamoli da mu podnose izveštaje.

Civilna zaštita (1 merilo) – ocenjeno kao zadovoljavajuće.

(10) Usvajanje odgovarajuće zakonske regulative za prekid finansiranja plata i finansijskih sredstava za civilnu zaštitu na Kosovu.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti uporedo sa završetkom integracije pripadnika civilne zaštite u Kosovske institucije.

Dogovor o oficirima za vezu (4 merila) – ocenjeno kao zadovoljavajuće i funkcionalno sa potrebom daljeg unapređenja:

(11) Dosledno poštovanje odredbi o posetama zvaničnika.

Komentar: Sa srpske strane ne postoji problem da se poštuje dogovoreni režim poseta, međutim, trenutno su u toku nastojanja Prištine da se unošenjem novih elemenata u postojeći režim poseta zapravo ograniči mogućnost delovanja Direktoru Kancelarije za KiM i da se ovo svede isključivo na promovisanje rešenja postignutih u briselskom dijalogu. Na osnovu poslednjih razgovora na tehničkom nivou, stiče se utisak da Priština uživa podršku EEAC po ovom pitanju.

(12) Podrška funkcionisanju srpskog oficira za vezu Beograda (na primer – plaćanje troškova zakupa za kancelariju u Prištini).

Komentar: Ovo merilo je moguće relativno lako ispuniti. Procenjeni dug za zakup prostorija koje koristi oficir za vezu u zgradi EU u Prištini je oko 23.000 evra. Trebalo bi ipak imati u vidu da je ta zgrada uzurpirana imovina PIO fonda Republike Srbije.

(13) Prihvatanje vidljivih obeležja, čiji izgled još uvek nije dogovoren, prilikom zvanične korespondencije (pečati, simboli i zaglavlja pisama).

Komentar: Ispunjavanje ovog merila može biti problematično, jer je namera Prištine da na pečatu i memorandumu stoje oznake tzv. Republike Kosovo, a naše institucije dokumenta sa takvim obeležjima ne bi mogla u skladu sa važećim propisima da prihvate.

(14) Obezbeđivanje bezbednosne podrške, kao i pristupa predstavnicima srpske administracije srpskog oficira za vezu.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti, mada se u narednom periodu mogu očekivati zahtevi Prištine da njihov oficir za vezu bude zvanično primljen od strane Vlade i predsednika Republike Srbije, kako bi se percepcija njegove pozicije simbolično jačala, i u perspektivi izjednačavala sa pozicijom ambasadora međunarodno-priznatih država. Na osnovu poslednjih razgovora na tehničkom nivou, stiče se utisak da ova inicijativa Prištine uživa podršku službenika EEAC.

(15) Podrška procesu normalizacije između KOSST i EMS, uključujući KOSTT koji bi se odnosio na celu teritoriju Kosova, kao i podrška članstvu KOSTT u ENTSO-e.

Komentar: Ovo merilo je preuzeta obaveza Republike Srbije na osnovu prihvaćenog dogovora.

(16) Formiranje kompanije za snabdevanje električnom energijom pod imenom „Elektro Sever“ i ispunjavanje uslova propisanih kosovskim zakonodavstvom i regulatornim okvirom za dobijanje licence za snabdevanje električnom energijom.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti u relativnom kratkom vremenskom periodu, uprkos trenutnoj opstrukciji Prištine. Najveći problem u vezi sa funkcionisanjem novih energetskih kompanija će svakako biti uspostavljane sistema naplate električne energije potrošačima. Nemogućnost da se naplati utrošena električna energija u roku od dva meseca bi dovela do bankrota i stečaja novouspostavljenih kompanija.

(17) Doprinos postizanju komercijalnog sporazuma između novoosnovane kompanije „Elektro Sever“  i postojeće distributivne kompanije o pružanju distributivnih usluga.

Komentar: Razgovori sa KEDS-om o komercijalnoj saradnji još uvek nisu ni započeti i nejasno je u kom pravcu će se razvijati. KEDS je u vlasništvu turskih kompanija i trenutno u skladu sa kosovskim propisima ima pravo monopola na teritoriji Kosova i Metohije. KEDS u ovom trenutku ne vrši distribuciju električne energije na Severu Kosova.

(18) Rešavanje problema menadžmenta imenovanog od strane Republike Srbije za upravljanje hidro-sistemom „Gazivode“:

Komentar: Ovo merilo uvodi veoma snažno pitanje Gazivoda u dijalog bez prethodne saglasnosti obe strane. Pitanje Gazivoda nije samo pitanje upravljanje hidro-sistemom, jer ono otvara pitanje imovine, vodosnabdevanja i proizvodnje električne energije.

Sporazum o telekomunikacijama (4 merila) – ocenjeno kao umereno konstruktivno angažovanje Srbije.

(19) Formiranje kompanije MTS po važećim zakonima i pravnim regulativama Kosova, koja će imati trajnu licencu za rad u fiksnoj telefoniji.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti u relativnom kratkom vremenskom periodu.

(20) Poštovanje odluka iz Akcionog plana vezano za alokaciju transfernog pozivnog broja za Kosovo i istovremenu registraciju srpske kompanije koja će imati privremenu dozvolu za pružanje mobilnih usluga  na Kosovu.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti ukoliko se obe strane budu držale odredbi Akcionog plana.

(21) Podrška Srbije saradnji telekomunikacionih regulatornih tela.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti.

(22) Saglasnost Srbije da ITU dodeli trocifreni broj za Kosovo, kao i na tekst odluke koja će biti objavljena u službenom biltenu ITU.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti u slučaju da su svi prethodni koraci ispunjeni u skladu sa Akcionim planom.

Carina (2 merila)- ocenjena kao zadovoljavajuća.

(23) Rešavanje pitanja izmeštenih carinskih ispostava sa prostora Kosova.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti. To je stvar političke odluke sa simboličkim značenjem, za čije sprovođenje bi bila i neophodna i promena važećih propisa.

(24) Prestanak izdavanja carinske dokumentacije sa pečatima izmeštenih carinarnica u suprotnosti sa obavezama preuzetim dogovorom od 17. januara 2013. godine.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti. To je stvar političke odluke sa simboličkim značenjem, za čije sprovođenje bi bila i neophodna i promena važećih propisa.

Integrisano upravljanje administrativnim prelazima (3 merila) – ocenjeno kao zadovoljavajuće.

(25) Završetak uspostavljanja dogovorenih zajedničkih tačaka prelaza.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti.

(26) Procesuiranje zahteva za pružanje uzajamne pravne pomoći.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti i nedavno su od strane Ministarstva pravde otkrivene preporuke za sprovođenje.

(27) Unapređivanje kontrole i blokiranje svih alternativnih putnih pravaca i prelaza, kako bi se osiguralo da svi putnici i roba koji ulaze, ili izlaze sa Kosova prelaze samo na zvaničnim tačkama prelaza.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti, iako je teško naći uporište u pozitivnim propisima.

Sloboda kretanja (2 merila) – ocenjeno kao funkcionalno.

(28) Omogućavanje ulaska državljana trećih država sa Kosova i Srbije.

Komentar: Ovo merilo je formulisano na neprihvatljiv i statusno pristrasan način, jer izraz „državljani trećih država“ implicira da je Kosovo država.

(29) Implementacija sporazuma o registarskim tablicama na severu Kosova za stanovnike Kosova.

Komentar: Ovo merilo nije moguće ispuniti u kratkom vremenskom periodu. Otpor stanovništva sprovođenju ovakve mere bi bio takav da bismo verovatno bili suočeni sa destabilizacijom bezbednosne situacije na severu KiM. U kombinaciji sa početkom naplate struje, ovakva mera bi imala za posledicu potpuno urušavanje autoriteta države i njene sposobnosti da sprovodi politiku Vlade Republike Srbije na KiM. Trebalo bi pokušati sa odlaganjem razgovora o ovoj temi bar dok se ne steknu uslovi za otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici za saobraćaj i dok dogovor o mostu ne zaživi bar godinu dana. Pretpostavka je da bi tada ovo pitanje moglo postepeno da izgubi relevantnost.

Sloboda kretanje/most u Kosovskoj Mitrovici (2 merila) – ocenjeno da zahteva dodatne napore ka postizanju suštinskog pomaka:

(30) Javna podrška u sprovođenju dogovora od 25. avgusta 2015. godine, posebno predviđenih rokova kako bi most na Ibru bio otvoren za sav saobraćaj do leta, najkasnije do kraja juna 2016. godine.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti, ukoliko Priština prethodno ispuni preuzetu obavezu da do 10. oktobra omogući usvajanje Memoranduma o katastarskim razgraničenjima Severne i Južne Mitrovice u naselju Brđani.

(31) Poštovanje rokova naznačenih u Sporazumu od 25. avgusta 2015. godine.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti, ukoliko i Priština bude poštovala preuzete obaveze i rokove predviđene dogovorom od 25. avgusta 2015. godine.

Regionalna saradnja (2 merila) – ocenjeno kao zadovoljavajuće:

(32) Omogućavanje učešće Prištine u preostalim regionalnim inicijativama.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti, s tim što je neophodno svaki zahtev zasebno razmotriti, uzimajući u obzir potrebu da Kosovo bude asimetrično predstavljeno u odnosu na suverene države.

(33) Podrška uključivanju predstavnika Kosova u upravljačka tela i administrativne organe regionalnih organizacija.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti u slučajevima gde članstvo i mesta u upravljačkim telima i administraciji nisu rezervisani isključivo na države.

Matične knjige (bez merila) – ocenjeno kao zadovoljavajuće.

Katastar (bez merila) – ocenjeno kao zadovoljavajuće.

Komentar: Niti jedna odredba Sporazuma o katastru se ne primenjuje. Jedina aktivnost po ovom Sporazumu je kopiranje katastarskih podataka za teritoriju KiM koje sprovodi Republički geodetski zavod (RGZ) po projektu EU. Priština i EU nisu ispunile ništa od preuzetih obaveza i srpska strana je bila prinuđena da pokrene pitanje sprovođenja ovog sporazuma tokom poslednje runde tehničkog dijaloga. Sva tela i mehanizmi koji su trebalo da budu ispunjeni po sporazumu u saradnji Beograda, Prištine i EU, ostalo je do danas mrtvo slovo na papiru. To se pre svega odnosi na Tehničku agenciju i tripartitnu komisiju, koje su predviđene sporazumom, a čiju ulogu Priština sada pokušava jednostrano da zameni osnivanjem sopstvene Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine.

Priznavanje univerzitetskih diploma (1 merilo) – ocenjeno da nije dalo očekivan rezultat:

(34) Konstruktivno angažovanje na uspostavljanju doslednih procedura u cilju implementacije sporazuma iz 2011. godine.

Komentar: Ovo merilo moguće je ispuniti i razgovori po ovom pitanju su već u toku. Problem koji bi mogao da onemogući postizanje dogovora bilo bi odbijanje Prištine da prihvati činjenicu da Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici funkcioniše u sistemu Republike Srbije.

Saradnja sa EULEX-om (1 merilo) – ocenjeno kao zadovoljavajuće, ali sa potrebom unapređenja daljeg odnosa saradnje:

(35) Pružanje podrške u javnosti sprovođenju sudskih procesa koje vodi EULEX, uključujući postupke koje vodi Specijalno veće i tužilaštvo EULEX-a.

Komentar: Ovo merilo je moguće ispuniti samo na bazi procene postupanja EULEX-a svakom pojedinačnom procesu.

Budući sporazumi i napredak u normalizaciji odnosa (1 merilo opšteg karaktera).

(+1) Srbija treba da ostane posvećena dijalogu u drugim oblastima, omogućavajući dalju normalizaciju u dobroj meri i postepeno težeći sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Srbije i Kosova u skladu sa pregovaračkim okvirom.“

Krađa u manastiru Sokolica na dan slave

Nepoznata osoba ukrala je, na dan slave manastira Sokolica, ogrlicu sa mramorne statue Presvete Bogorodice iz 14. veka koja na njoj stoji 10 godina.Manastir Sokolica

Kako se navodi u saopštenju iz tog manastira, krađa se dogodila juče, u kasnim popodnevnim časovima, kada je nepoznata osoba iskoristila trenutno odsustvo sestara i vernika zbog slave.

Ovakvo svetogrđe se vekovima nije desilo u sokoličkom manastiru, navodi se u saopštenju i dodaje da je ukradena ogrlica molitveni dar žene iz inostranstva koja je tražila i dobila porod.

„Predlažemo počiniocu svetogrđa da ogrlicu časno vrati, da se pokaje i ispovedi. Manastir garantuje da će njegovo ime ostati u tajnosti“, dodaje se u saopštenju.

Manastir Sokolica je ženski manastir koji se nalazi na padinama brda Sokolice, u ataru sela Boljetina, u blizini Zvečana.

Đurić sutra u Pomoravlju

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić posetiće sutra Kosovsko Pomoravlje i tom prilikom obići Kosovsku Kamenicu.Marko Đurić 

Kako je saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju Đurić će svoju posetu početi obilaskom Osnovne škole „Desanka Maksimović“.

“Ova škola redak je primer srpske obrazovne institucije na KiM koja je uspela da se održi u gradu sa većinskim albanskim stanovništvom, a interesantno je da deli dvorište sa albanskom osnovnom školom”, kažu iz Kancelarije.

U istoj zgradi smeštene su i srednje škole, Gimnazija i Tehnička škola.

Nakon toga, Đurić će posetiti predškolsku ustanovu “Pčelica Maja” i crkvu Svetog Nikole u čijoj će porti razgovarati sa meštanima.

Predviđen je i sastanak sa političkim predstavnicima Srba iz Kosovskog Pomoravlja. Sastanku će, pored predstavnika Kancelarije za KiM, prisustvovati tri srpska člana vlade Kosova, načelnik okruga i predsednici privremenih organa i opština u Kosovskom Pomoravlju.

Kosovska policija uhapsila pljačkaše manastirskog blaga iz Banjske

15.10. 2015, 23:36 Izvor: KoSSev

Foto: Novosti (arhiva)

Kosovska policija je danas, posle dužeg operativnog rada, uhapsila dva lica zbog krađe skoro pola kilograma zlatnog nakita sa čudotvorne ikone Majke Božje iz manastira Banjska, dok je treće lice identifikovano i za njim se traga. Zlatni nakit, među kojima i komadi stari preko 120 godina, koji su vernici ostavljali na ovu ikonu u znak zahvalnosti i molitve, nije još uvek pronađen. Nakit je nestao u proteklim mesecima. Zbog radova koji su u toku u ovom manastiru, ikone su sklonjene u pripratu crkve, među kojima je bila i ikona Majke Božije.

„Nakon dužeg operativnog rada i prikupljenih informacija, pripadnici Regionalne direkcije policije –Mitrovica Sever danas su uhapsili dva lica koja su priznala izvršenje ovog krivičnog, takođe identifikovano je i treće osumnjičeno lice. Operativni rad sa licima je još uvek u toku, uz stalnu konsultaciju sa nadležnim tužilaštvom,“ potvrdio je za KoSSev šef regionalne operative Kosovske policije za sever, Željko Bojić.

U cilju dalje istarage, Bojić u ovoj fazi istrage nije mogao da saopšti tačno vreme kada je krađa nastala.

Reč je o neprocenjivoj vrednosti nakita, jer su neki komadi stariji oko 120 godina, težina je 475 gr zlata, a njihova vrednost je oko 16.000 evra dodao je Bojić.

Čudotvorna ikona, inače replika Majke Božije – Kazanske, donešena je sa Svete Gore u Prizren, odakle je, posle martovskog pogroma 2004., sklonjena u Studenicu, da bi potom, ubrzo bila donešena u manastir Banjska. Narod veruje da ima isceliteljske moći.

“Kamenovanje crkve za svaku osudu”

Srpski predstavnici u Vladi Kosova osudili su danas kamenovanje kapije crkve Uspenja presvete Bogorodice u Orahovcu.Crkva Uspenja presvete Bogorodice u Orahovcu 

Zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović, ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić i administracije i lokalne samouprave Ljubomir Marić istakli su u zajedničkom saopštenju da ovakvi i slični incidenti nanose ogromnu štetu ne samo srpskoj Pravoslavnoj crkvi, nego i svim Srbima na Kosovu.

„Napad na crkvu na dan velikog crkvenog praznika Pokrova Presvete Bogorodice je incident koji je nedopustiv. U želji da stvaramo bolje okruženje, bolji život i sigurniju, kvalitetniju i bolju budućnost moramo nedvosmisleno i sada, zaustaviti ovakve incidente”, navedeno je u saopštenju.

Oni dodaju da je potrebno odmah uhapsiti onekoji su počinili ovo delo nešto kako bi se ubuduće izbegli incidenti.

“Ne može se kreirati bolje sutra i ne mogu brinuti o svetinjama oni koji ih skrnave. Za mir i toleranciju je potrebno poštovanje tuđe vere, a iskreno verujemo da je takvih na Kosovu u velikoj većini”, ističu srpski predstavnici.

Najavljuju da će uložiti napore i “zakucati na vrata svih institucija, međunarodnih i domaćih da zaštite crkvu, srpsku kulturnu baštinu i sve one ljude koji žele bolji život i bolju budućnost”.

Nikolić: U slučaju priznanja Kosova izbio bi građanski rat

Srbija želi da bude u Evropskoj uniji, to i ja želim, ali Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, rekao je predsednik Srbije Tomislav Nikolić delegaciji novinara iz Nemačke.

U jednočasovnom razgovoru sa nemačkim novinarima, Nikolić je ocenio „da smo veoma blizu toga da Evropa potpuno otvori svoje karte“ i ukazao da ne zna zašto je neko u Briselu izgubio živce, prenosi Fonet.

Izjava Tomislava Nikolića
„Mogli su da nas ovako još tretiraju kao da nas poštuju“, rekao je Nikolić, koji smatra da je „znak da nas ne poštuju previše“ to što je premijer Srbije na neformalnoj večeri u utorak u Briselu dočekan sa novim zahtevima i amandmanima o kojima ništa nije znao.

Nikolić je istakao da ne odustaje od ideje da Srbija bude član EU, kao i da, sve dok je to moguće, ona želi da učestvuje u razgovorima sa Prištinom i u Briselu sa EU, sve dok EU ne odustane od tih razgovora.

Unija može da odustane od razgovora tako što bi „ogoljeno“ rekla da treba priznati nezavisnost Kosova i Metohije, objasnio je Nikolić i konstatovao da „oni, međutim, izbegavaju da kažu da mi treba da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije“.

Nikolić smatra i da je Srbija sada, posle svih pohvala za reforme koje sprovodi ova vlada, vraćena mnogo godina unazad u odnosu sa EU.

„Da li je Srbija napravila neku grešku? Nije. Da li se dogodilo nešto novo? Nije. Mislim da je samo postala brutalno otvorena politika zahteva da Srbija prizna nezavisnost Kosova i Metohije“, ocenio je Nikolić.

Prema njegovim rečima, možda će se nekada u Srbiji roditi političar koji će reći da treba priznati nezavisnost Kosova i Metohije i pobediti na izborima, ali danas to nije moguće.

Osvrćući se na razgovore sa Prištinom u Briselu, Nikolić je rekao da EU dostavlja okvir u kojem se razgovara i da je „ovaj novi okvir – okvir EU“.

„Otvoreno ću vam reći – nešto mi liči na ultimatum Austrougarske Srbiji“, ocenio je Nikolić i primetio da se nemački novinari „mršte“ na to poređenje, za koje ne bi voleo da se iskoristi u naslovima njihovih tekstova.

Nikolić je podsetio da je Austrougarska posle Sarajevskog atentata tražila da njeni policijski inspektori u Srbiji istražuju pozadinu, dok se danas od Srbije traži da podnosi izveštaje Prištini o radu policije i pravosuđa u Srbiji.

Smatra da bi, u slučaju da Srbija prizna nezavisnost Kosova, došlo da građanskog rata i da je u to ubeđen.

Nikolić je, pozivajući se na sudbinu nekadašnjeg jugoslovenskog i srpskog predsednika Slobodana Miloševića, podsetio da su građani bili presrećni kada je prestalo bombardovanje, ali da su ga posle kaznili na izborima jer je napustio Kosovo i Metohiju.

Ta veza Srba sa Kosovom i Metohijom je sudbonosna, napomenuo je Nikolić, koji je, povodom zahteva Kosova da postane član Uneska, ocenio da je „počela ofanziva za ponos srpskog naroda“.

Složio bih se da Albanci čuvaju ono što su Albanci gradili i da sa tom baštinom budu član Uneska, a da Srbi čuvaju ono što je srpska kulturna baština, rekao je Nikolić.

On je, pri tome, predočio da Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija omogućava povratak jednog broja srpskih vojnika i policajaca na Kosovo.

Naši vekovi se vide u kamenu, „a ne znam u čemu se vide, gde vi nalazite tragove albanskog prisustva na Kosovu i Metohiji starije od 50 godina“, upitao je Nikolić i konstatovao da su i džamije nove.

Govoreći o migrantskoj krizi, on je istakao „najljudskiji odnos Srbije prema izbeglicama pokazan u Evropi“, ali je ukazao da je o humanosti lako govoriti sa strane.

Ljudska sebičnost se pokaže tek kada izbeglice dođu kod vas. Interesuje me kako će reagovati građani pojedinih evropskih zemalja kada, gledano u procentu prema broju stanovnika, budu imali toliko izbeglica koliko Srbija, rekao je Nikolić.

Upitan o odnosima sa Moskvom, Nikolić je rekao da Srbija ne mora da uvodi sankcije Rusiji i poručio da bi Unija „otvoreno trebalo da nam kaže ako nas zbog toga kažnjava“.

„Zvanični stav EU je da ovaj naš stav prema Rusiji još može da se toleriše i to je dobro“, naglasio je Nikolić.

Ističe da je Bosna i Hercegovina suverena država i da je Srbija njen dobar sused, ali je ocenio da ta država ne funkcioniše.

Za to nisu krive ni Srbija, ni Hrvatska, objasnio je Nikolić, koji smatra da je krivica na EU, koja vodi računa o toj državi.

Evropska unija svoje greške ne može da ispravlja tako što će nametati nova rešenja, BiH je država u kojoj narodi treba da se dogovaraju, poručio je Nikolić.

Ukazuje da je to nefunkcionisanje BiH osetio jednom kada je trebalo da članovi Predsedništva BiH borave u Beogradu, pa su dvojica odustala, kao i kada je pozvan da dođe u Sarajevo, ali je jedan član rekao da nije dobar trenutak.

„Ne znam kada će se sva trojica članova Predsedništva BiH složiti da me ponovo pozovu da dođem u Sarajevo, ali ću, naravno, odmah otići“, zaključio je Nikolić.

Drašković: Da kažu šta su posledice odbrane Kosova

Lider SPO Vuk Drašković naveo je da građanima mora biti predočeno i šta će sve biti ugroženo ako se odluči da se podigne kosovski zid prema EU i Zapad.

IZVOR: BETA ČETVRTAK, 15.10.2015. | 22:05

foto: Tanjug
foto: Tanjug

„Surovo bi, i ekonomski i demokratski, postradala cela Srbija. Žrtva haosa, beznađa i propadanja i države i naroda bili bi, takođe, i Srbi sa Kosova“, napisao je Drašković u autorskom tekstu za list „Danas“.

Prenoseći reči patrijarha srpskog Irineja da je „Srbija bez Kosova trup bez glave“, Drašković piše da to znači da je Srbija „mrtva, da je nema, već 15 godina“.

„Srbija je u mukama, i to velikim, ali je Srbija, i bez izgubljenog Kosova, živa, hoće i mora da živi. Da ojača, da se uspravi, da stekne moćne saveznike, da se odveže od mrtvih mitova i, na žalost, još živog poretka koji je i skrivio gubitak Kosova“, napisao je Drašković u tekstu pod naslovom „Kazati Srbiji istinu“.

On je naveo i to da, ako će, na referendumu ili vanrednim izborima, građani Srbije odlučivati između „odbrane Kosova“ i članstva u EU, obaveza je i Vlade i Crkve i Skupštine i SANU i svih medija, da narodu saopšte punu istinu o tome šta se to „brani“ i kakve će, neizbežno, biti posledice opredeljenja za „odbranu Kosova“.

Drašković je naveo da je Srbija 1999. godine „proterana“ sa teritorije Kosova, da je uspostavljena uprava UN i trasiran etapni put ka nezavisnosti, što se i desilo 2008. godine, kao i da je Međunarodni sud pravde u Hagu presudio da proglašenje nezavisnosti Kosova nije protivno ni međunarodnom pravu ni Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN.

„Velika je i silna država Kina, koja nam, uz Rusiju, u SB UN, „čuva“ Kosovo u Srbiji. Za ozbiljno promišljanje je i da li je, baš, prijateljski kada vas neko podstiče da branite ono što nemate, uz rizik golemi da postrada i ono što imate“, naveo je Drašković.

Prema njegovim rečima, nezavisnost Kosova do sada je priznala ubedljiva većina članica UN i 23, od 28, članica EU, kao i da će se taj broj samo povećavati.

Drašković je kao „tragično i za trajnu osudu“ nazvao to što su albanski ekstremisti, u martu 2004, spalili, teško oštetili i oskrnavili više od sto srpskih crkava i manastira na Kosovu i dodao da je „tragično i za trajnu osudu i to što su, u aprilu i maju 1999. vojne i paravojne snage Srbije porušile više od 200 džamija, medresa i tekija, među njima i Bazar džamiju iz 1761, Halil efendijinu džamiju iz 1526, tekiju Bektašija iz 1790. godine“.

„Brojni i varvarski zločini počinjeni su nad kosovskim Srbima 1998. i 1999, ali ta zlodela su praćena i još masovnijim zločinima nad Albancima, čiji su leševi bacani, čak, i u reke i jezera po Srbiji ili tajno zakopavani na poligonima policije u Beogradu. Zlo se ne pobeđuje pamćenjem samo tuđeg zla i ćutanjem o sopstvenom“, naveo je Drašković.

On je ocenio i da srpske crkve, manastire i duhovnu srpsku baštinu na Kosovu, kao i bezbednost Srba, može štititi samo tamošnja policija, mešovita albansko-srpska policija, a EU je vrhovni garant zaštite.

„EU i NATO. Niko drugi. Ne smemo nikada zaboraviti da su nam, u vekovima turske okupacije, i Pećku patrijaršiju i Devič i Gračanicu i Dečane, i stotine još crkava i manastira po Kosmetu, čuvale i sačuvale porodice i bratstva albanskih manastirskih vojvoda“, napisao je Drašković.

Povodom dijaloga o normalizaciji odnosa, koji se vodi u Briselu, Drašković je naveo da u Briselu pregovaraju premijeri Srbije i Kosova, a ne gradonačelnici Beograda i Prištine, dodajući – „lažni nazivi za suštinu ne mogu promeniti suštinu“.

13. 11. 2014 08:00 – 23:55 Današnje Šiptarsko foliranje i gluma kulminira gde rade ORGANIZOVANO NA ZAMENI TEZA I STVARANJE LAŽNE MEDIJSKE SLIKE!


Današnje Šiptarsko foliranje i gluma kulminira gde rade ORGANIZOVANO NA ZAMENI TEZA! Oni napadali i konstantno napadaju Srbe, izvršil na našoj teritoriji genocid nad našim narodom a pokušavaju da se oni stave u ulogu žrtve! Terorisali nas, proterali, otkupljivali nam nasilno zemlju, ubijali nam Vojsku i Policiju pa još svesno i javno lažiraju sliku pred javnim mnjenjem SVETA! Sa druge strane mi gledamo ovako moralno razoreni i dezorganizovani za bilo kakav otpor ŠIPTARSKO TERORU, GENOCIDU I OTIMANJA DELA SRBIJE KOJI SE ZOVE KOSOVO I METOHIJA!

Bamieh predala 40 strana dokaza o korupciji u EULEX-u

13. 11. 2014, 13:18 Izvor: Tanjug

Suspendovana tužiteljka EULEX-a, Marija Bamieh, predala je Evropskoj kancelariji za borbu protiv provnevera i korupcije (OLAF) više od 40 strana dokaza o kršenju zakona u EULEX-u, nazvavši menadžment misije „mafijaškim,“ piše danas prištinski list „Koha Ditore.“
Podsećajući zvaničnike EU da ima 30 godina iskustVa kao pravnica i 18 kao tužiteljka koja je „dobila mnoge osetljive i velike slučajeve na Kosovu,“ ona je u žalbi iz septembra 2014. godine do detalja opisala nepravilnosti, uključujući sumnje povodom umešanosti Frančeska Florija i glavne tužiteljke, Jaroslave Novotne, u korupciju u slučaju Iljira Tolaja.
Bamieh je takođe pisala o nekompetetnosti određenih tužilaca da obavljalju posao i izrazila sumnje da su oni primljeni samo na osnovu poznanstava iz BiH.
Između ostalog je navela da je šef izvršnog sektora u EULEX-u, Mats Matšon, tajno pustio u opticaj sadržaj pisama u kojima se navodi da nekoliko britanskih tužilaca nisu kvalifikovani. Ova pisma je poslao tužiocu Džontanu Ratelu koji ih je, kako tvrdi Bamieh, potom poslao britanskim tuziocima, prenosi prištinski dnevnik.
„Sada me članovi te ekipe i celokupni ovaj korupitvni mafijaški menadžment hladnokrvno čekaju,“ navela je ona.
Bamieh je navela da neki mđunarodni tužioci poput Andreja Krejnija nemaju pravosudni ispit što je kriterijum za EULEX, a da tužilac Alen Kensik nema odgovarajuće iskustvo za tužioca,
On „ne samo da upošte nema iskustva kao tužilac nego ima malo iskustva i u odbrani. Alen je radio u Bosni i poznavao je Džonatana Ratela,“ naela je Bamieh napominjući da su jedno vreme čak stanovali zajedno.
„Zbog toga nisam uverena da Ratel nije znao da Alen nije imao ni jedan dan iskustva. Bez obizra na to on ga je imenovao kao tužioca u Specijalnom tužilaštvom Kosova koje se bavi najosetljivim slucajevima u misiji,“ napominje Bamieh, a prenosi „Koha ditore“.
Ona je pomenula još nekoliko slučajeva imenovanja tužilaca u misiji EULEX-a na osnovu prijateljskih veza iz Bosne, piše prištinski list.

Incidenti u srpskom delu Orahovca

U delu Orahovca u kojem pretežno žive Srbi jutros je osvanuo grafit „Smrt Srbin“.Grafit na trafostanici u centru srpskog dela Orahovca (Foto B.D.)

 Grafit je ispisan na trafostanici koja se nalazi u blizini crkve Presvete Bogorodice.

Prema saznanju RTV Kim nepoznati počinioci su u petak zapalili drvenu kapiju napuštene srpske kuće u gornjem delu grada, vlasnice Gordane Vitošević.

Kosovska policija je povodom ovog incidenta, ispitala nekoliko romskih mladića, koji žive u blizini ove kuće.

Jevtić: opasna provokacija

Ispisaivanje grafita na trafostanici u blizini crkve Presvete Bogorodice u Orahovcu i u Kosovu Polju je opasna provokacija, kaže ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić.

Jevtić podseća da se ovakvi ili slični grafiti na srpskim objektima ispisju duže vreme. Zato, smatra da policija mora reagovati.

„Mislim da je krajnje vreme da se prestatane sa ovakvim provokacijama ako želimo da živimo u društvu gde svako može da deklariše svoju nacionalnu pripadnost. Ovakve stvari često podsećaju da se vraćamo nekoliko koraka unazad, što nikako nije dobro ni za koga na Kosovu.“

Ministar kaže da „ovakvi natpisi mržnje“ utiču ne samo na Srbe koji ovde žive već i na one koji planiraju da se vrate.

Ugroženo pravo na imovinu

Pitanje privatne i uzurpirane imovine se ne rešava na kvalitetan način, potrebno je veće angažovanje institucija kako bi ti problemi bili prevaziđeni, složili su se učesnici foruma koji je organizovala misija OEBS u Prištini.

Ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić istakao je da je pitanje uzurpirane imovine jedno od najvećih prepreka na putu masovnijeg povratka reseljenih.

„Praksa nam govori da se pitanje imovine ne rešava na kvalitetan način ili se uopšte ne rešava. Moramo preći sa reči na dela, da konačno porodice dobiju mogućnost da raspolažu svojom imovinom. To je osnovno ljudsko pravo, i kao takvo, dokle god se ono ne bude ispoštovalo mi ćemo biti u problemu“, kazao je Jevtić.

Koordinator za imovinska prava pri kancelariji premijera Kosova Muhamed Krasnići istakao je da su zakoni dobri, ali da je u praksi potrebno još raditi.

„Pojedinac koji se vraća mora da računa na to kao da dolazi u novu sredinu i mora biti uporan kako bi uspeo da ostvari svoje pravo koje mu pripada“, rekao je Krasnići.

Portparol OEBS-a Nikola Gaon rekao je da je cilj foruma da se poboljša saradnja između zajednica koje imaju problema da realizuju svoja imovinska prava i svih nadležnih institucija.

„Problemi postoje i to su pre svega uzurpacija i eksproprijacija. Takođe, i povratnici imaju problema jer se ponekad od njih traži da plate poreze ili račune za period za koji nisu bili u mogućnosti da koriste svoju imovinu i to su pitanja na koja se moraju naći odgovori“, kazao je Gaon.

Misija OEBS organizovala je forum o imovinskim i stambenim pravima za predstavnike svih zajednica, relevantnih ministarstava i kosovske Agencije za imovinu. Ovakav forum biće održan i početkom sledeće godine.

Suđenje za ubistvo Envera Zumberija počinje 9. decembra

13.11.2014, 13:46 Izvor: KoSSev

Suđenje za ubistvo pripadnika ROSU, Envera Zumberija, počinje u decembru ove godine, tri i po godine godine nakon što se ubistvo dogodilo u opštini Zubin Potok, kada su ove specijalne kosovske policijske jedinice pokušale da zauzmu dva administrativna prelaza na Severu Kosova. Za ovo ubistvo terete se dva Srbina iz Zubinog Potoka, Radovan Radić i Milovan Vlašković, protiv kojih je još 5. maja tužilac EULEX-a podigao optužnicu, dok je pripremno ročište održano 26. maja. Radovanu Radiću poziv je uručen u pritvoru, u kojem se nalazi od 11. aprila, dok je Vlaškoviću, KoSSev nezvanično saznaje, poziv uručen kući. KoSSev takođe saznaje da postoji mogućnost da se optužnica proširi, iako se još uvek ne zna da li se to odnosi na uključivanje novih dokaza, više lica, ili i jedno i drugo. Iako je iz EULEX-a za naš portal potvrđeno da je optužnica podignuta protiv dva lica, a što je potvrdio i jedan od advokata okrivljenih, Živojin Jokanović, prvobitno je Kosovska policija raspisala poternice za šest lica u vezi sa ubistvom Zumberija, od kojih je četvoro hapšeno, a troje nakon saslušanja potom i pušteno iz pritvora. Tako se sada u pritvoru sa liste od šest lica nalazi samo Radovan Radić. Da je optužnica protiv Radovana Radića i podignuta, potvrdio je njegov advokat Živojin Jokanović, dok je ime drugog optuženog – Vlaškovića, KoSSev nezvanično saznao. Iz EULEX-a inače našem portalu nisu potvrđena imena lica protiv kojih je podignuta optužnica za ubistvo Zumberija. 
Branilac Radovana Radića, advokat Živojin Jovanović, međutim, smatra da u ovom predmetu nedostaju ključni dokazi, koji su, kako je rekao, nužni. On tvrdi da bi svedočenje svedoka, inače pripadnika KFOR-a, dokazalo nevinost Radića. Međutim, zahtev za saslušanje KFOR-ovog vojnika je odbijen, rekao je Jokanović, dodavši da postoji i mogućnost proširenja optužnice.
„Glavni pretres u slučaju ubistva policajca Zumberija zakazan je za 9, 10. i 15. decembar. Pretresi su bili zakazani i za 18, 22, 23. i 24. decembar i dobili smo obaveštenje da su ti termini otkazani. Prema tome, glavni pretres će početi 9. decembra. Prema mojoj proceni, za sada, svi dokazi tužilaštva ne predstavljaju validne dokaze za osudu. Zatražio sam da se pribave još neki dokazi koji nedostaju, a koji bi u ovakvim predmetima bili nužni, kao što su obdukcioni zapisnik, vrsta oružja kojim je navodno izvršeno delo i mnogi detalji vezani za istragu. Svojevremeno sam zatražio od tužilaštva da se sasluša jedan pripadnik KFOR-a. Tom zahtevu nije udovoljeno, a preko tog dokaza bih mogao alibijem da isključim krivicu Radovana Radića. Sigurno je da ću insistirati da se taj dokaz iznese. Očekujem da će istina biti utvrđena, a time i pravda zadovoljena,“ objasnio je Jokanović za KoSSev.
A na pitanje da li će optužnica u ovom slučaju biti proširena i šta to podrazumeva, Jokanović objašnjava:
„Proširenje optužnice se može odnositi na to da se obuhvate druga lica, a što se tiče dopune optužnice, u pogledu činjeničnih elemenata, tužilac može uvek da predloži nove dokaze. Za sada postoji samo pretpostavka da će otpužnica biti proširena, a ako dođe do priširenja optužnice, mi ćemo je dobiti pre početka glavnog pretresa.“
Radić i Vlašković pored teškog ubistva optuženi i za još šest krivičnih dela 
Ova dvojica Srba iz Zubinog Potoka se u slučaju ubistva policajca Envera Zumberija terete i za još šest krivičnih dela, potvdila je za KoSSev portparolka EULEX-a, Dragana Nikolić-Solomon.

„Teško ubistvo, teško ubistvo u pokušaju, neovlašćeno vlasništvo, kontrola, posedovanje, ili upotreba oružja, ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, ugrožavanje javnog saobraćaja opasnim delima, ili sredstvima, izazivanje generalne opasnosti i učestvovanje u masi koja vrši krivično delo,“ navodi se u pisanom odgovoru Nikolić-Solomon, a u vezi sa delima za koja se još terete Radić i Vlašković. Ona je potvrdila i da je optužnicu u ovom slučaju podigao EULEX-ov tužilac Osnovnog tužilaštva u Mitrovici, kao i da slučaj vodi sudsko veće EULEX-ovih sudija Osnovnog suda u Mitrovici.

Iako je optužnica za slučaj ubistva Zumberija podignuta protiv dve osobe, ranije su zbog istog slučaja izdate poternice i za još četvoricom Srba – Radomirom Kasalovićem, Slobodanom Vučinićem, Ratomirom Božovićem i Dušanom Jovanovićem, svi iz Zubinog Potoka, a na osnovu čega su Vučinić i Kasalović 2012, odnosno oktobra 2014 – privedeni, da bi kasnije i bili pušteni.

Tako je Slobodan Vučinić bio uhapšen 7. juna 2012. godine, a pušten nešto više od mesec dana kasnije, dok se Radomir Kasalović sam predao policiji 7. oktobra, da bi istog dana, a nakon saslušanja i bio pušten. Što se tiče ostale dvojice, Božovića i Jovanovića, oni tada nisu bili dostupni za policiju i EULEX-ovo tužilaštvo.

Tahiri: Ne možemo zaboraviti srpski genocid na Kosovu

13.11.2014, 19:06 Izvor: Blic/FoNet

Potpredsednica Vlade Kosova, Edita Tahiri, danas je izjavila da je ponosna na dijalog Prištine sa Beogradom, mada se, kako je navela, ne može zaboraviti istorija genocida koji je Srbija počinila na Kosovu, na šta je srpski oficir za vezu u Prištini, Dejan Pavićević, reagovao rečima da se Srbija ne može optuživati bez razloga i pokrića.
„Nije bilo lako biti akter dijaloga dve zemlje čija je želja da postanu članice Evropske unije, a imaju međusobne probleme. Ne možemo zaboraviti istoriju genocida koji je Srbija počinila na Kosovu, ali smo na dijalog sa Beogradom pristali, jer je interakcija Zapadnog Balkana suštinski činilac jačanja mira i stabilnosti u regionu,“ rekla je Edita Tahiri.
Ona je na skupu o građanskom nadzoru primene sporazuma postignutih između Beograda i Prištine, izjavila da se dijalogom Srbije i Kosova obezbeđuje približavanje dve zemlje članstvu u EU i poboljšanje kvaliteta života stanovnika Kosova, Srbije i regiona.
Pavićević je rekao da ne može dozvoliti da Srbija bude „tako optuživana i prozivana“, zbog čega će napustiti skup.
„Moram da branim dostojanstvo svoje zemlje,“ izjavio je Pavićević.
Posle molbi organizatora, Pavićević je ostao na skupu, uz konstataciju da sa Editom Tahiri deli dosta stavova vezanih za dijalog Beograda i Prištine, zbog čega želi da se izbegnu stvari koje bi mogle da izazovu razmimoilaženja.

Redžepi: Institucije sledeće nedelje

Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je danas da očekuje da će naredne nedelje početi proces formiranja institucija na Kosovu.

Redžepi, koji je član Demokratske partije Kosova (DPK), rekao je agenciji Beta u povratničkom selu Drsnik kod Kline da institucije Kosova „treba formirati što pre“, jer u sadasnjoj situaciji najviše ispaštaju građani, ali i zato što predstoji donošenje važnih skupstinskih odluka.

„Čeka nas donošenje budžeta i odlučivanje o pitanju Specijalnog suda, a za donošenje tih odluka u Skupstini Kosova potrebni su glasovi dvotrećinske vecine poslanika“, kazao je kosovski ministar.

On nije mogao da precizira da li će na konferenciji u Briselu, na kojoj učestvuju predstavnici DPK, biti razgovora i o političkoj krizi na Kosovu.

„Kada je u pitanju rešenje političke krize, mora se poštovati to što mesto predsednika parlamenta Kosova pripada DPK. Mi smo za to da se stvori snažna politička koalicija koja ima ’brojke’ i koja ima program, a zatim da se ide dalje“, kazao je Redžepi, dodavši da bi tu koaliciju trebalo da čine Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova.

Prema njegovim rečima, moguće je da se ta koalicija proširi još nekim političkim subjektom.

„Etničke zajednice i po Ustavu Kosova treba da budu deo institucija ali one ne mogu imati ključnu ulogu prlikom odlučivanja“, ocenio je ministar.

Jablanović: Albanci moraju da se disciplinuju

Predsednik Srpske liste izjavio je da će EU i SAD morati da disciplinuju predstavnike kosovskih Albanaca i da su vanredni izbori na Kosovu nepotrebni.Aleksandar Jablanović

Aleksandar Jablanović je u izjavi Tanjugu naveo da ne vidi šta bi novi izbori na Kosovu i Metohiji mogli da donesu i da je mišljenja da se procentualno pa i u broju poslaničkih mesta osvojenih u Skupštini Kosova ništa bitno ne bi promenilo ako bi vanredni izbori bili održani.

Odnos snaga je takav kakav jeste, građani su za to glasali i sada treba ispoštovati jednu pravnu proceduru i omogućiti da volja građana bude pretočena u delo i budu formirane institucije na KiM,“- kazao je Jablanović.

On je istakao da dešavanja na Kosovu nakon prestanka nadgledane nezavisnosti, napadi na Srbe povratnike, proces mobilizacije boraca koji idu u Siriju i Irak kako bi ratovali za islamsku državu, blokiranje procesa na Kosovu i stvaranje krize oko institucija, ne ide u prilog onima koji su dali zeleno svetlo za prekid nadgledane nezavisnosti Kosova – delu zemalja EU i SAD.

To su ključni međunarodni činioci na KiM koji će morati da disciplinuju političke predstavnike kosovskih Albanaca jer očigledno da su oni malo izgubili kontrolu nad situacijom,“- istakao je Jablanović.

Činjenica je da su građani na izborima glasali kako bi dobili Vladu i neke promene, promene u socijalnoj sferi, zdravstvu, obrazovanju, zapošljavanju…, ali se predstavnici Albanaca umesto tim bave pitanjima ko će na koju funkciju da postavi svog čoveka, rekao je on.

Jablanović je kazao da će Srpska lista u Skupštini Kosova podržati interese naših građana i zvaničnog Beograda.

Sve one političke opcije koje budu garantovale prava za Srbe onakva kakav jedan narod u 21. veku u Evropi treba da ima, dobiće podršku Srpske liste. Mi ne želimo da imamo prava za Srbe takva kakva imaju naši sunarodnici u Albaniji, mi ne želimo da budemo obespravljeni… želimo ista ona prava koja imaju Albanci u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, za nas su ona sasvim odgovarajuća,“- kazao je Jablanović.

Govoreći o uslovima za učešće Srpske liste u budućoj kosovskoj vladi Jablanović je kazao da se ti uslovi pre svega se tiču povratka raseljenih Srba na Kosovo.

„Povratak mora da bude podržan od strane međunarodne zajednice i Vlade Kosova u znatno većoj meri nego što je to sada slučaj. Budući premijer Kosova koji bi želeo da ima podršku Sarpske liste imao bi za obavezu da garantuije bezbednost svim povratnicima i Srbima koji žive na Kosovu,“- rekao je Jablanović.

On je kazao da je proces privatizacije, za koji je rekao da je na KiM kriminalan i da se sprovodi kako bi se promenio vlasnik a ne kako bi se nastavio proces prozivodnje, neprihvatljiv i da će Srpska lista insistirati da se u srpskim sredinama poništi proces privatizacije.

Jablanović je kao uslov za ulazak Srpske u Vladu Kosova naveo i garancije za objekte SPC na Kosovu i vraćanje uzurpirane imovine crkvi.

Istakao je da broj ministarskih mesta, koje će Srpska lista eventualno dobiti u novoj vladi, neće biti presudan oko toga dali će biti podrške budućem mandataru ili ne.

Broj ministarstva nije bitan koliko je bitna činjenica da li u ministarstvima ima stvarne nadležnosti i da li ima novca za funkcionisanje,“- kazao je Jablanović.

On je naglasio da Srbima Ministarstvo za zajednice i povratak, kome je predviđeno smanjenje buždeta za 3 miliona evra u narednoj godini ne treba.“Nama treba Ministastvo koje će imati buždet između 10 i 12 miliona evra u kontinuitetu narednih 7-8 godina kako bi se proces održivog povratka zaista i desio,“- zaključio je Jablanović.

Tribuna: Do premijera konsenzusom

Kosovo može dobiti tranzicionu vladu, koja će usvojiti budžet za narednu godinu, omogućiti stvaranje Specijalnog suda i nastaviti dijalog sa Beogradom, piše dnevnik Tribuna.

Kao mogući premijeri u takvoj vladi spominju se ministar inostranih poslova Kosova i potpredsednik DPK Enver Hodžaj, gradonačelnik Gnjilana i član predsedništva DSK, Ljutvi Haziri i prvi potpredsednik Alijanse za budućnost Kosova Bljerim Šalja, kao i drugi potpredsednici ove tri stranke.

Izvori dnevnika su rekli da gradonačelnik Gnjilana Ljutvi Haziri ima podršku jednog dela svoje stranke, ali je prihvatljiv i za DPK, međutim, nedostaje mu međunarodna podrška.

Potpredsednik DPK i aktuelni ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj uživa međunarodnu podršku ali mu nedostaje podrška političkih stranaka.

Potpredsednik AZBK, Bljerim Šalja ima međunarodnu podršku i prihvatljiv je za DPK i DSK, ali nema podršku unutar stranke koja po svaku cenu na mestu premijera želi lidera stanke, Ramuša Haradinaja.

Isti izvori su rekli da bi tranziciona vlada koja bi se formirala konsenzusom imala za zadatak da usvoji budžet za 2015, izvrši ustavnu reformu koja će omogućiti stvaranje Specijalnog suda kao i nastaviti dijalog sa Beogradom.

Jevtić: Kosovu preti finansijska kriza

Najveću štetu zbog institucionalne blokade trpe građani. Zato smatram da politički lideri treba što pre da nađu kompromisno rešenje, kaže Dalibor Jevtić.

Ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić očekuje da će doći do dogovora političkih lidera oko formiranja institucija jer bi u suprotnom, kako kaže, Kosovo upalo u finansijsku krizu.

„Ukoliko ne budemo u mogućnosti da usvojimo budžet za narednu godinu, već od 31 januara nećemo biti u prilici da imamo projekte i možemo, kao društvo, zapasti u finansijsku krizu. Politički lideri moraju da shvate ozbiljnost ove situacije i da se odgovore onako kako građani očekuju od njih“, kaže Jevtić.

Jevtić ističe da je formiranje institucija bitno i kako bi se nastavio dijalog Beograda i Prištine u Briselu.

19.07.2014 |08:00 – 23:55 Narod nam je uništen u svakom pogledu, bez načina da se oporavi…


Orahovac: Parastos ubijenim i kidnapovanim Srbima

Parastos (Foto Olivera Radić)

Parastos su služili paroh velikohočanski protojerej stavrofor Milenko Dragićević i paroh  orahovački jerej Srđan Jerinić u prisustvu rodbine žrtava i meštana.

Predsednik PO Orahovac Golub Kujundžić i predsednik Udruženja kidnapovanih i ubijenih za
Orahovac Negovan Mavrić, položili su cveće na spomenik.

Negovan Mavrić, predsednik Udruženja kidnapovanih i ubijenih Srba za opštinu Orahovac
podsetio je okupljene na jul mesec 1998. godine kada je za samo četiri dana, od 17-20. jula
kidnapovano 40-oro i ubijeno šestoro Srba iz Orahovačke opštine.

”Ja se u ime Udruženja kidnapovanih i ubijenih zahvaljujem sveštenicima koji su služili parastos, i svima koji su došli i pozivam sve vas da ove ljude ne smemo da zaboravimo, i da ove ljude spominjemo i u dobru i u zlu i da ih se setimo i na svadbi i na sahrani, jer su ovi ljudi nevino stradale žrtve”, kazao je Mavrić.

Predsednik Privremenog organa Opštine Orahovac Golub Kujundžić je rekao da je krivica ovih ljudi samo ta što su Srbi.

”Sam način na koji su stradali govori da su to samo nevini ljudi bez grama krivice, koji su na svom radnom mestu, u svojoj sopstvenoj kući, na putu do apoteke i bilo u kom takvom uobičajenom trenutku bili kidnapovani i na najzverskiji način ubijeni”.

Parastosu je prisustvovala Dragica Mavrić iz Velike Hoče, kojoj su u Retimlju tih julskih dana 1998. kidnapovali četrnaestoricu braće i stričeva iz porodice Kostić.

”Mnogo mi je teško. Imala sam brata jedinca Srećka, nikome ništa nije učinio, ni mrava nije zgazio, odveli su ga sa ostalom mojojm braćom od stričeva i stričevima iz svojih kuća u selu”.

19.06.2014 |08:00 – 23:55 Zapuštenost i napuštenost Srba na KiM koju je Beograd svesno napravio, Šiptari jedva dočekali pa polako uređuju ono što Beograd neće i nezna!


Park ometa kretanje, ali postoje alternativni pravci! Biće postojan do prve kiše da opere SRPSKE NEVIĐENE GLUPOSTI KOJE KREIRA BEOGRAD!

Zvonkovi baštovani pod dirigentskom palicom Vučića veoma GLUPO sade baštu! Tako se to ne radi…

Kfor pozdravlja odluku uklanjanja prepreke na mostu u Kosovskoj Mitrovici, iako smatra da postavljeni “park mira” ometa slobodu kretanja.

Izgradnja „parka mira“ (Foto Tanjug)

“Podizanje parka na tom mestu ometa slobodu kretanja vozila, ali postoje alternativni pravci i mostovi u Mitrovici, kao što je i ranije bio slučaj”, saopšteno je iz komande Kfora.

U Kforu smatraju da je potez vlasti u Mitrovici da most ostane zatvoren za prolaz vozila, izgradnjom parka vrlo simboličan i politički motivisan.

“Ovo je pozitivan korak koji može poslužiti pomirenju i Kfor će naporno raditi kako bi podržao dijalog i demokratske razgovore koje vode ka stabilinosti Kosova”.

Jahjaga kritikuje postavljanje nove barikade

Atifete Jahjaga je, u razgovoru sa komandantom Kfora, Salvatoreom Farinom, ocenila da nova barikada na mostu u Mitrovici ometa napredak Kosova.

Atifete Jahjaga i Salvatore Farina (Foto predsedništvo Kosova)

Kako je saopšteno iz kabineta predsednice, Jahjaga je istakla na nova barikada ometa i punu integraciju građana u društveni i institucionalni život na Kosovu.

Jahjaga je ocenila da je postavljanje nove barikade na mostu preko Ibra neprihvatljivo jer dovodi u pitanje slobodu kretanja građana.

Na sastanku, general Farina je Jahjagu obavestio o bezbednosnoj situaciji na severu Kosova nakon uklanjanja i ponovnog postavljanja barikade na mostu u Mitrovici i istakao da su mirovne snage pojačale svoje prisustvo u tom delu grada kako bi obezbedile mirno i bezbedno okruženje za sve građane.

U saopštenju se dodaje da je general Farina rekao da se stvari “moraju rešavati korak po korak izgradnjom poverenja među građanima”.

 

Vučić: Sledeće nedelje razgovori sa Srbima

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se tokom sledeće nedelje sastati sa Srbima sa Kosova kako bi sa njima razgovarao o budućnosti i čuo njihove želje.

Aleksandar Vučić (Foto blic.rs)

„Danas ću razgovarati sa predsednikom Tomislavom Nikolićem o tome da tokom sledeće nedelje pozovemo Srbe sa Kosova da razgovaramo sa njima, da čujemo kako vide svoju budućnost i da pokušamo da nađemo zajednički imenitelj, ali će svakako njihove želje prevagnuti“, kazao je Vučić.

On je dodao da nastavak dijaloga Beograda sa Prištinom takođe zavisi od želja i planova Srba na Kosovu.

Đurić: Više pažnje očuvanju srpskih enklava

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao dobronamerne ljude iz cele Srbije da posvete pažnju očuvanju srpskih enklava na Kosovu i Metohiji „jer je to najbolje svedočanstvo o nama samima“.

Marko Đurić u poseti Velikoj Hoči (Foto Olivera Radić)

Đurić je danas obećao pomoć države stanovnicima Orahovca i Velike Hoče.

On je prilikom posete Orahovcu ocenio da je socijalno-ekonomska situacija u tom mestu izuzetno teška i da se žitelji Orahovca nalaze u svojevrsnoj izolaciji, zbog čega je veoma važno da to naselje postane primer na kojem će se videti koliko je važno da ljudi ne prodaju svoju imovinu, već da budu opredeljeni za opstanak, u čemu, naglasio je, imaju podršku države.

„Mi imamo veliku odgovornost da ljudima pomognemo, pre svega da škola, zdravstveni objekti i druge javne ustanove kvalitetno funkcionišu i da zajedno sa ljudima iz lokalne zajednice ovde radimo na pronalaženju rešenja za veliki problem nezaposlenosti, jer je stvaranje perspektive za mlade ljude ovde uslov opstanka“, rekao je Đurić.

On je dodao da je stanovništvo u Orahovcu pokolebano te da oseća da se nalazi na prekretnici, a i broj ljudi koji ostaju sve je manji, što dovodi u pitanje održivost same zajednice, jer je sledeća najbliža srpska zajednica udaljena sada već nekoliko desetina kilometara.

Ako ovde ne bi radile škola ili ambulanta opstanak bi bio veoma težak, rekao je Đurić i dodao da je zato tu država, da ohrabri i pokaže građanima da je uz njih.

„Srbija neće ostaviti ove ljude. Ovi ljudi ne treba da prodaju kuće, imanja i ekonomske objekte. Srbija će pomoći da ovaj grad ponovo zaživi i pozivamo sve naše komšije, bez obzira na njihovu nacionalnost, da pomognu u tome da ova naša zajednica u Orahovcu opstane, jer je to bogatstvo celog ovog kraja“, poručio je Đurić dodajući da svi dobronamerni treba u tome da pomognu.

Prilikom posete Velikoj Hoči Đurić je istakao da se srpska zajednica nalazi pred iskušenjem da očuva svoje postojanje, naglasivši da će država Srbija narednih nedelja sa predstavnicima srpskog naroda u Velikoj Hoči raditi na rešavanju administrativno-birokratskih problema.

Kako je objasnio, pre svega će se pokušati da reše probleme u vezi s plasmanom vina na tržište centralne Srbije, ali i da nađu rešenje za nezaposlenost, naročito mlađe populacije.

„U konsultaciji sa predstavnicima naših institucija ovde i sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve nastojaćemo da ovo mesto, koje je i danas jedan vitalni stub postojanja Srba na ovom delu naše južne pokrajine, to bude i u budućnosti“, rekao je Đurić.

Direktor Kancelarije za KiM izrazije zadovoljstvo što mu je ukazana čast da u Velihoj Hoči poseti vinariju čije vino je pio srpski car Dušan i da vidi mesto „koje smo često pominjali i u pregovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice, kada smo im objašnjavali koliku i kakvu istorijsku baštinu naš narod ima na ovom području i kakva smo mi civilizacija bili i pre 500-600 godina“.

Đurić je iz Orahovca i Velike Hoče apelovao na javnost širom Srbije da posveti pažnju očuvanju srpskih enklava i u Metohiji i na Kosovu „jer je to najbolje svedočanstvo o nama samima“ i zato što je samo solidaran nastup cele Srbije „najbolji mogući znak ohrabrenja ljudima koji ovde žive“.

EU: Nova vlada da nastavi dijalog sa Beogradom

Kancelarija Visoke predstavnice EU Ketrin Ešton kaže da ko god da formira novu kosovsku vladu, EU očekuje da nastavi dijalog sa Beogradom.

EU Brisel (Foto novosti.rs)

Ujedno se od nove kosovske vlade očekuje i da sprovodi postignute sporazume, piše prištinski dnevnik „Zeri“.

“Očekujemo od nove vlade u Prištini da nastavi dijalog i iprimenu sporazuma od 19. aprila 2013, rekla je za dnevnik „Zeri“ portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić.

Iako je jedan od uslova pokreta Samoopredelenje Albina Kurtija da dijalog sa Srbijom miruje, kandidat DSK i ABK za kosovskog premijera Ramuš Haradinaj je rekao da će dijalog biti nastavljen.

Dijalog sa Beogradom neće biti prekinut, „naprotiv treba videti šta možemo da dobijemo od tog dijaloga,“ rekao je on prištinskom dnevniku.

“Dovoljno lekova do kraja godine” – „Ne lipši magare do zelene trave“

U Gračanicu je stigao još jedan veći kontigent lekova i medicinskih sredstava, saopšteno je iz opštine.

Stigli lekovi (Foto Opština Gračanica)

Nova količina lekova, uz prethodnu koja je dopremljena u subotu, biće dovoljna za normalan rad zdravstvenih ustanova do kraja godine, smatra Dejan Pavićević, oficir za vezu Beograda u Prištini koji se, kako ističu u opštini, pobrinuo da medicinska sredstva stignu do Gračanice i drugih srpskih sredina na Kosovu.

Prema Pavićevićevim rečima, za sada ne postoji bojazan da će se prekinuti snabdevanje lekovima.

„Ovo je privremeni način snabdevanja, jer se radi na tome da se nađe trajni način kako bi smo izbegli svaku mogućnost da dođe do nestašice lekova, odnosno da oni mogu da stižu sukcesivno u manjim, ali dovoljnim količinama. Mislim da će se u skladu sa svim što je dogovreno u Briselu naći krajnje rešenje koje će biti potpuno trajno i održivo i da se više neće dešavati da za fali lekova i sredstava“, kazao je Pavićević.

Zamenik gradonačelnika Gračanice dr Nebojša Milovanović koji je dočekao kontigent istakao je da će se situacija sa pružanjem zdravstvene zaštite stabilizovati.

Nakon istovara u Gračanici, konvoj je nastavio do Orahovca i Goraždevca.

Lekove su obezbedili Republički fond za zdravstveno osiguranje Ministarstva zdravlja, Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Opština Gračanica.

 

 

 

 

 

15.06.2014 |08:00 – 23:55 Oprez, nam treba jer situacija postaje nepredvidiva i nestabilna!


Đurić sutra u Briselu o Kosovu i dijalogu

Direktor Kancelarje za Kosovo i Metohiju Marko Đurić boraviće sutra u Briselu gde će sa zvaničnicima razgovrati o aktuelnoj situaciji na Kosovu.

Marko Đurić (Foto KIM)

Kako se navodi u saopštenju Kancelarije Đurić će se u svojoj prvoj zvaničnoj poseti Briselu od preuzimanja dužnosti direktora sastati sa brojnim predstavnicima Evropske komisije.

„Sa svojim sagovornicima, Đurić će razgovarati o svim temama koje su, nakon nedavno održanih izbora, relevantne za aktuelnu situaciju u južnoj Pokrajini, kao i o pitanjima vezanim za sprovođenje Briselskog sporazuma i nastavak dijaloga Beograda i Prištine“, navodi se u saopštenju Kancelarije.

U saopštenju se takođe dodaje da je Vlada Srbije na jučerašnjoj sednici, imenovala Marka Đurića za šefa  srpskog dela  Odbora za  implementaciju  Briselskog  sporazuma i  šefa  Radne grupe za pregovore sa EU o poglavlju 35.

Srbi s KiM se leče kod privatnika

Gračanica — Zdravstvene ustanove u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u teškim uslovima bez lekova i sanitetskog materijala.

Dok se rešavanje problema produžava, sve je više srpskih pacijenta koji se odlučuju da lečenje nastave na kosovskim privatnim klinikama.

Već nekoliko meseci Srbi sa Kosova traže odgovor zbog čega je zdravstvo u kolapsu. Nadležne od kojih se očekuje odgovor, nismo nasli u kancelarijama, a lekarima u bolnicama nije dozvoljeno da daju izjave.

S druge strane pacijenti najviše ispaštaju.

Porodiliste u Gračanici je prazno. Nema sanitetskog materijala. Bračni parovi ne žele da rizikuju. Odlučuju se za porodjaj u zdravstvenim ustanovama gradova centralne Srbije. Medju njima su i supružnici Rašići.

Zbog trenutne situacije, srpski pacijenti odlaze na preglede u privatnim klinkama u vlasništvu Albanaca. Poslednjih meseci sve ih je vise i zbog toga klinike angažuju prevodice za srpski i albanski jezik.

Pored bolnica i služba Hitne pomoći ne pruža usluge transporta pacijenata. Hitni slučajevi se od nestašice lekova I sanitetskog materijala šalju u Klinički centar Kosova u Prištini.

 

 

Veton Suroi šef diplomatije Kosova?

Funkciju ministra spoljnih poslova Kosova, ukoliko premijer postane Ramuš Haradinaj, obavljao bi publicista Veton Suroi, piše prištinska agencija Telegraf.

Veton Suroi (Foto koha.net)

U koaliciji koja se na Kosovu naziva „koalicijom inata“, u kojoj su Demokratski savez Kosova Isa Mustafe, Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i Inicijativa za Kosovo Fatmira Ljimaja, a koju podržava i pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, počeli su razgovori o konkretnim kadrovskim rešenjima.

Izbor Suroia za ministra spoljnih poslova po svemu sudeći ima podršku pokreta Samoopredeljenje koja se približila Suroiu od vremena kada je portparol stranke Ora, koju je vodio Suroi, prešao u Samoopredeljenje.

„Vlada opozicione koalicije će oko sebe okupljati sve opozicionare, kako one koji su aktivni takođe i one koji su imali ili imaju još uvek na različite načine opozicionu ulogu. Imamo za cilj da stvorimo stabilan blok koji će onemogućiti Tačiju da dominira političkom scenom Kosova“, rekao je za Telegraf izvor koji je deo opozicione koalicije.

Prema istom izvoru, Haradinaj će pozvati još neke publiciste da se pridruže vladi.

Ubijen kandidat za poslanika DPK

Nepoznate osobe ubile su sinoć posle ponoći u Orahovcu Elvisa Pistu, kandidata za poslanika Skupštine Kosova iz redova Demokratske partije Kosova.

Elvis Pista (Foto Indeksonline)

Prema informacijama iz policije Kosova, Pista je ubijen u trenutku kada je izlazio iz jednog restorana u okolini Orahovca, gde je bio sa suprugom i prijateljima.

Na njega je pucano odmah po izlasku iz restorana. Prebačen je u Dom zdravlja u Orahovcu, gde je preminuo.

Policija sumnja da je na njega pucano iz oružja malog kalibra sa prigušivačem. Na telu je imao četiri prostrelne rane.

Na lice mesta su izašle jedinice regionalne policije u Prizrenu i istraga o ubistvu je u toku.

Telo Piste je prebačeno na obdukciju u Institut za sudsku medicinu Kliničko-bolničkog centra Priština.

Tači uputio telegram saučešća porodici Piste

Premijer Kosova Hašim Tači uputio je telegram saučešća porodici ubijenog Elvisa Piste.

Hašim Tači i Elvis Pista u kampanji (Foto Indeksonline)

“Sa dubokim bolom sam primio vest o preranoj smrti vašeg voljenog, koji je bio saradnik i prijatelj. Dozvolite mi da u svoje i ime Vlade Kosova izrazim najiskrenije saučešće i solidarnost”, rekao je Tači u telegramu.

On je dodao da je Elvis “nezamenjiv i da će ostati u sećanjima kao energičan čovek i sportista”.

Aktuelni premijer je istakao da će država preuzeti sve potrebne mere da se počinioci pronađu i kazne, a građane je pozvao da sarađuju sa policijom i tužiocima, kako bi se pravda što pre zadovoljila.

Jahjaga osudila ubistvo Elvisa Piste

Atifete Jahjaga osudila je ubistvo kandidata za poslanika DPK za Skupštinu Kosova Elvisa Piste.Atifeta Jahjaga (Foto arhiva KIM)

“U ime institucija, građana i u svoje lično ime izražavam iskreno saučešće porodici za gubitak njihovog voljenog Piste”, kazala je Jahjaga.

U saopštenju Predsedništva Kosova kaže se da je Jahjaga istakla da ovakvi akti narušavaju javni red i valdavinu zakona.

“Predsednica Jahjaga zahteva da organi gonjenja uhapse počinioce ubistva i privedu ih pravdi”, navodi se u saopštenju dostavljenom medjima.

15.06. 2014, 20:12 -> 20:50

Morales pozvao na ukidanje SB UN

Na samitu Grupe 77, koji je u toku u bolivijskom gradu Santa Kruzu, predsednik zemlje domaćina Evo Morales založio se za ukidanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Savet bezbednosti UN treba eliminisati jer podstiče ratove i invazije od strane imperijalnih sila kako bi prisvojile prirodna bogatstva napadnutih država, rekao je Morales, a prenosi AFP.

Samit grupe 77.jpg
Samit Grupe 77

Na ovom skupu, kojim se obeležava 50. godišnjica osnivanja Grupe 77, okupilo se 30 šefova vlada i predstavnici više od 100 zemalja u razvoju, što čini oko dve trećine zemalja sveta, kako bi se založili za pravedniji svetski poredak, prenosiTanjug.

Bolivijski predsednik se založio i „za zamenu svetskih finansijskih institucija, kao što je MMF“ drugim institucijama, kao što bi bila banka koja bi objedinjavala zemlje u razvoju, mahom koncentrisane bliže ekvatoru.

Morales je naglasio i da integralni razvoj ne podrazumeva samo „ravnotežu među ljudskim bićima, već i ravnotežu i harmoniju sa Majkom zemljom“.

Samit Grupe 77 biće zaključen usvajanjem dokumenta koji je bolivijski potpredsednik Alvaro Garsija opisao kao „prvi nacrt post milenijumskih razvojnih ciljeva“, među kojima su smanjivanje siromaštva i nejednakosti, održivi razvoj, zaštita suvereniteta nad prirodnim resursima i promocija fer trgovine i tehnoloških transfera.

Generalni sekretar UN Ban Kimun, koji je otvorio samit Grupe 77, naglasio je potrebu da se ubrzaju napori na ostvarivanju originalnih osam Milenijumskih ciljeva, među kojima je i onaj da se prepolovi broj ekstremno siromašnih u svetu.

Iako nije članica Grupe 77, Kina učestvuje na samitu, što se ocenjuje kao ustupak zbog njenih sve življih trgovinskih veza sa državama Latinske Amerike.

15. 06.2014, 17:18 -> 18:41

Čepurin: Poseta Lavrova nije obična

Predstojeća poseta Beogradu ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova nije obična poseta, kaže ambasador Rusije Aleksandar Čepurin. Povodom spekulacija o obustavljanju projekta gasovoda „Južni tok“, Čepurin napominje da još nije video zvaničnu odluku Bugarske o zaustavljanju projekta.

Siguran sam da poseta ministra spoljnih poslova Sergeja Viktoroviča Lavrova Beogradu nije obična poseta zato što je Sergej Lavrov jedan od aktera svetske politike i nije obična zato što je Srbija Lavrovu bliska zemlja“, rekao je Čepurin u intervjuu agenciji Beta,  uoči posete ruskog ministra u ponedeljak i utorak.

Izjava Aleksandra Čepurina
„Raša Tudej“ na srpskom

Na pitanje da li Rusija pokušava da ojača pozicije na Balkanu i da li televizija „Raša Tudej“ namerava da pravi program na srpskom, Aleksandar Čepurin je rekao da je važno da informacije stižu iz različitih izvora, kao i da zemlje nastoje da povećavaju informisanost o svojoj politici i o svojim gledištima.

„Mi smo zaintersovani, da bi Rusija više poznavala Srbiju, da ovde postoji regionalni centar preko kojeg bi informacije išle direktno preko televizije. U Rusiji postoji veliko interesovanje za Srbiju. Mislim da bi to bilo pozitivno i s gledišta odnosa među ljudima i s gledišta turizma i s gledišta razumevanja“, rekao je Čepurin.

Čepurin je rekao da će Lavrov s predstavnicima državnog vrha razgovarati o bilateralnim odnosima, globalnim pitanjima, pitanjima od značaja za Srbiju i Rusiju poput Kosova i Ukrajine, kao i o predstojećem predsedavanju Srbije Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Povodom spekulacija o obustavljanju projekta gasovoda „Južni tok“, rekao je da još nije video zvaničnu odluku Bugarske o zaustavljanju projekta, ali i da je predsednik bugarskog parlamenta rekao da takva odluka još nije doneta.

„Tako je i u vezi sa Srbijom. Bila je široko plasirana izjava koja je procenjena kao zvaničan stav Srbije, ali je kasnije ona de fakto demantovana. Ne znam da li je onaj koji je izjavljivao imao punomoćje za takve stvari za tako prilično osetljivo pitanje“, rekao je ruski ambasador.

Čepurin je rekao da je iz Austrije stigla poruka da je ta zemlja spremna da brani svoje interese u projektu „Južni tok“. Takođe je rekao da je uveren da su same evropske zemlje „jako zainteresovane“ za taj projekat.

„Predsednik Gasproma je više puta rekao da će se do naredne godine gas isporučivati u Evropu preko Južnog toka, u decembru 2015“, rekao je Čepurin i izrazio uverenje da će se pitanje oko eksploatacije gasovoda rešavati u dijalogu Gasproma s evropskim strukturama.

Na pitanje o eventualnom pridruživanju Srbije sankcijama EU prema Rusiji zbog Ukrajine, Čepurin je rekao mu „uopšte nije jasno o kakvim sankcijama se radi“.

„Ko postavlja zahteve pred Srbiju i zašto Srbija mora da uvodi nekakve sankcije. Koliko razumem, to pitanje bilo je postavljeno dva, tri, četiri puta i jasno i nedvosmisleno je dat odgovor srpskog rukovodstva ‘nikakvih razloga za Srbiju da uvodi sankcije nema'“, rekao je Čepurin.

Ruski ambasador je rekao da se nada da će se problem u Ukrajini rešiti i da će tada biti više razumevanja kod međunarodne zajednice, čime će se „čitavo zaoštravanje koje se pojavljuje na međunarodnoj sceni smanjivati“.

Ocenio je da je problem Ukrajine „pre svega kontradiktornost unutar zemlje koja traje više godina i koja se i dalje nastavlja“ i da su problemi nastali kada je uz stranu pomoć jedna strana u Ukrajini pokušala da postane pobednik.

„Ukrajina ima svoj istok i zapad, postoje dve duše, dve različite tradicije, različite vere, različiti jezici i sam opstanak ove države svedoči da su ova dva dela sarađivala i trudila se da uzimaju u obzir jedan drugog. I sve dok je tako bilo, sve dok su ova dva dela sarađivala, onda je to postojalao, a čim je jedna strana uz stranu pomoć pokušala da postane pobednik u dijalogu, onda su počeli problemi“, rekao je ruski ambasador.

Prema njegovim rečima, ogroman problem za Rusiju je „bombardovanje gradova s milionskim stanovništvom od strane ukrajinske vojske“ i njena upotreba „bombi s fosforom“, veliki broj izbeglica iz istočne Ukrajine koji su prešli u Rusiju…

15.06.2014, 23:01 -> 23:14

Krah pregovora o gasu, Moskva zavrće ventil?

Propali pregovori o ukrajinskom dugu za gas, koji Kijev mora da plati do sutra.

Hitni pregovori Ukrajine i Rusije o gasu, uz posredovanje Evropske unije, propali su večeras u Kijevu, javlja Rojters.

Gasovod.jpg

Sastanak o gasu se dogodio u trenutku kada je Ukrajina u nacionalnoj žalostizbog pogibije 49 vojnika.

Razgovori su održani posle pretnje iz Moskve da će prekinuti snabdevanje gasom Ukrajine, ako do sutra ne plati dug od 1,95 milijardi dolara.

Od toga je 1,45 milijardi dolara dug za novembar i decembar prošle godine, a 500 miliona dolara avans za april i maj ove godine.

Ukoliko Ukrajina plati taj iznos duga, „Gasprom“ je, tokom dosadašnjih pregovora, pristao da se retroaktivno preračuna ukrajinski dug za april i maj i da im za ostatak duga za april i maj produži rok plaćanja do 26. juna.

Ruska strana je ponudila Ukrajini i gas po ceni nižoj za 100 dolara za 1.000 kubika, u odnosu na poslednju ugovorenu cenu i ta ponuda je 385 dolara za 1.000 kubika gasa.

Ukrajinski „Naftogas“ je, prema najnovijim najavama iz te kompanije, spreman da plati „Gaspromu“ dug za gas od 1,9 milijardi dolara po kompromisnoj ceni od 326 dolara za 1.000 kubnih metara.

Pregovori za rešavanje spora oko cene gasa između „Gasproma“ i „Naftogasa“ počeli su početkom juna u trostranom formatu – Ukrajina, Rusije i Evropska unija, a Ukrajina je već platila Gaspromu 786 miliona dolara duga za gas za period januar-mart ove godine.

Evropska komisija, koja učestvuje u pregovorima između Rusije i Ukrajine o ceni gasa, smatra da bi ruska ponuda cene od 385 dolara i niže, mogla biti prihvatljiva.

 

 

 

 

 

 

 

24. 04. 2014 08:00 – 23:55 Žalosna je demagogija Srpskih političara. Zbog kojih je Srbija dezorijentisana i bezciljno luta potpuno pogubljena duhovno uništena pokušavajući da se dodvori nekom bogatom LOVATORU! Nikako da shvati da telo prodaje za sitne pare!


24. 04. 2014. 06:30h J. L. Petković – Vesti | foto: A. Čukić, Vesti

Srbima sve gore širom Kosova, počele prodaje imanja  i seobe…

Briselski sporazum je „uspešan“, i to u onom delu koji pretežno zadovoljava kosovske interese. Činjenica da se dosta kasni sa formiranjem Zajednice srpskih opština. S druge strane, ukidaju se ili pasiviziraju srpske institucije, deluje deprimirajuće na srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ovo za „Vesti“ kaže Momčilo Trajković, lider Srpskog pokreta otpora. On ne vidi da je ijedan deo sporazuma u korist Srba.

Momčilo Trajković

– Možda je korist to što su Srbi konačno „shvatili“ politiku Beograda i što više ne strahuju da će biti od države proglašeni za izdajnike ukoliko učestvuju u radu kosovskih institucija. Najmanje u korist Srba idu još nepotpisani sporazumi sa kojima se dosta kasni: o pravosuđu, plaćanju preskupih taksi i osiguranja automobila na administrativnim prelazima – ocenjuje Trajković pre godinu dana u Briselu potpisan dogovor Beograda i Prištine o principima normalizacije odnosa.

Bivši predsednik opštine Orahovac Marjan Šarić podseća da se prilikom potpisivanja Briselskog sporazuma dosta govorilo o poboljšanju položaja svih Srba na KiM, a sa tim u vezi, rešavanje problema telekomunikacija, energetike, osiguranja vozila…

„Ispalo“ sa stola

– Očekujem da se u Briselu uskoro pregovara o privatizaciji društvenih preduzeća, imovinsko-pravnim odnosima, povratku prognanih, kidnapovanim i nestalim, penzijsko-invalidskim pitanjima i drugim temama koje su ostale van stola – kaže Trajković.

– I godinu dana od potpisivanja sporazuma nema nikakvih poboljšanja u rešavanju životnih problema svih građana KiM. Što bi naš narod rekao, papir trpi sve. Na papiru sve lepo izgleda, ali stanje na terenu je drugačije. Briselski sporazum je jedino bio uspešan zbog pritiska Brisela da Srbija dobije datum za početak pregovora i pristupanje u EU, i generalno pozitivna ocena može da stoji da je Srbija nešto dobila na međunarodnom ugledu – kaže Šarić za „Vesti“.

Na pitanje koji su dogovori išli najviše u korist Srba, on kaže da bi trebalo imati u vidu da je prva od 15 tačaka Briselskog sporazuma formiranje Zajednice srpskih opština, što nije sprovedeno u delo.

– Iskreno nijedan sporazum nije bio u korist Srbije, svi sporazumi su veoma loši. Da je sreće da je srpska strana odmah na početku prihvatila Ahtisarijev plan Srbi na Kosovu i Metohiju dobili bi veće nadležnosti – kaže Šarić. On podseća da su lokalni izbori raspisani po kosovskih zakonima i to je jedan korak u formiranju ZSO, ali, ocenjuje, „izgleda da Prištini i Zapadu ne odgovara velika izlaznost Srba na predstojećim parlamentarnim izborima“.

Prodato 15 srpskih kuća

U poslednjih sedam dana u gornjem delu Orahovca je prodato 15 srpskih kuća. Kuće se prodaju po cenama od pet do 15.000 evra, saznaju „Vesti“. Srbi u Orahovcu su veoma zabrinuti.
– Ukoliko se nastavi sa ovakvom tendencijom do kraja godine neće biti nijednog Srbina od preostalih 300 u gornjem, srpskom delu Orahovca. Ovim putem molimo državu Srbiju, Vladu, Predsednika Srbije da hitno preduzmu sve neophodne mere da se iznađu rešenja za otkup preostalih kuća ukoliko zaista misle da nam pomognu da ostanemo na svojim vekovnim ognjištima. Ostali smo kada je bilo najteže, a sad će da nas teraju novcem, kažu za „Vesti“ Srbi iz Orahovca.

 

 

Babić: U skladu sa Briselskim sporazumima gde se postepeno ukidaju Srpske institucije na KIM, Vlada Srbije nije planirala da posebno brine o Kosovu…. Ne vide potrebu…

 

Šef poslaničke grupe SNS-a u Skupštini Srbije Zoran Babić izjavio je danas da u novoj vladi neće biti ministarstva za KiM, već da će o građanima u pokrajini „brinuti cela vlada“.

 

Zoran Babić (Foto telegraf.rs)
Što se tiče odnosa prema Kosovu i Metohiji, za SNS i predlagača Zakona o ministarstvima on je u skladu sa Ustavom i Briselskim sporazumom, koji želimo da implementiramo u punom kapacitetu“, kazao je Babić novinarima u Skupštini Srbije, prenosi Beta.

Obrazlažući zbog čega u novoj vladi nema ministarstva za KiM, on je kazao da je predlagač bio vođen ekonomičnošću, i naveo da je i kada je postojalo to ministarstvo – sredstva namenjena građanima nisu stizala do njih.
„Bitno je da to što je namenjeno ljudima na Kosovu i Metohiji do njih i stigne“, rekao je Babić.

Šef poslanika SNS nije precizirao da li će biti kancelarije za KiM i dodao da će sve biti definisano do nedelje, kada nova vlada treba da bude izabrana u Skupštini Srbije.

U prethodnoj vladi postojala je Kancelarija za Kosovo i Metohiju koju je vodio ministar Aleksandar Vulin. Poslednji ministar za Kosovo i Metohiju bio je Goran Bogdanović iz DS u vladi čiji je mandat istekao nakon izbora u maju 2012. godine.

Mora se slabiti Srpski otpor Šiptarskim institucijama, postepeno ih iseliti sa Kosova i ukinuti im perspektivu za opstanak na tom delu Balkana da bi se postepeno odselili…. Tako razmišlja Vlada iz fotelje = kao Šiptari koji ih finasiraju!

Vlastodržci su prokockala Državu koristeći razne kredite za blesave i beskorisne „projekte“ koji su služili za punjenje džepova pojedinaca u masovnoj pljački države!

24.04. 2014, 15:05 -> 22:26 Skupština o novoj vladi i ministarstvima

Poslanici Skupštine Srbije razmatrali su predložene izmene Zakona o vladi i Zakona o ministarstvima, čije je usvajanje preduslov za formiranje vlade. Rasprava o amandmanima u subotu. Formiranjem parlamentarnih odbora i delegacija, i zvanično završeno konstituisanje Skupštine.

21.00 – Završena načelna rasprava o Predlogu zakona o ministarstvima. Razmatranje amandmana u subotu.

19.40 – Burna rasprava poslanika SNS-a sa kolegama iz DS-a i ZZS-a o političkom poštenju i nepoštenju.

17.45 – Poslanici DS-a i NDS-a kritikovali Predlog zakona o ministarstvima.

17.00 – Poslanici SPS-a, PUPS-a, Nove Srbije, SDPS-a i SVM-a podržavaju Predlog zakona o ministarstvima i ističu da one predstavljaju pomak nabolje.

15.40 – Obrazlažući predloge zakona, poslanik SNS-a Veroljub Arsić rekao da su oni preduslov da se sprovedu ozbiljne reforme.

15.05 – Intoniranjem državne himne počela sednica Skupštine Srbije.

Poslanik Srpske napredne stranke Veroljub Arsić rekao je da je jedan od ciljeva predloga zakona o ministarstvima i vladi stvaranje preduslova da Vlada Srbije i njena ministarstva sprovedu ozbiljne i brze društvene reforme.

Izveštaj Danice Kostić

„Predlog zakona je sačinjen u skladu sa ekonomskom situacijom u Srbiji i jedini cilj je što efikasnija i racionalnija vlada koja će morati puno da radi da državu uredi i oporavi“, rekao je Arsić.

Arsić je, obrazlažući predloge zakona, rekao da se predviđa formiranje samo 16 ministarstava, zbog čega će naredna vlada biti najmanja u novijoj srpskoj parlamentarnoj istoriji.

U proteklom periodu, do 2012. godine, imali smo razne zakone o vladi i ministarstvima i ono što je najčudnije, ocenio je Arsić, kao da to nisu bile vlade formirane da rade u interesu građana Srbije, već su zakoni pisani i usvajani da bi se nečija politička ambicija i želja ostvarile.

„Ministarstva u kojima se prepliću nadležnosti nisu mogla da doprinesu da vlada bude funkcionalna i da vlada radi u punom kapacitetu, u interesu građana“, rekao je Arsić.

Arsić je poručio da zbog ekonomske situacije u kojoj je Srbija oni koji se bave politikom treba da prestanu da se bave svojim ambicijama.

Prema njegovim rečima, u narednom periodu trebalo bi uskladiti Zakon o informisanju sa standardima i zakonima u toj oblasti u okruženju, pa čak i da bude bolji.

„Nama iz SNS-a kontrola medijskog prostora nije potrebna“, dodao je Arsić.

Stranke vladajuće koalicije zadovoljne predloženim zakonom

Zamenik šefa poslaničke grupe SPS-a Đorđe Milićević smatra da su taj zakon, kao i predložene izmene Zakona o vladi, kvalitativan pomak nabolje, i da će benefit od politike koja će dovesti do formiranja male, efikasne i odlučne vlade osetiti građani.

Poslanik PUPS-a Momo Čolaković najavio je da će ta stranka podržati predloženi zakon o ministarstvima i izmene Zakona o vladi.

Zamenica šefa poslaničke grupe Nove Srbije Dubravka Filipovski objasnila je da vladajuća koalicija formirajući vladu sačinjenu od 16 resora želi da proizvede uštede u budžetu, ali i da uspostavi funkcionalnu i efikasnu javnu upravu.

Poslanik SVM-a Elvira Kovač podržala je Predlog zakona o ministarstvima i istakla da je dobro da Vlada Srbije bude što efikasnija. Organizacija ministarstava je smislena, ekonomična i racionalna, rekla je Kovačeva.

Kritike DS-a, NDS-a i LSV-a

Poslanik DS-a Borislav Stefanović rekao je vlada čije se foriranje očekuje nije drastično manja od svih vlada u modernijoj istoriji i podsetio da je vlada Mirka Cvetkovića imala samo jedno ministarstvo više, i to Ministarstvo za Kosovo i Metohiju.

Stefanović je kritikovao formiranje i osnivanje novog republičkog sekretarijata za javne politike, koje, kako tvrdi, služi da bi se neko „uhlebio“.

Skupstina.jpg

Poslanica DS-a Gordana Čomić, koja je i u ovom sazivu potpredsednica Skupštine, kritikovala je što u predloženom zakonu o ministarstvima nema govora o strukturnim reformama, o tome na koji način i ko će se u ministarstvima baviti restrukturiranjem javnih preduzeća, ocenivši da nema naznaka da će se tu bilo šta promeniti.

„Staviti sve to u jedno ministarstvo i na jednog pregovarača i na grupu koja treba da nam da podršku je neracionalno, loše i ne daje garancije da će se pregovori odvijati transparentno i kvalitetno“, kaže Čomićeva.

Za reč se javio i šef poslaničkog kluba NDS-a Marko Đurišić. „Ako jedno ministarstvo preuzme ovoliki posao sammo na sebe doći će do propusta i do zastoja u radu javnih preduzeća“, smatra Đurišić.

Poslanici NDS-a, kako je najavio, neće podržati predloženi zakon o ministarstvima, jer smatraju da ne nudi optimalna rešenja.

Šef poslaničke grupe LSV-a Nenad Čanak pozdravio je predlog o manjem broju ministarstava rekavši i da je „ponosan što u novoj vladi neće biti ministarstava za krupne provizije i za nedostatak dokaza“.

Apelovao je na poslanike da razmisle šta sve zajedno može da se uradi kako bi građani živeli bolje.

Čanak je rekao da se iz predloženog zakona o ministarstvima ne vidi koliko će u njima biti zaposlenih, kako će se to odraziti na uštede i dodao da je „najskuplje ono što ne radi“.

Burna rasprava o političkom poštenju

Debata o zakonima neophodnim za izbor vlade dovedena je skoro do „usijanja“ polemikom poslanika SNS-a sa kolegama iz DS-a i ZZS-a, koju su inicirali novoizabrani poslanik naprednjaka Aleksandar Martinović i poslanik ZZS-a Dušan Petrović na temu „političkog poštenja i nepoštenja“.

Jedna od dominantnih tema u raspravi bila je poljoprivreda, pa je Petrović upitao zašto ministri iz SNS-a, koji su dve godine bili na vlasti, nisu ništa učinili da se situacija u tom sektoru poboljša, na šta mu je Martinović odgovorio da je politički nepošten, jer je i sam Petrović bio baš ministar poljoprivrede.

U debatu se uključio i poslanik DS-a Borislav Stefanović koji je Martinovića „podsetio“ na njegovu izjavu da „između (Borisa) Tadića i Tomislava (Nikolića) nema suštinske razlike i da su njih dvojica lice i naličje izdajničke politike“.

Posle pominjanja 4. jula, Martinović je rekao da nije razumeo suštinu diskusije o tom datumu i odgovorio da „verovatno i danas plaća političku cenu zbog nekih izgovorenih reči, ali da se ne plaši da kaže da je pogrešio“.

Pomoć stranačkom kolegi pružio je i šef poslaničkog kluba naprednjaka Zoran Babić ocenivši da je velika razlika između razgrađivanja i spajanja.

Završeno konstituisanje parlamenta

Formiranjem odbora i stalnih delegacija u međunarodnim parlamentarnim institucijama  završeno je konstituisanje parlamenta.

Skupština je konstatovala da je prestao mandat poslanicima koji su prethodno podneli ostavku na tu funkciju – mandataru za sastav vlade Aleksandru Vučiću, predsedniku Vlade Vojvodine Bojanu Pajtiću, generalnom sekretaru Skupštine Srbije Jani Ljubičić i poslaniku DS-a Miodragu Stojkoviću.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, ako poslaniku na ovaj način prestane mandat, taj mandat pripada političkoj stranci sa čije je liste poslanik bio izabran.

Poslanici su odbili da na dnevni red stave Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, koji su u skupštinsku proceduru uputili Gordana Čomić i Borislav Stefanović.

Parlament.jpg

Prethodno su dva nadležna skupštinska odbora – za pravosuđe i za ustavna pitanja i zakonodavstvo – prihvatila u načelu predložene izmene zakona o vladi i zakona o ministarstvima.

Buduća Vlada Srbije će, kako predlože zakon o ministarstvima, imati Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo pravde, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Nova vlada će imati i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo prosvete i nauke, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo kulture i informisanja.

Ukidaju se i neke kancelarije: Za vere prelazi u nadležnost ministarstva pravde, za dijasporu u spoljne poslove. Umesto kancelarije imaćemo Upravu za brze odgovore, dok će brigu o građanima na Kosovu i Metohiji voditi cela Vlada. Pod jednu kapu sva javna preduzeća.

U izmenama Zakona o vladi predloženo je da predsednik vlade može da osnuje savete za ekonomski razvoj, za državne organe i javne službe.

U Skupštini je prethodno održana komemoracija preminulom predsedniku PUPS-a Jovanu Krkobabiću.

 

Kompjuterska oprema obrazovnim ustanovama

Obrazovne ustanove na teritoriji opštine Gračanica dobile su od Odeljenja za obrazovanje na poklon 12 desktop računara i 19 štampača.

O.Š Miladin Mitić u Lapljem Selu (Foto KIM)
Po jedan desktop računar i štampač dobile su predškolske ustanove, osnovne i srednje škole na centralnom Kosovu. Kako navode u opštini Gračanica, cilj je da se obrazovne ustanove osavremene.

Kompjutere je direktorima obrazovnih ustanova uručio direktor Odeljenja za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Dragan Dimitrijević.

Dimitrijević je istakao “da je opština Gračanica uvek izlazila u susret i pomagala obrazovne institucije”.

Prema negovim rečima pomoć obrazovanju će se nastaviti.

Francuska ambasada pozdravlja odluke skupštine

Odluke kosovskog parlamenta o produženju mandata Euleksa i osnivanju specijalnog suda – danas je pozdravila i Ambasada Francuske u Prištini.

Sa sajta Ambasade Francuske na Kosovu
 „Na ovaj način, Kosovo pokazuje da je spremno da zatvori bolno poglavlje rata, da doprinese regionalnom pomirenju, i da pokaže svoju privrženost evropskim vrednostima.“

U saopštenju ambasade se ističe da se „ovom odlukom Kosovo slaže da se upusti u pravni proces, koji će omogućiti da se na kredibilan i nepristrasan način odgovori na ozbiljne optužbe“, koje su navedene u izveštaju Dika Martija 2011. godine.

Sud će uživati podršku EU i međunarodnih sudija, a zadatak će mu biti „da istražuje dela koja su počinili pojedinci – a ne da se sudi narodu“, zaključuje se u saopštenju.

Gaši: Rešiti nedefinisan status hrama u Prištini

O sudbini crkve Hrista Spasa u Prištini danas su sa ministrom za prostorno planiranje Gašijem razgovarali šefovi EU i Oebsa na Kosovu, javlja Beta.

Hram Hrista Spasa (Foto SLS)

Gaši je u razgovoru sa specijalnim predstavnikom Evropske unije na Kosovu Samuelom Žbogarom i šefom Oebsa Žan Klod Šlumberžeom, negirao da je najavio rušenje ovog hrama, rekavši da je samo napomenuo da taj objekat nema dozvolu.

Kosovski ministar je na sastanku rekao da treba rešiti nedefinisani status hrama SPC, ali uz izbegavanje politizacije slučaja i uz insistiranje da se o tome izjasne stručnjaci.

Kako je saopšteno iz ministarstva sagovornici su saglasni da nijedna nacionalna zajednica, a posebno ne srpska na Kosovu, nema razloga da se uznemirava zbog procesa započetih na Kosovu, pošto su svima zagarantovana sva prava.

Gaši je dodao je da se rešenja za sva pitanja moraju naći u primeni zakona.

Porparol opštine Priština Adonis Tahiri je juče za prištinske medije rekao da će se u postupku oko hrama primeniti zakon koji se odnosi na objekte koji nemaju građevinsku dozvolu i da očekuju da će biti podnet zahtev za dobijanje dozvole za objekat SPC.

 

 

 

 

22.06.2013, 08:00 -> 23:55 Danas su letnje zadušnice za pravoslavce. KFOR šacuje pogled na barikade i traži potencijalne „Srbe“ da je sami uklone! Srbi junački žive u tragičnom okruženju bez ljudskih parava i građanskih sloboda koje važe na celoj teritoriji Srbije i na KIM.


22. jun 2013, 11:11 -> 18:46

Srbi u Kosovskom Pomoravlju bez tablica

Posle isteka godinu dana Srbi iz Kosovskog Pomoravlja ne mogu da produže registraciju vozila koja su imale privremene „RP“ tablice. Ugrožen rad lokalnih institucija uključujući i službe Hitne pomoći, kaže Novica Đorđević iz Kosovske Kamenice.

Srbi iz Kosovskog Pomoravlja koji su juna 2012. od kosovskih vlasti dobili probne „RP“ tablice, koje važe godinu dana, sada ne mogu da produže registraciju, kaže Novica Đorđević iz Kosovske Kamenice. Zbog toga je, kako kaže, ugrožen rad lokalnih institucija uključujući i službe Hitne pomoći.

Kosovska_Kamenica.jpg

Prema sporazumu o slobodi kretanja koji je postignut u Briselu svi Srbi na Kosovu i Metohiji trebalo je da do maja prošle godine preregistruju vozila sa tablica koje izdaje MUP Srbije sa imenima gradova na Kosovu i Metohiji na kosovske statusno neutralne „KS“ tablice ili „RKS“ tablice. To su odbili Srbi na severu Kosova i u Kosovskom Pomoravlju.

Nakon isteka zvaničnog roka za preregistraciju, kosovske vlasti su za Srbe u Kosovskom Pomoravlju, odnosno gnjilanskom regionu kako ga definiše MUP Kosova, odredile produženi rok za preregistraciju do kraja juna 2012. godine. Srbi su taj rok iskoristili, kada su i dobili probne „RP“ tablice koje važe godinu dana.

Đorđević, koji od petka ne može da koristi svoj automobil, jer je isteklo važenje probnih „RP“ tablica, izjavio je da mu je u Registarskom centru Kosovske policije u Kosovskoj Kamenici rečeno da do njih još nije stigla uredba kosovske vlade koja treba da reguliše produžavanje registracije.

„U Registarskom centru u Kosovskoj Kamenici mi je rečeno da je uredba koja reguliše produžavanje registracije trebalo da stigne do 20. juna, ali da još nije stigla i da ne znaju kada će stići. To znači da više ne mogu da koristim automobil“, rekao je Đorđević.

Prema njegovim rečima, sve bitne institucije za Srbe u opštinama Kosovska Kamenica, Gnjilane, Vitina i Novo Brdo, zdravstvo, Hitna pomoć, prosveta, dovedene su u kolaps, jer nakon isteka probnih tablica više ne mogu da koriste vozila, što važi i za više hiljada privatnih automobila.

„Sloboda kretanja je za Srbe u Kosovskom Pomoravlju sada ograničena na mesta dokle mogu da stignu peške i na biciklu, s tim što se i za registraciju bicikla plaća po pet evra. Ljudi ne mogu da kupe osnovne namirnice, ne mogu da izađu kolima ni iz sela, a kamoli do nekog grada ili preko administrativne linije“, rekao je Đorđević.

Kosovske vlasti još nisu rešile ni pitanje preregistracije vozila koja su preko MUP-a Srbije registrovana na nove tablice nakon 1. novembra 2011. godine sa imenima gradova na Kosovu i Metohiji, kojima uopšte nije bilo dozvoljeno da se preregistruju na „KS“, registracije niti da dobiju probne tablice.

21.06.2013 | 16:56

Halbauer u Mitrovici: Barikada na glavnom mostu je politički simbol

Izvor: Kontakt plus radio |

Komandant Kfora Folker Halbauer izjavio je danas da Kfor neće uklanjati barikadu sa glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici, da je ona politički simbol i da se mora rešiti političkim putem.

Folker Halbauer (Foto botasot.info)

“Kao komandant Kfora odgovoran sam za sigurnu i bezbednu sredinu i slobodu kretanja i s moje tačke gledišta sloboda kretanja nije ograničena na osnovu ove prepreke na mostu. Kfor neće skloniti ovu prepreku, ali ako su sve strane za to da se skloni onda ćemo biti spremni da stavimo na raspolaganje naš buldožer – rekao je Halbauer na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsednikom opštine Kosovska Mitrovica Dragišom Vlaškovićem.

Komandant Kfora je rekao da ima poverenje kako u Prištinu tako i u Beograd da će se to pitanje uskoro rešiti. Predsednik opštine Kosovska Mitrovica Dragiša Vlašković istakao je da uklanjanje barikada zavisi od Srba da će biti uklonjene kada budu sigurni da će oni, njihova deca i porodice biti potpuno bezbedni.

“Kad se budu stvorili uslovi onda ćemo sami odlučiti o uklanjanju barikada. Mislim da sada to nije trenutak, pogotovo ne u ovom momentu kad su u toku pregovori u Briselu i kad se još ne zna kako će sve to da se odvija. Mislim da je narod u ovom trenutku veoma uplašen, pre svega za svoju i bezbednost svoje dece i imovine i da nije trenutak. Najvažnije je da Kfor neće uklanjati barikad silom”, rekao je Vlašković.

Vlašković i komandant Kfora razgovarali su danas o pitanjima koja se tiču bezbednosti, o uslovima pod kojima žive Srbi na severu Kosova i Metohije, problemu nedostatka pijaće vode. Vlašković je rekao da je dobio obećanje generala Halbauera da će pomoći u rešavanju problema sa vodom.

Predsednik opštine Kosovska Mitrovica je istakao da Srbi na ovom prostoru žele samo institucije Republike Srbije.

“Za nas postoje samo institucije Republike Srbije, ne institucije tzv. Republike Kosovo. Nadamo se da ćemo u razgovoru sa generalom i dalje raditi na poboljšanju bezbednosnih uslova na severu Kosova, mislim da je to svim građanima na severu Kosova u interesu”, podvukao je Vlašković.

Komandant Kfora je kazao da je ova vojna misija fokusirana na svoju operativnu ulogu i da ne zauzima nikakav stav u vezi sa političkim pitanjima.

“Pozivamo ljude na Kosovu da veruju svojim poliotičkim vlastima i vođama zajednica kako bi imali mirne I nenasilne političke procese”, kazao je Halbauer.

Komandant Kfora je rekao da trenutno nema razmišljanja o smanjenju broja vojnika Kfora podsećajući da ih je 1999. godine bilo 50 hiljada, a danas oko pet i po. General Halbauer je istakao da će dalje smanjenje trupa Kfora zavisiti od pozitivnog razvoja situacije.

“U budućnosti, pozitivan razvoj i događaji odlučiće o tome koliko i u kojoj meri će Kfor smanjiti svoje snage”,  kazao je Halbauer.

22.06.2013 | 14:13

Rasljeni Srbi sutra obilaze manastir Svete Trojice u Mušutištu

Grupa raseljenih iz opštine Suva Reka, njih 114 prisustvovaće u nedelju obeležavanju Sv. Trojice, manastirske slave u Mušutištu, saopšteno je KIM radiju.

Porušen manastir Svete Trojice kod Mušotišta (Foto arhiva KIM)

Kako je KIM radiju saopšteno iz biroa Kancelarije za KiM u Gračanici raseljeni Srbi, njih 114 na Kosovo dolaze danas, kako bi obišli manastire Devič, Visoke Dečane, Bogorodicu Ljevišku i manastir Sv. Vrača.

Njih će dočekati predsednik privremenog organa opštine Suva Reka Aleksandar Micić.

Liturgiji, koju će na ruševinama crkve Sv. Trojice koja se nalazi na brdu Rusenica u Mušutištu služiti otac Petar iz manastira Visoki Dečani, prisustvovaće i šef Biroa Kancelariju za KiM Branimir Stojanović i načelnik Kosovskog okruga Vladeta Kostić.

Nakon liturgije raseljeni će obići i svoje napštene kuće.

Autobuse za njihov dolazak obezbedila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju Republike Srbije.
Manastir Sveta Trojica Rusenica nalazi se na brdu iznad Mušutišta u podnožju planine Rusenica, 2 km južno od sela.

Rušen je i obnavljan u više navrata, a u drugoj polovini juna 1999. godine, po dolasku KFOR-a potpuno je uništen eksplozivom od strane Albanaca. Manastir je prethodno opljačkan i spaljen.

22.06.2013 | 14:23

K. Mitrovica: Srbi obišli groblje u južnom delu grada

Izvor: TV Most |

U organizaciji Crkvene opštine Kosovska Mitrovica a u pratnji pripadnika Kosovske policije više stotina Srba obišlo je danas na Duhovske zadušnice groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice gde se od 1999. godine ne sahranjuju pravoslavci.

Foto Tv Most

Uništeno je više od 90 odsto nadgrobnih spomenika.

Srbi se u poslednjih 14 godina sahranjuju na groblju u Rudaru, kod Zvečana, a u poslednje vreme sve je više onih koji prenose posmrtne ostatke sa groblja u južnom delu Kosovske Mitrovice na druge lokacije.

Priliku koja se Srbima pruža samo za Zadušnice, iskoristila je i Milica Prica koja je došla na grob sinu, ubijenom 1998. godine.

„Žalosno je da u 21. veku ne smemo da dođemo na grobove svojih najmilijih kad mi to želimo i da ovde možemo da se zadržimo koliko drugi smatraju da je potrebno. Licemerno je i to da oni koji su do skoro rušili ovo groblje sad pokazuju interesovanje da ga obnove i srede. Neka rade šta hoće, samo nemoj da ga prekopaju, da nam zatru tragove“, kaže Prica.

Na groblju su u toku radovi na uređenju staze, kao i ograde koja je na pojedinim mestima potpuno uklonjena. Saznajemo da bi i kapela, koju su zajedno koristili katolici i pravoslavci, a zapaljena je opljačkana i uništena, mogla biti obnovljena.

Protojerej stavrofor Milija Arsović koji je sa sveštenstvom iz svoje eparhije bio sa narodom kaže u “ komunalne poslove ne želimo da se mešamo i to je njihova obaveza da održavaju groblje, ali grobovi i spomenici koji su na groblju podignuti su lična svojima i tu niko nema pravo, ni crkva, ni opština da mimo saglasnosti porodice, radi bilo šta „.

U severnom, srpskom delu Kosovske Mitrovice postoje dva muslimanska groblja i na njima se nesmetano obavljaju sahrane, obeležavaju verski praznici i ni jedan spomenik nije oskrnavljen

22.06.2013 | 15:54

Srbi obišli groblje u Prištini

Izvor: KIM |

Nekoliko desetina građana, uglavnom sa Kosova i Metohije, obišlo je danas na Zadušnice prištinsko groblje. Raseljenih Srba iz gradova centralne Srbije gotovo da nije bilo, jer dolazak nije bio orgaizovan.

Foto KIM

Prištinski paroh Stevo Mitrić kazao je KIM radiju da je ranije kada je prevoz bio organizovan poseta groblju bila brojnija, ali da su zbog nedostatka prevoza groblje na ove Zadušnice posetili uglavnom meštani centralnog Kosova.

„Ovo su prve Zadušnice kada nije bilo organizovanog dolaska što se tiče onih izvan AP KiM, uglavnom su došli ljudi koji žive u okolini Gračanici, Lpljanu. Raijih puta smo imali veću posetu dolazili su konkretno autobusi iz Beograda i Nša. Ove godne toga nije bilo. Zato je poseta groblju samo onih koji su imali uslova da dođu“, kazao je on.

Otac Stevo kaže da održavaje groblja nije onako kakvo bi trebalo da bude i ističe da to nije problem samo sa pravoslavnim grobljem u ovom gradu.

„Međutim, što se tiče ovog našeg groblja, ovo je ruglo pogotovu druga strana, gde ne može da se priđe. Dobili smo uveravanje da će i to biti očišćeno, nadamo se da će to biti urađeno“, ističe prištinski paroh.

Na novinarsko pitanje zbog čega se čisti samo jedan deo groblja, zamenik premijera Kosova Slobodan Petrović kazao je da će u okviru projekta Ministarstva za lokanu samoupravu u saradnji sa Opštinom Priština groblje u potpunosti biti očišćeno, ali i uređeno, do kraja jula.

Predrag Marković iz Čaglavice, sela nadomak Prištine, kaže da groblje posećuje svake godine, ali da je ranije uvek poseta bila organizovana.

„Ranije je bilo organizovano, bio je prisutan KFOR, KPS sada toga nema. Dolazimo sami“, naveo je on.

Svetislav Ilić iz Lapljeg Sela, koji je nekada živeo u Prištini, kaže da ranijih godina nije bilo problema što se tiče dolaska i odlaska sa groblja, ali seća se, bilo je nesporazuma sa čuvarem na groblju.

„Sada su, hvala Bogu, pustili vodu kako nam se ne bi slošilo na ovako toplom vremenu, kakvo je danas“, naveo je on.

Groblja na Kosovu i Metohiji osim neredovnog ili potpunog neodržavanja, često su na meti vadala. Bilans poslednjeg skrnavljenja grobalja u pokrajini je 150 porušenih spomenika u Kosovu Polju, Plemetini, Prilužju, Miloševu, Kolkotu, Suvom Grlu i drugim mestima širom Kosova.

22.06.2013 | 16:59

Dvadesetak Srba obišlo groblje u Orahovcu

Dvadesetak Srba iz Orahovca danas je, na dan kada se praznuju Duhovske zadušnice, posle liturgije u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice, obišlo  staro Pravoslavno groblje u drugom delu Orahovca.

Na groblju u Orahovcu (Foto Olivera Radić)

Do groblja su otišli pešice, zajedno sa svojim sveštenikom, jerejem Srđanom Jerinićem, koji je služio pomen i okadio grobove počivših Orahovčana.

Zbog veoma visoke temperature groblje je posetio manji broj Srba nego obično.

Slobodanka Simić je došla na grob svoga oca, čiji su spomenik vandali srušili još pre par godina, ali ona redovno dolazi i pali sveće na grobu.

Ovoga puta je grobove bilo jako teško pronaći zbog visoke trave i korova u koje je groblje zaraslo.

Na ovom, starom, orahovačkom groblju Srbi se ne sahranjuju od 1998. godine.

Prvih poratnih godina Srbi iz bezbednosnih razloga nisu smeli ni da posećuju svoje groblje, i svoje upokojene su počeli sahranjivati u crkvenoj porti.

Poslednjih godina se groblje posećuje samo na zadušnice, a o sahranjivanju na njemu nema ni pomena, jer od više stotina nadgrobnih spomenika koji su do 1999. godine obeležavali grobove počivših Srba, danas je čitavih samo desetak.

Ostali su srušeni, lomljeni u komade, bacani na razne strane, a metalne ograde su odnete i prodate u staro gvožđe.

22.06.2013 | 12:47 -> 22:04

Nikolić u Trebinju, bojkot SPC?

IZVOR: BETA, TANJUGBanja Luka — Predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću uručena Povelja počasnog građanina Trebinja. U manastiru Gračanica Nikolića nije dočekalo nijedno svešteno lice.

Tomislav Nikolić (Tanjug, arhiva)
Tomislav Nikolić (Tanjug, arhiva)

Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević rekao je na Svečanoj sednici Skupštine grada, da je ovo veliki dan za Trebinje i istočnu Hercegovinu, navodeći da povelju koja je uručena predsedniku Srbije, ne prihvataju kao nekakav dokument, već kao izraz ljubavi prema matici Srbiji, njenom predsedniku i srpskom narodu.

Odluku da se predsedniku Srbije uruči Povelja počasnog građanina Trebinja donela je Skupština grada Trebinja na sednici održanoj 6. juna.

„Uzevši u obzir da je Nikolić glavni nosilac antikorupcionih procesa u Srbiji, predsednik sa afirmativnim stavom i jasnom vizijom odnosa sa narodom Republike Srpske, te osoba koja ima i emotivan odnos prema Trebinju, u kome je izvesno vreme živio i radio, Skupština je usvajanjem predloga zaključila da Nikolić zavređuje pomenutu počast“, navedeno je u obrazloženju odluke.

„Zatekao sam svetinju bez domaćina“

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je danas da je manastir Gračanicu kod Trebinja zatekao „bez domaćina“. „U Gračanicu sam došao da se poklonim senima Jovana Dučića i zatekao svetinju bez domaćina“, napisao je Nikolić na svom Tviter nalogu.

Nikolić je danas položio cveće na spomenik braniocima Trebinja u centru grada, a potom posetio Muzej Hercegovine i manastir Gračanica.
U poseti manastiru Gračanica kod Trebinja predsednika Srbije Tomislava Nikolića nije danas dočekalo nijedno svešteno lice.

Protokol predsednika Srbije pre sedam dana obavestio je Srpsku pravoslavnu crkvu da će predsedik Nikolić prilikom boravka u Trebinju posetiti manastir Gračanicu.

Prema kanonima SPC, ličnost ranga predsednika država trebalo bi da dočeka najstarije lice u crkvenoj hijerahiji odnosno, vladika eparhije na čijoj se teritoriji manastir nalazi.

U manastiru Gračanica Nikolića ne samo da nije dočekao episkop zahumsko-herecgovački, vladika Grigorije, već je u vreme koje je ranije najavljeno za posetu predsednika Srbije zakazano venčanje.

Predsednik i njegova delegacija došli su sat i po kasnije, ali ih nije dočekalo nijedno svešteno lice.

U manastiru, naime, nije bilo bukvalno nikoga, vrata su bila otvorena, predsednik je ušao, pomolio se i upalio sveću.

Na Trgu slobode u centru Trebinja okupila se ranije danas grupa pristalica Srpske radikalne stranke „Dr Vojislav Šešelj“, koji nose transparent dug dva metra i širok jedan metar na kojem je ispisano: „Izdao si Voju, sad izdaješ zemlju svoju“.

Eparhija demantuje, Nikolićev kabinet nudi snimke

Posle skandaloznog odsustva sveštenih lica iz manastira kod Trebinja, tokom posete predsednika Srbije, danas popodne se „demantijem“ oglasila „Uprava Hercegovačke Gračanice“, koja navodi da je doček srpskog predsednika i „predstavnika gradskih vlasti (Trebinja) organizovan u skladu sa najavom njegove posete“.
Goste je dočekao Milorad Perišić, upravnik Hercegovačke Gračanice, navodi se u saopštenju.

Još se navodi da episkop zahumsko-hercegovački, vladika Grigorije „nije ni od koga (ni od kancelarije predsednika Srbije, ni od kancelarije gradske administracije)“, posredstvom svoje kancelarije, ni obavešten, niti zamoljen da Nikolić bude dočekan od strane lokalnog episkopa.

Tanjug je sa lica mesta ranije danas izvestio da u manastiru i crkvi manastirskoj, u kojoj je sahranjen Jovan Dučić, srpskog predsednika niko nije dočekao i da nije bilo ni jednog sveštenog lica. Tačnije, nikoga ko inace boravi ili obavlja neke poslove u manastiru.

U „demantiju“ se ta činjenica ne osporava – čak se ni ne spominje, niti se objašnjava njihovo odsustvo.

U Kabinetu predsednika Srbije za Tanjug su ponovili da je Protokol predsednika Republike blagovremeno obavestio đakona Aleksanda u SPC, sa kojom inace komunicira povodom poseta predsednika manistirima ili crkvama SPC, da će predsednik Nikolić posetiti manstir Gračanicu kod Trebinja.

U Kabinetu, takođe, decidno navode da niko u manastiru nije „ni dočekao, ni pozdravio predsednika Nikolića, ni svešteno ni civilno lice“.

Crkva je, ističu u Kabinetu, bila potpuno prazna.

U Kabinetu predsednika upućuju na video i televizijske snimke koji potvrđuju te navode, te je svaka dalja polemika, kažu, bespredmetna.

Patrijarh: Ne znam šta se desilo pa predsednik nije dočekan

 

Patrijarh srpski Irinej kaže da nije znao da je predsednik Srbije Tomislav Nikolić danas boravio u manastiru Gračanica kod Trebinja, u Republici Srpskoj, i da ne zna šta se, kako je rekao, desilo pa ga niko od sveštenstva tamo nije dočekao.

„Prvi put čujem od vas je predsednik Nikolić tebalo da poseti Gračanicu, ali ako je njegova poseta ranije najavljena, sigurno bi neko od sveštenstva, pa i vladika to moralli da znaju“, rekao je patrijarh Irinej Tanjugu.

03.06.2013 | 12:16 Grabac: Povratnici ponovo na meti napadača


Izvor: KIM |

U ranim jutarnjim satima u selu Grabac, Opština Klina, kamenovana je kuća Radonje Magića. Obijene su još tri pomoćne zgrade povratnika u ovom mestu.

Grabac (Foto arhiva KIM)

U tri sata ujutro kamenovana je kuća predstavnika sela Grabca Radonje Magića, a prethodno su obijene pomoćne zgrade povratnika u ovom mestu Radoša Magića, Milene i Miladina Nešića.

“Oni su otvorili kapiju, ušli i gađali. Psi su bili uznemireni i lajali su pa sam izašao napolje. Bio je mrak, ali sam uspeo da vidim dvojicu. Onda su pobegli”, kazao je Magić KIM radiju.

On ističe da su napadi u ovom povratničkom selu sve učestaliji.

“Od straha da se nešto ne dogodi ja ne spavam noću, već godinama odmaram popodne, ali noću ne smem.”

Prošlog meseca u dva navrata pretučen je njegov rođak Radoš Magić, a krađe poljoprvredne mehanizacije i pumpi za vodu su stalna pojava, naveo je Magić.

“Njega su dva puta tukli. Jednom na imanju, a drugi put su ga napali u kući u dva sata po ponoći. Do sad je ukradeno šest pumpi, prikolica, plugovi, traktori, razbijene su kuće”.

“Za sada ne planiram da odem odavde. Kada je bilo najgore, 17. marta, bio sam ovde, ostaću i sad.”
Magić navodi da je slučaj prijavljen Policiji Kosova, da su oni izašli na uviđaj i obećali, kako je kazao, da će policijska patrola dežurati u selu od ponoći do 2 sata ujutro.

Prethodni slučajevi, dodaje Magić, još nisu rasvetljeni.

KIM radio, do trenutka objavljivanja vesti, nije uspeo da stupi u kontakt sa portparolom policije za region Peći.

U selu Grabac trenutno živi 12 povratničkih porodica.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osuđuje ovaj napad i zahteva od međunarodne zajednice da hitno pronađe i kazni počinioce.

“Kancelarija za KiM  ponovo će pokrenuti pitanje bezbednosti Srba na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije podsećajući međunarodnu  zajednicu da ima obavezu da obezbedi povratak i nesmetani život svima koji su proterani iz južne srpske pokrajine“, navodi se u saopštenju.

03.06.2013 | 13:22

Jevtić: Neophodan plan policije za zaštitu povratnika

Izvor: KIM |

Ministar za zajednice i povratak u Vladi Kosova Dalibor Jevtić kaže da incidenti u povratničkim selima šalju jako lošu poruku i dodao da je neophodan plan policije kako bi se povratnici zaštitili.

Dalibor Jevtić (Foto Tanjug)

Tokom prethodne posete Grabcu, navodi Jevtić, sa Kosovskom policijom dogovoreno je da se napravi bolji plan kako bi se zaštitili povratnici u ovom mestu.

“Sada očekujem da od predstavnika KP dobijem izveštaj i njihove aktivnostima, kao i odgovore na pitanja šta je sa operativnim planom.”

“Ponovo ću pozvati predstavnike policije, ali ne bih želeo da dođem u situaciju da stalno ponavljamo isto jer je važno da u međuvremenu uradimo sve kako bi se preventivno delovalo”, navodi Jevtić.

Ministar za zajednice i povratak navodi da bezbednost nije nadležnost njegovog ministarstva ali da utiče na njegovu misiju.

“U tom smislu trudimo se da institucije koje su nadležne animiramo da rade svoj posao. Jako je loša poruka kada se ovakvi incidenti dešavaju u povratničkim mestima. Sve što je u nadležnosti ministarstva mi ćemo uraditi.”

U ranim jutarnjim satima u selu Grabac u Opštini Klina, kamenovana je kuća Radonje Magića. Obijene su još tri pomoćne zgrade povratnika u ovom mestu.

03.06.2013 | 19:01

Predate kopije matičnih knjiga za Opštinu Podujevo

Izvor: KIM |

Predstavnici EULEKS-a predali su danas overene kopije 1.066 matičnih knjiga iz Srbije Agenciji za registraciju građana Kosova, saopštio je  EULEKS.

Foto EULEKS

Kako se navodi u saopštenju, predata je kompletna dokumentacija za opštinu Podujevo, koja se sastoji iz overenih kopija originalnih matičnih i crkvenih knjiga sa podacima o rođenju, venčanjima i smrti.

Kopije su bile izrađene i overavane tokom proteklog meseca kao deo projekta čiji je centar u Nišu, a u kom su učestvovali EULEKS, Kancelarija EU na Kosovu, Danski savet za izbeglice i timovi sa Kosova i iz Srbije.

Procenjuje se da u Srbiji postoji oko 12.036 matičnih knjiga, naveo je EULEKS.

Overavanje kopija originalnih matičnih knjiga deo je sporazuma postignutog 2. jula 2011. godine tokom dijaloga Prištine i Beograda, pod pokroviteljstvom EU.

Taj projekat je prva faza uspostavljanja potpuno pouzdane i održive Matične službe na Kosovu, kako je navedeno u mapi puta vizne liberalizacije, navodi se u saopštenju.

Do sada je EULEKS izvršio primopredaju više od 3.835 overenih kopija matičnih knjiga koje pokrivaju opštine: Priština, Lipljan, Obilić, Kosovo Polje, Glogovac i Podujevo.

3.06.2013 | 20:58

KiM: Potegli pištolj zbog kioska

IZVOR: BETA

Kosovska Mitrovica — U Leposaviću je, u svađi oko lokacije za kiosk, jedna osoba ranjena vatrenim oružjem, a osumnjičeni su privedeni.

(Ilustracija: sxc.hu)
(Ilustracija: sxc.hu)

Zamenik regionalnog direktora Kosovskih policijskih snaga Ergin Medić rekao je agenciji Beta da je „došlo da narušavanja javnog reda većeg obima i, posle porodične svađe, došlo je do pucnjave i ranjavanja jedne osobe“.

Po informacijama s mesta događaja, pucnjavi su prethodile svađa i tuča šestoro osoba iz porodica Kostić i Kostović zbog mesta na kojem su nameravale da postave kiosk.

Otac i dva sina Kostovića napali su Kostiće od kojih jedan ima prostrelnu ranu od vatrenog oružja.

Povređeni su kolima hitne pomoći odvezeni u kosovskomitrovačku bolnicu gde im se ukazuje lekarska pomoć.

Upravnik Bolnice Danica Radomirović rekla je da su dovezena tri lica, od kojih je jedno odmah prebačeno na odeljenje hirurgije, dok je kod dva lica u toku dijagnostika.

Na žalost, otac Kostića posle hirurške intervencije preminuo je.

Pripadnici Kosovske policije obavljaju uviđaj.

3.06.2013 | 21:16

Oficiri za vezu nisu ambasadori

IZVOR: VEČERNJE NOVOSTI

Beograd, Priština — Beograd i Priština 17. juna razmeniće oficire, koji neće imati nikakav diplomatski status, pišu Novosti.

Dejan Pavićević (Beta, arhiva)
Dejan Pavićević (Beta, arhiva)

Od zahteva da se otvore posebni kabineti sa timovima, po uzoru na ambasade, Priština je odustala u petak, na poslednjoj rundi pregovora u Briselu, saznaju Novosti.

Srpski oficir za vezu Dejan Pavićević kaže za Novosti da su se tako potpuno stvorili uslovi da on počne da radi u Prištini, a Ljuljzim Peci u Beogradu: „Mi, kao oficiri za vezu, nećemo imati nikakav diplomatski status niti imunitet. Na dužnost nećemo stupiti na osnovu agremana niti ćemo imati bilo kakav diplomatski protokol. Imaćemo obavezno policijsko obezbeđenje, što je potpuno normalno zbog specifičnih odnosa između Srba i Albanaca“.

Povodom izjave Edite Tahiri, da će u Beogradu početi da radi „ambasador republike Kosovo“, Pavićević nam kaže: „Ja bih mogao sam sebe da nazivam i ‘engleskom kraljicom’, ali to nije tačno. Oficiri za vezu neće imati nikakvo obeležje niti diplomatsko ovlašćenje koje imaju ambasadori po Bečkoj konvenciji.

Glavni zadatak oficira tokom ove godine biće – praćenje implementacije briselskog sporazuma koji su postigli premijer Ivica Dačić i Hašim Tači: „Ubrzaćemo komunikaciju između Beograda i Prištine i neće se, kao do sada, sve dogovarati uz pomoć mnogo posrednika. Kada dve strane imaju spor moći će brzo i operativno da se reaguje, a ne da moraju da se zakazuju posebni sastanci u Briselu. Jer, ja ću imati stalnu vezu sa Vladom Srbije, a Peci sa privremenim institucijama u Prištini. Moramo prestati da komuniciramo ‘gluvim telefonima’ , zaključuje Pavićević.

3.06.2013 | 18:51

RUM: Nesuglasice oko priznanja KiM

IZVOR: TANJUG

Bukurešt — Rumunski premijer Viktor Ponta rekao da je on za brže priznavanje nezavisnosti Kosova, dok je predsednik Trajan Basesku mnogo oprezniji prema tom pitanju.

Beta/AP
Beta/AP

„Svaki put radimo usaglašeno, jer postoje tri institucionalna igrača, predsednik, vlada i parlament i bilo bi idealno za pozicije svih tih institucija da budemo i saglasni, iako sam ja više za brže priznavanje, predsednik je mnogo oprezniji od mene, a bivši ministri spoljnih poslova imaju svoje mišljenje“, rekao je Ponta, javila je rumunska agencija Ađerpres.

Prema njegovim rečima, bitno je da Rumunija ima usaglašen stav u svojim institucijama i da se usaglasi sa svojim evropskim i transatlantskim partnerima, „a sve što mi uradimo ne treba da utiče na tradicionalne, izuzetne odnose sa Srbijom“.

Rumunski premijer je naveo da je o toj temi već razgovarao s predsednikom, da je sa njim imao neformalni razgovor i da će ga obavestiti o tome šta se diskutovalo na sastancima spoljnopolitičkih odbora.

On je dodao da komiteti nisu postavili rok u kojem Rumunija treba da usvoji svoj konačan stav prema Kosovu.

Na pitanje da li Rumunija čeka da Srbija prva prizna Kosova, Ponta je, kako prenosi Ađerpres, odgovorio: „Bilo bi malo smešno da Rumunija zaostaje za Srbijom“.

Ponta je kazao da će biti formirana radna grupa od predstavnika rumunske diplomatije i poslanika u spoljnopolitičkim odborima parlamenta da bi razmotrila najnovija dešavanja koja se tiču statusa Kosova.

„Ne radi se ni o kakvom donošenju odluka. Mi smo se saglasili da oformimo radnu grupu koja će se baviti tim pitanjem, tako da možemo da se uzajamno informišemo o svim dešavanjima po tom pitanju. Mi smo se saglasili da ta tema nije tabu, već i da njom treba da se pozabavimo“, kazao je Ponta.

Ponta je na sastanku spoljnopolitičkih odbora naveo da lično smatra da Rumunija treba svoj stav prema statusu Kosovu da usaglasi sa evropskim partnerima, jer su 22 člana Evropske unije već priznala nezavisnost Kosova.

Ponta je, kako navodi Ađerpres, na zajedničkom sastanku vlade sa spoljnopolitičkim odborom gornjeg i donjeg doma parlamenta na kojem se razmatrao briselski sporazum Beograda i Prištine kazao i da će o ovom pitanju sledeće sedmice razgovarati sa slovačkim kolegom Robertom Ficom.

On je dodao da je o pitanju nezavisnosti Kosova razgovarao i s premijerom Srbije Ivicom Dačićem, koji je prošle sedmice posetio Bukurešt.

Ponta je podsetio da samo pet članica EU nisu priznale nezavisnost Kosova i da je Rumunija među njima.

„Nalazimo se u stalnom prilagođavanju evropskoj i svetskoj političkoj situaciji“, nastavio je on i dodao da „ideja da imamo ovakvu konverzaciju upravo znači da vidimo da li Rumunija ide u određenom pravcu ili ostaje nefleksibilna, držeći se stavova koje je zauzela pre mnogo godina“, kazao je Ponta.

On je dodao da postoji širok dijapazon mišljenja, počevši od odbacivanja ideje o priznavanju nezavisnosti Kosova, pa sve do usvajanja stava koji je usaglašen na nivou EU.

„Ima mišljenja da nezavisnost Kosova nikada ne treba prihvatiti ni u kakvom kontekstu, kao i ideja, kojoj sam sve bliž,i da Rumunija zauzima stav koji je koordinisan sa njenim evropskim i transatlantskim partnerima, a to je priznavanje činjenica. Za sada, o ovome odluku ne može samostalno da donese niti vlada, niti predsednik, niti parlament. O ovom načinu razmišljanja sam već razgovarao s predsednikom“, kazao je Ponta.

Ađerpres podseća da je parlament početak debate najavio 31. maja, tokom dvodnevne posete premijera Srbije Ivice Dačića Bukureštu.

Dačić je tada rekao da veoma dobro razume pritiske koji se vrše na Rumuniju da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i istakao da Beograd želi da što pre reši probleme s Prištinom, tako da rešenja budu prihvatljiva za obe strane.

03.06. 2013, 13:39 -> 14:24

Nikolić: Štitićemo prava Srba na Kosmetu

Srbija odlučna da problem Kosova i Metohije reši do kraja i da zaštiti prava srpskog naroda u južnoj pokrajini, poručio predsednik Tomislav Nikolić u razgovoru sa zamenikom generalnog sekretara UN Filipom Dust-Blazijem.

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je u razgovaru sa zamenikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i bivšim ministrom spoljnih poslova Francuske Filipom Dust-Blazijem da je Srbija odlučna da problem Kosova i Metohije reši do kraja i da zaštiti prava srpskog naroda u južnoj pokrajini.

Nikolic-Dust-Blazi.jpg

Nikolić je upoznao gosta sa postignutim napretkom u rešavanju problema Kosova i Metohije.

Predsednik je rekao da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, ali da je o svim ostalim pitanjima spremna da se dogovori sa privremenim institucijama u Prištini.

Dust-Blazi je rekao da je zadivljen hrabrošću i odlučnošću srpskih vlasti da se na konstruktivan način dođe do kompromisnog rešenja problema južne pokrajine, kako bi svi građani Kosova i Metohije mogli da očekuju bolju i sigurniju budućnost, saopštila je Pres služba predsednika Srbije.

Tokom razgovora sa Dust-Blazijem, Nikolić ga je upoznao i sa inicijativom Republike Srbije da se u okviru kompleksa Ujedinjenih nacija na Ist riveru u Njujorku postavi bista Nikole Tesle, i na taj način oda počast jednom od najvećih naučnika svih vremena.

03. jun 2013, 14:59 -> 19:15

Srbija i Makedonija zaslužuju datum

Premijeri Ivica Dačić i Nikola Gruevski složili se da su Srbija i Makedonija ispunili sve kriterijume za početak pregovora sa EU. Ne očekujem zeleno svetlo, niti bilo kakve uslovne datume, već konkretan datum za početak pregovora sa EU, poručio premijer Ivica Dačić nakon zajedničke sednice vlada Srbije i Makedonije.

Premijeri Ivica Dačić i Nikola Gruevski saglasili su se da su Srbija i Makedonija ispunile sve kriterijume za početak pregovora sa Evropskom unijom i dodali da dve zemlje treba da sarađuju tokom tog procesa. Dačić rekao da Srbija ne očekuje zeleno svetlo, niti bilo kakve uslovne datume, već konkretan datum za početak pregovora.

Srbija doprinela stabilnosti regiona

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić istakao je u razgovoru sa predsednikom makedonske vlade Nikolom Gruevskim da je Srbija dala veliki doprinos stabilnosti regiona odlučnošću da reši problem Kosova i Metohije.

Nikolić je ponovio da je stabilnost regiona jugoistočne Evrope jedan od prioriteta politike koju vodi državni vrh Srbije.

Predsednik Srbije je dodao i da je Srbija u poslednjih godinu dana dala veliki doprinos toj stabilnosti tako što je pokazala odlučnost da se jednom za svagda, razgovorima i obostranim kompromisima, reši problem Kosmeta, saopšteno je iz Nikolićevog kabineta.

Nikolić očekuje da će Srbija krajem juna dobiti datum za pregovore sa EU i poželeo je da i Makedonija uspešno okonča svoj put evrointegracija.

Premijer Gruevski je rekao da su odnosi Makedonije i Srbije uvek bili na visokom nivou i istakao potrebu da se oni i dalje unapređuju, pre svega na ekonomskom planu.

Predsednik vlade Makedonije smatra da su Srbija i Makedonija ispunile sve kriterijume za početak pregovora sa EU.

„Mislimo da odluka o datumu treba da bude doneta sada i da za nekoliko meseci treba da otpočnu pregovori“, rekao je Dačić na konferenciji za novinare nakon zajedničke sednice vlada Srbije i Makedonije.

Upitan da prokomentariše izjavu direktora vladine Kancelarije za evropske integracije Milana Pajevića da Evropski savet 28. juna najverovatnije neće odrediti tačan datum, već da će dati zeleno svetlo Evropskoj komisiji da preduzme korake neophodne za početak pregovora, Dačić je upitao „kada će Srbija dobiti datum ukoliko ga ne dobije sada, posle svega što je učinila u stabilizaciji prilika u regionu“.

Premijer je naglasio da je Srbija uradila svoj deo posla i da, ne samo što je dogovorila briselski sporazum, već je potpisala i plan za njegovu primenu.

„Sada je na Savetu EU da li će to da vrednuje ili ne“, rekao je Dačić.

„Nije nam potrebna doza uspavljivanja ili sreće koja bi zaobišla suštinsko pitanje. Mislimo da ta odluka treba da bude doneta sada i da već u narednih nekoliko meseci otpočnemo pregovore“, podvukao je Dačić.

Premijer je rekao i da zemlje u regionu imaju slične probleme na putu ka EU i da je sada reč o „specifičnim uslovima“ koje druge zemlje u ranijem periodu nisu imale.

„Ali, ne možemo da se žalimo na međunarodni poredak, kao male zemlje možemo samo zajedno da delujemo, da budemo jači i zemlje regiona treba da imaju zajednički interes“, naglasio je premijer Srbije.

Gruevski Nikolic.jpg

Premijeri Nikola Gruevski i Ivica Dačić složili su se da se Makedoniji i Srbiji postavljaju uslovi koji nisu bili postavljani drugim zemljama na putu evropskim integracijama.

„Ali to nas neće obeshrabriti da nastavimo tim putem“, rekao je Gruevski na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Dačićem u „Palati Srbija“.

Skandinavski model saradnje

Dačić je rekao da je danas održana prva zajednička sednica vlada Srbije i Makedonije koja je protekla u „veoma konstruktivnoj atmosferi uzajamnog razumevanja i prijateljstva“.

„Ovim pokazujemo privrženost daljem jačanju saradnje i bilateralnih odnosa. Želimo da sarađujemo i na putu ka EU … Bili bismo srećni kada bi zaživela incijativa za regionalno povezivanje kao što je to slučaj u nekim drugim regionima poput Skandinavije“, rekao je Dačić.

Premijer Srbije je istakao da treba podstaći ekonomsku saradnju, ukazavši da je spoljnotrgovinska razmena koja iznosi oko 600 miliona evra, dobra.

Dačić je dodao da odnosi treba da budu unapređeni i u infrastrukturi, posebno pomenuvši završetak Koridora 10, izgradnju kraka Južnog toka ka Makedoniji i saradnju u energetici.

Gruevski je izrazio nadu da će u budućnosti biti rešeno i otvoreno pitanje pravoslavnih crkava Makedonije i Srbije, ukazujući da odnosi država Makedonije i Srbije treba da budu primer i za rešenje pitanja tih crkava.

„Država ne može da donosi odluke u ime crkve, ali želi da podstakne dijalog crkava i sporazumno rešenje otvorenih pitanja. Države Srbija i Makedonija su spremne da to učine“, dodao je Dačić.

Srpski premijer je najavio da će u narednom periodu biti aktivirane komisije za ekonomsku saradnju i mešovita komisija za prava manjina.

Ocenivši da je današnja, prva zajednička sednica dve vlade, bila odlična prilika za razmenu informacija o aktuelnim pitanjima i situaciji u regionu, Gruevski je rekao da je to bio još jedan dokaz kvaliteta u odnosima, tradicionalnog prijateljstva i saradnje na planu evrointegracija.

Dodao je i da uspešna regonalna saradnja kroz razne inicijative predstavlja potvrdu da su Makedonija i Srbija opredeljene za evropeizaciju regiona, te zaključio da su dobri politički odnosi dve zemlje prava osnova za dalji razvoj ekonomske saradnje i saradnje u oblasti infrastrukture.

Na zajedničkoj sednici dve vlade, kako je naveo, bio je i konkrentih predloga za projekte u oblasti poljoprivrede, zdravstva i infrastrukture, a upitan da li ima podršku i albanskih ministara u makedonskoj vladi, imajući u vidu da nijedan od njih nije danas došao u Beograd, Gruevski je odgovorio potvrdno, dodavši da se oni ne bave resorima i oblastima koje su bile u centru pažnje današnje sednice.

Ekonomske mere za izlazak iz krize 

Predsednik Vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da je cilj ekonomskih mera izlazak iz krize, ali ne na teret građana već pronalaženje nekih novih načina za to.

„Smanjiti plate i penzije to zna svako. Ima li nešto novo što neko ne zna, hajde da vidimo“, upitao je Dačić na zajedničkoj konferenciji za novinare.

On je odbacio tvrdnje da se Srbija nalazi pred bankrotom, dodavši da kada Srbija već nije bankrotirala prethodnih 20 godina u mnogo težim vremenima, onda neće ni sada. „Moramo da preživimo, ali vlada nije nikakav zid plača pa da kukamo“, rekao je premijer Srbije.

Odbacivši insinuacije da je današnja sednica vlada otkazana zbog eventualnih neslaganja po pitanju ekonomskih mera, Dačić je kao glavni razlog naveo nedostatak vremena, precizirajući da nije bilo ni predviđeno da se ekonomske mere danas nađu na dnevnom redu i da ništa se neobično ne dešava.

Dačić je podsetio novinare da je juče razgovarao s vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, ministrom privrede i finansija Mlađanom Dinkićem i guvernerkom NBS Jorgovankom Tabaković o ekonomskoj situaciji, problemima koji nisu novi i načinima kako da se ti problemi reše.

„S jedne strane imamo fiskalnu disciplinu, potrebu da se dođe do finansijske konsolidacije i smanjenja deficita, ali s druge strane treba da se omogući privredni rast“, rekao je Dačić i dodao da na nije bilo predviđeno da se prilikom jučerašnjeg sastanka donose odluke o ekonomskim merama, niti da se one danas na sednici vlade obelodane.

Premijer je kazao da će razgovori o ekonomskim temama biti nastavljeni i s ostalim predstavnicima koalicije, s ljudima iz Fiskalnog saveta, Saveta za privredni oporavak, Socijalno ekonomskog saveta i s drugima.

„Nema nikakvih dilema niti svađa, samo se radi o tome koje mere primeniti“, dodao je Dačić i istakao da ni u svetu, a kamoli u Srbiji ne postoji jedinstveno mišljenje o tome kako lečiti ekonomski sistem.

03. 06.2013, 15:57 -> 18:10

Austrija će pomoći Srbiji da dobije datum

Vlada Austrije će učiniti sve da Srbiji ovog meseca bude dodeljen datum o početku pregovora, poručila austrijska ministarka pravde Beatriks Karl. Razmena iskustava u oblasti borbe protiv korupcije i privrednog kriminala od velikog značaja, rekla Karl nakon sastanka sa srpskim kolegom Nikolom Selakovićem.

Ministarka pravde Austrije Beatriks Karl rekla je da njenu vladu veoma raduje sporazum Beograda i Prištine i da će učiniti sve da Srbiji već ovog meseca bude dodeljen datum o početku pregovora o pridruživanju EU.

Dačić: Srbija ispunila sve uslove

Predsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je u razgovoru sa ministarkom pravde Austrije Beatriks Karl da je Srbija ispunila sve uslove za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji.

Na sastanku su razmatrane mogućnosti saradnje ministarstava pravde Srbije i Austrije, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju s medijima.

Beatriks Karl se prethodno sastala sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, koji je poručio da je Srbija spremna za otvaranje poglavlja koja se tiču vladavine prava i pravosuđa.

„Veoma nas raduje sporazum postignut između Beograda i Prištine i veoma nas raduje što Srbija krajnje dosledno ide u pravcu EU“, rekla je Beatriks Karl nakon sastanka sa ministrom pravde i državne uprave Srbije Nikolom Selakovićem.

Glavna tema razgovora bila je saradnja pravosuđa dve zemlje u borbi protiv korupcije i privrednog kriminala, kao i u dve nove obalsti za domaće pravosuđe – notarskoj službi i elektronskom pravosuđu.

Karl je saradnju dva ministarstva ocenila kao veoma dobru i ukazala da Austrija ima dobra iskustva u e-pravosuđu i notarskom sistemu koje bi njeni predstavnici rado preneli srpskim kolegama.

Karl-Selakovic.JPG

Prema rečima austrijske ministarke, razmena iskustava u oblasti borbe protiv korupcije i privrednog kriminala je od velikog značaja i način na koji obe strane mogu da profitiraju.

Navodeći da se borbom protiv korupcije bavila proteklih meseci, Karl je ukazala da se tom problemu mora prići ne samo na nacionalnom već i međunarodnom nivou.

„Austrija je mnogo uradila u borbi protiv korupcije, pooštrili smo krivično pravo, regulisali zaštitu krunskih svedoka, uspostavili internet stranicu za uzbunjivače, a takođe i specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i privrednog kriminala“, rekla je Karl i podsetila na značaj školovanja i usavršavanja u tim oblastima.

Selaković je rekao da je sa austrijskom koleginicom razgovarao o saradnji dve države, produbljivanju sporazuma dva ministarstva iz 2006. godine i razmeni iskustava u borbi protiv korupcije.

„Razgovarali smo i o jačanju efikasnosti i odgovornosi u pravosuđu, ali i uspostavljanju notarskog sistema, elektonskog pravosuđa i načinima kako savremene informacione i komunikatinve tehnologije mogu da ojačaju pravosuđe“, rekao je Selaković i dodao da je Austrija u tim oblastiima jedan od najsvetlijih primera na evropskom kontinentu.

Ministar je ukazao da je za ispunjenje svih ciljeva, o kojima je danas bilo reči, potrebno uspostaviti saradnju na nižim nivoima između dva minsitarstva.

Selakovic-Karl.JPG

Selaković je podsetio da je Srbija svoj pravni sistem utemeljila u dobrom delu na austrijskom modelu.

Prema njegovim rečima, uskoro će uslediti poziv iz austrijske notarske komore domaćim stručnjacima koji rade na uspostavljanu tog sitema kao i onima u oblasti uvođenja elektronskog sistema pravosuđa.

28.01.2013 | 16:46 Vulin: Struja na severu mora da se plaća


Izvor: Tanjug |

Direktor Vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da struja na severu Kosova „mora da se plaća“ i založio se da građani u tom delu pokrajine dobiju određeni procenat besplatnih kilovat sati električne energije.

Aleksandar Vulin (Foto arhiva KIM))

Vulin je, obraćajući se studentima u Kosovskoj Mitrovici, istakao da struja mora da se plaća i da smatra da se mora urediti način na koji će to biti učinjeno jer, kako je naglasio, nije isto živeti u Kosovskoj Mitrovici i Beogradu, odnosno Novom Sadu.

Vulin se zalaže da određeni procenat kilovata za ljude koji žive na Kosovu i Metohiji mora da bude besplatan, a preko toga da se utrošena električna energija plati.

„Kvalitet života u gradovima u centralnoj Srbiji i ovde nije isti i zbog toga se država mora zahvaliti svojim građanima“, rekao je Vulin istakavši da se na severu Kosova mora napraviti i regionalni vodovod.

O pitanju realizacije projekta regionalnog vodovoda za sever Kosova direktor Kancelarije za KiM je rekao da će razgovarati sa predstavnicima opština sa severa Kosova.

„Neshvatljivo je da, pored jezera Gazivode, građani na severu Kosova imaju redukcije vode i to su problemi koje treba da rešavamo“, rekao je Vulin.

28.01.2013 | 19:38

Orahovac: Opljačkana i demolirana kuća Milićevića

Izvor: KIM |

Porodična kuća Spasoja i Ružice Milićević u Orahovcu opljačkana je i demolirana. Kuća je opljačkana u vreme dok su Milićevići bili u poseti deci u centralnoj Srbiji.

Povala u kući Milićevića (Foto D. Baljošević)

Kako KIM radio saznaje Spasoje i Ružica Milićević zatekli su opljačkanu i demoliranu kuću kada su se danas, posle mesec dana vratili iz centalne Srbije gde su bili da obiđu svoju decu.

Pema rečima Spasoja provalnici su u kuću ušli kroz podrumska vrata pošto su prethodno na njima razbili staklo.

Milićevići su o provali obavestili Kosovsku policiju koja je obavila uviđaj.

Spasoje još uvek ne može da kaže šta je sve iz kuće ukradeno ali ono što je mogao da primete jeste da nedostaje nekoliko desetina domaće rakije koju sami proizvode.

Kuća Milićevića, koja se nalazi na liniji razdvajanja srpskog od dela Orahovca gde većinu od 1999.godine čine Albanci, bila je pljačkana i 2010. godine kada je ukradeno dosta vrednih stvari i pričinjena veća materijalna šteta.

Porodični dom Milićevića je više puta kamenovan a počinioci nikada nisu otkriveni.

Pljačke i napadi na srpske kuće učestali su u poslednje vreme u gornjem, spskom delu Orahovca. Srbe iz Orahovca ovaj incident je uzmemirio i oni strahuju za svoju bezbednost.

U gonjem delu Oahovca živi oko pet stotina Srba.

28.01.2013 | 15:51

Vulin razgovarao sa rektorom Prištinskog univerziteta

Izvor: Kontakt plus radio | 

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin sastao se danas sa rektorom Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Srećkom Milačićem.

Aleksandra Vulin i Srećko Milačić (Foto TV Most)

Vulin tokom posete Kosovskoj Mitrovici novinarima izjavio da nejasnoće u vezi sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima (IBM) moraju biti razjašnjene na sastanku srpskog i kosovskog premijera.

Vulin će tokom dana na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici održati predavanje studentima, a potom će razgovarati i sa Srbima iz Leposavića koji su na Božić bili lišeni slobode u Gračanici.

U Domu kulture u Zvečanu večeras u sedam biće održana Svetosavska svečanost. Organizator događaja je Društvo srpskih domaćina i Srpski nacionalni savjet Crne Gore. Na skupu će između ostalih učestvovati episkop raško-prizrenski Teodosije, srpski pesnici, dramski umetnici i drugi. Svetosavskoj akademiji prisustvovaće i direktor Kancelarije za KiM Aleksandar Vulin.

28.01.2013 | 15:02

Tači i Marnjak o saradnji vlade i EULEKS-a

Izvor: KIM |

Premijer Kosova, Hašim Tači sastao se danas sa odlazećim šefom EULEKS-a na Kosovu Gzavije De Marnjakom.

Marnjak i Tači tokom današnjeg susreta (Foto vlada Kosova)

Tači i Marnjak razgovarali su o dasadašnjoj saradnji vlade Kosova i EULEKS-a pri čemu je kosovski premijer istakao da je, kako se navodi i saopštenju, „vlada Kosova posvećena sproveđenju vladavine prava na Kosovu, borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i trgovine ljudima“.

Na tom putu, istakao je Tači, vlada Kosova je imala veliku podršku EULEKS-a pod rukovodstvom De Marnjaka.

Kosovski premijer je istakao da očekuje dalji nastavak saradnje sa EULEKS-om naročito kada je u pitanju sprovođenje vladavine prava na severu Kosova.

Za novog šefa EULEKS-a krajem prošle godine imenovan je Bernt Borhart koji je bio nemački ambasador u Albaniji do 2010, a prethodno je radio na Kosovu  kao zamenik šefa Verifikacione misije Vilijema Vokera.

12.10.2012 | 17:56 U Velikoj Hoči proslavljen Miholjdan


Izvor: KIM |

U Velikoj Hoči, nedaleko od Orahovca, svečano je proslavljena seoska slava, praznik prepodobnog Kirijaka Otšelnika – Miholjdan i završetak ovogodišnje berbe grožđa.

Miholjdan u Velikoj Hoči (Arhiva KIM)

Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Stefana služio je episkop raško-prizrenski Teodosije uz sasluženje monaštva i sveštenstva Eparhije.

Lokalni sveštenik, otac Milenko, KIM radiju je kazao da se episkop Teodosije u svojoj besedi zahvalio gospodu što je na Miholjdan okupio narod u Velikoj Hoči.

“Danas su se u Velikoj Hoči okupili Srbi sa čitavog Kosova i Metohije. Za razliku od prošle godine zbog kiše i lošeg vremena danas je bilo manje ljudi. Bilo je lepo, svi zajedno obeležili smo završetak ovogodišnje berbe grožđa, a istovremeno Gospodu smo se zahvalili na svim plodovima koje nam je dao”, kazao je otac Milenko.

Otac Milenko je kazao da je nakon liturgije u Domu kulture održan kulturno-umetnički program koji su za prisutne pripremila deca iz OŠ Svetozar Marković iz Velike Hoče. Specijalni gost bio je ansambal “Venac“ iz Gračanice.

Velika Hoča je metohijsko mesto sa 13 srednjevekovnih crkava i jedan od najpoznatijih vinarskih regiona u Srbiji, još od vremena Stefana Nemanje. Mnogi vinogradi su od 1999. opustošeni a čokoti većim delom posečni. Zbog nebezbednosti vinogradi se obrađuju samo u krugu od 500 metara oko mesta.

Pravoslavni vernici danas obeležavaju praznik svetog Kirjaka u narodu poznatiji i kao Miholjdan. Prema narodnom verovanju, posle Miholjdana nastupa prava jesen koja je kalendarski već uveliko počela. Prema narodnom verovanju, posle Miholjdana nastupa prava jesen koja je kalendarski već uveliko počela. Oktobarski topli dani vezani za ovaj narodni i verski praznik poznati su kao „Miholjsko leto“.

%d bloggers like this: